وکیل امور قراردادها
دکمه اشتراک گذاری تلگرام

نمونه دادخواست تنفیذ صلح نامه عادی


نمونه دادخواست تنفیذ صلح نامه عادی

در برخی موارد یک شخص ملک خود را به دیگری با صلح نامه عادی منتقل می نماید. دعوای الزام به تنظیم سند رسمی صلح املاک و اموال غیر منقول مورد اختلاف دادگاه ها است. در هر صورت در دادگاه هایی هم که پذیرفته شده است باید دعوای تنفیذ صلح نامه عادی و الزام به تنظیم سند رسمی توامان و همزمان مطرح گردد و عدم طرح یک خواسته موجب قرار رد دعوا است و این دو خواسته لازم و ملزوم یکدیگر هستند.

البته اگر دعوای الزام به تنظیم سند رسمی بر اساس مبایعه نامه باشد، نیازی به طرح خواسته ی مقدماتی تنفیذ مبایعه نامه نیست. علت این که در مورد صلح نامه و هبه نامه عادی باید تنفیذ آن را نیز بخواهیم، بخاطر ملاحظات مواد ۴۷ و ۴۸ قانون ثبت اسناد و املاک است.

در این جا یک نمونه دادخواست تنفیذ صلح نامه عادی و الزام به تنظیم سند رسمی صلح را ذکر کرده ایم که این دعوا در ابتدا در شعبه ۲۱۴ دادگاه حقوقی تهران رد می گردد و سپس در شعبه ۵۵ دادگاه تجدید نظر استان تهران قرار عدم استماع نقض و دادگاه بدوی مکلف به رسیدگی ماهیتی به تنفیذ صلح نامه عادی می گردد :

خواسته : صدور حکم بر تنفیذ صلح نامه عادی مورخ … و الزام خواندگان (وراث مصالح) به تنظیم سند رسمی صلح شش دانگ پلاک ثبتی … مقوم به … ریال به انضمام کلیه خسارات دادرسی.

ریاست محترم دادگاه حقوقی تهران

با سلام؛ احتراماً به وکالت از خواهان به استحضار می رساند :

۱/ مرحومه … در زمان حیات به موجب صلح نامه عادی مورخ ۲۵/۷/۱۳۹۱ شش دانگ ملک تحت مالکیت خود از یک منزل مسکونی به پلاک ثبتی … فرعی از ۱۲۶ اصلی بخش ۱۱ تهران را به خواهان (دخترش) منتقل نموده و آقای … نیز کاتب و شاهد این صلح بوده است.

۲/ سابقاً خواهان جهت احقاق حق خود به موجب پرونده کلاسه بایگانی … در شعبه ۲۰۷ دادگاه حقوقی تهران در خصوص الزام خواندگان به تنظیم سند رسمی طرح دعوا نموده که به موجب دادنامه شماره ۹۵۰۴۰۶ به این استدلال که صلح املاک طبق ماده ۴۷ و ۴۸ قانون ثبت می بایست با سند رسمی تنظیم شود، منتهی به قرار عدم استماع دعوا می گردد. خواهان از دادنامه مذکور تجدیدنظرخواهی نموده که به دلیل ثبت اعتراض در خارج موعد قانونی، قرار رد دادخواست تجدیدنظر صادر و قطعی می گردد. ولکن در حال حاضر قرار صادره اعتبار امر مختومه را ندارد و دادگاه محترم فعلی کاملاً مستقل از نظر دادگاه بدوی و تجدیدنظر قبلی می تواند به دعوای خواهان رسیدگی ماهوی نماید.

۳/ صلح نامه عادی مورد استناد خواهان، مطابق ارکان صحت عقد در ماده ۱۹۰ قانون مدنی و موازین شرعی و به نحو صحیح منعقد گردیده است و در پرونده قبلی وراث با طرح ادعای واهی اکراه مصالح، به اصالت آن نیز اقرار نموده اند. فلذا صلحنامه دارای وصف (صحت) و (اصالت) می باشد.

۴/ با توجه به عمومات قانون مدنی و فقه امامیه و موازین شرعی، هیچ گاه عقد صلح در نظام حقوقی کنونی ایران علیرغم تصویب قانون ثبت، در شمار عقود تشریفاتی درنیامده تا تنظیم سند رسمی شرط صحت آن باشد و بر این اساس متصالح می تواند آثار صلح و تعهدات قانونی مصالح از جمله اجرای تکلیف ماده ۴۶ و ۴۷ قانون ثبت را از مصالح یا وراث وی مطالبه نماید. ماده ۲۷۷ قانون آیین دادرسی مدنی نیز که تاریخ تصویب آن موخر بر قانون ثبت است، صراحتاً (عقد صلح) را با یک شاهد به ضمیمه سوگند قابل اثبات می داند.

۵/ فلذا صلحنامه عادی صرفاً در برابر اشخاص ثالث به عنوان دلیل مالکیت قابل استناد نیست ولکن در برابر خود مصالح یا وراث وی قابل استناد است و متصالح می تواند تعهدات قانونی مصالح از جمله تنظیم سند رسمی را مطالبه نماید.

۶/ در این راستا احکامی نیز از دادگاه های بدوی و تجدید نظر (پیوست دادخواست) در خصوص دعوای تنفیذ هبه نامه عادی و الزام وراث واهب به تنظیم سند رسمی (که حکم آن با حکم صلحنامه عادی در ماده ۴۷ قانون ثبت یکسان است) اصدار گردیده که موید دعوای خواهان است.

۷/ با توجه به این که دعوا علیه وراث میت می باشد، خواهان حاضر به ادای سوگند استظهاری (دعوا بر میت) طبق ماده ۲۴۴ قانون آیین دادرسی مدنی می باشد. همچنین با توجه به این که فقط یک نفر شاهد تنظیم صلح نامه بوده است، خواهان جهت تکمیل نصاب شهود (دو مرد عادل) و اثبات دعوا طبق ماده ۲۷۷ قانون آیین دادرسی مدنی، سوگند تکمیلی نیز ادا می نماید. (یک شاهد مرد به ضمیمه ی یک قسم خواهان)

۸/ علیهذا نظر به مراتب فوق، صدور حکم بر تنفیذ صلح نامه عادی (به عنوان خواسته مقدماتی) و صدور حکم بر الزام خواندگان به تنظیم سند رسمی صلح (به عنوان خواسته ترافعی و اصلی) به انضمام خسارات دادرسی مورد استدعاست. ضمناً با توجه به اینکه خواندگان در حال انتقال ملک می باشند، صدور دستور موقت مبنی بر منع نقل و انتقال پلاک ثبتی فوق و اجرای آن قبل از ابلاغ را خواهشمند است.

آدرس ملک : تهران، اشرفی اصفهانی، خیابان ۲۲ بهمن، انتهای خیابان … پلاک …

مشخصات شاهد منفرد طبق بند ۶ ماده ۵۱ قانون آیین دادرسی مدنی :

آقای …. فرزند …. به نشانی ….

با تشکر و سپاس – خسرو صالحی – وکیل خواهان

بیشتر بدانید :   خواسته های مرتبط در دعاوی حقوقی

سوالات کاربران


پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

© 1397 - کلیه حقوق متعلق به وب سایت ایران قرارداد می باشد.

طراحی و اجرا : coderoom.ir