وکیل امور قراردادها
دکمه اشتراک گذاری تلگرام

آیا امضای چک قابل انکار است؟؟


  آیا امضای چک قابل انکار است؟؟  

 

چک به عنوان یک سند تجاری معتبر در نظام اقتصادی نقش مهم و اساسی دارد و به همین دلیل قوانین خاص و اصول تجاری بر این سند حاکم است از جمله موضوع انکار امضای چک .

طبق قانون آیین دادرسی مدنی، خوانده دعوا می تواند امضای خود را در سند عادی که علیه او استناد شده، مورد انکار قرار دهد و در این صورت خواهان (طلبکار) باید انتساب سند به خوانده و اصالت سند را اثبات کند و بار اثبات به عهده خواهان است. به این نحوه که با تعیین کارشناس باید مشخص گردد که امضای مندرج در سند عادی (مبایعه نامه، رسید طلب و…) با امضای خوانده در اسناد مسلم الصدور وی همچون عقدنامه ازدواج و سند مالکیت تطابق اساسی دارد یا ندارد. حال اگر تطابق نداشته باشد، از آنجا که امکان دارد خوانده چند امضائه باشد، خواهان باید با دلایل دیگر همچون اقرار و شاهد و … اثبات نماید که خوانده (بدهکار) ذیل سند عادی را به همین شکل و شمایل فعلی با دستش امضاء زده است حال چه امضای همیشگی خوانده باشد یا نباشد.

گاهی اشخاص ذیل قرارداد را با امضای اصلی خود امضاء نمی کنند و طرف دیگر قرارداد به خیال خودش از طرف مقابل امضاء گرفته است!! بعداً در دادگاه به راحتی می گوید امضای من نیست و انکار می کنم و کارشناس نیز با توجه به نمونه امضاهای قبلی شخص انکار کننده در اسناد مسلم الصدورش، این انکار را تایید می کند. یعنی به همین راحتی طرف از زیر بار قرارداد شانه خالی می کند!! به همین خاطر باید حتماً طرفین در تمام صفحات قرارداد، نام و نام خانوادگی را با خط خود بنویسند و اثر انگشت هم بزنند.

نتیجتاً خوانده دعوا می تواند سند عادی را انکار نماید و صرف انکار هم کافی است و هیچ دلیلی هم نباید بر انکار خود ارائه دهد بلکه در این حالت خواهان باید انتساب امضای سند به خوانده و اصالت سند را از طریق اقرار و شاهد و امارات و قرائن و … اثبات نماید. انتساب امضاء به خوانده یعنی اینکه خوانده با دست خودش سند را امضاء زده است حال چه شکل و شمایل امضاء ذیل سند با نمونه امضای قبلی خوانده تطابق بنماید یا ننماید.

اکنون این سوال پیش می آید که در عین حال که چک یک سند عادی است، آیا صاحب حساب می تواند امضای خود را در چک انکار کند؟؟ به فرض هم که انکار امضاء از جانب صاحب حساب قابل قبول و مسموع باشد، آیا صرف انکار کافی است و صاحب حساب همچون انکار سایر اسناد عادی هیچ دلیلی بر انکار امضای خود لازم نیست ارائه نماید؟؟

به طور مثال شما علیه صاحب حساب چک طرح دعوا می کنید و صاحب حساب در دادگاه در یک جمله بگوید امضای مندرج در چک امضای من نیست و انکار می کنم!! و بعد از این شما مجبور شوید با نظر کارشناسی انتساب امضاء را به صاحب حساب اثبات کنید و در نهایت هم کارشناس تایید کند که امضای روی چک با نمونه امضای موجود در بانک یا نمونه امضای صاحب حساب در سند مالکیت خونه اش تطابق ندارد و نتیجتاً حکم به رد دعوای شما و بی مسئولیتی صاحب حساب صادر شود. آیا چنین فرض خنده دار و احمقانه ای در دنیای تجارت قابل تصور است؟؟

با قاطعیت باید گفت : خیر. در واقع هرچند چک سند عادی است ولی به دلیل اصول تجاری و قوانین خاص، امضای روی چک توسط صاحب حساب چک قابل انکار نیست و مضافاً برای اثبات ادعای عدم انتساب امضاء، صاحب حساب چک باید تحصیل مجرمانه چک را توسط دارنده فعلی چک با شکایت کیفری اثبات نماید و صرف انکار امضای چک و اعلام عدم تطابق امضای چک با نظریه ی کارشناسی کافی نیست. اکنون هر دو فرض را بررسی می کنیم :

وکالت وکیل 000 آیا امضای چک قابل انکار است؟؟

۱ – عدم امکان انکار امضای چک

تفاوت مهمی که بین چک با سایر اسناد عادی مثل سفته و مبایعه نامه وجود دارد این است که یقیناً کاغذ چک در یک دسته چک در ابتدا در مالکیت انحصاری و تصرف خود صاحب حساب چک بوده است و متعاقباً در تصرف دارنده فعلی چک قرار گرفته است ولی در مورد سایر اسناد عادی مثل سفته هیچ یقین سابقی وجود ندارد که کاغذ سفته سابقاً در تصرف خود صادرکننده سفته بوده است. این تفاوت بین چک با سایر اسناد عادی آنچنان مهم و اساسی است که حکم انکار امضاء را در چک با سایر اسناد عادی متفاوت می سازد.

قانون گذار در ماده ۳ قانون صدور چک حتی عدم تطابق امضای چک را نیز از موارد جرم صدور چک بلامحل و مسئولیت صاحب حساب می داند. فلذا تعلق امضای روی چک به صاحب حساب مفروض قانون گذار است. قانون گذار فرض نموده که وقتی کاغذ چک در سابق یقیناً در تصرف صاحب حساب چک بوده است و متعاقباً در تصرف دارنده فعلی قرار گرفته است، چک با رضایت صاحب حساب از تصرف سابق او به تصرف فعلی دارنده درآمده است و صرف وجود اصل چک در تصرف مالکانه دارنده فعلی چک، فرض بر مالکیت دارنده بر چک است هرچند که امضای روی چک متفاوت با امضای صادرکننده باشد.

نتیجتاً با توجه به دلالت التزامی ماده ۳ قانون صدور چک، مغایرت امضاء در چک و یا عدم تطابق امضای چک مانع انتساب صدور چک به صاحب حساب آن نمی شود و صدور چک توسط شخص صاحب حساب در قالب هر شکل امضایی، مفروض قانون گذار است. در واقع این اماره یا فرض قانونی علیه صاحب حساب وجود دارد که عدم تطابق امضای چک ناشی از تنظیم عمدی آن توسط خود صادر کننده چک است و خود او با کج زدن امضای خود و یا با درج امضای غیر مشابه یا امضای اشتباه در چک موجب عدم وصول چک شده است. فلذا بر این اساس امضای مندرج در چک از جانب صاحب حساب قابل انکار نیست و ترتیب اثر دادن به انکار صاحب حساب (تنظیم کننده چک) و انداختن بار اثبات انتساب به دارنده چک (شاکی) وجاهت قانونی ندارد.

مبنا و فرض ماده ۳ قانون صدور چک فقط در خصوص شکایت کیفری نیست بلکه در دعاوی حقوقی هم به طریق اولی وجود دارد. یعنی وقتی صادر کننده چک در مقام متهم جرم صدور چک بلامحل ولو در حالت عدم تطابق امضاء در پرونده کیفری باید از خود دفاع نماید به طریق اولی خوانده دعوای حقوقی نیز در حالت عدم تطابق امضاء باید از خود دفاع کند و صرف انکار کافی نیست.

قانون گذار در ماده ۱۷ قانون صدور چک وجود اصل چک را در دست صادر کننده دلیل پرداخت وجه چک و مالکیت مجدد صادرکننده بر چک خود میداند مگر خلاف آن اثبات گردد که یک اماره قانونی است. منتها در مورد این که وجود چک در دست دارنده فعلی چک دلیل بر انتقال رضایتمندانه چک به دارنده فعلی تحت هر شکل امضایی است، حکم صریح ندارد ولی از دلالت التزامی ماده ۳ قانون صدور چک قابل برداشت است.

اماره ید (ماده ۳۵ قانون مدنی) هم به فرض قانونی مستفاد از ماده ۳ قانون صدور چک کمک می کند. اماره ید حتی در حالت مشخص بودن سابقه متصرف و مالک مال منقول نیز جاری است و تصرف کنونی مقدم بر تصرف سابق است. خصوصاً این موضوع در مورد چک بیشتر مطرح می شود چرا که سند تجاری و اساساً فلسفه وجودی آن وسیله پرداخت بودن است و حقوق آن معد برای انتقال یافتن است و با سایر اموال منقول مثل طلا و دوچرخه تفاوت دارد. مثلاً ممکن است که در مورد یک ساعت طلا که یقیناً در سابق متعلق به شخص الف بوده و اکنون که در تصرف شخص ب است و شخص ب برای مالکیت خود به اماره تصرف استناد می کند، از شخص ب سبب و علت تصرف را بخواهیم ولی در مورد چک قطعاً تصرف کنونی دارنده فعلی مقدم بر تصرف سابق صاحب حساب بر روی کاغذ چک است به دلیل اصولی تجاری و اینکه اساساً فلسفه چک برای خرج کردن به دیگران است بر خلاف یک ساعت طلا و سایر اموال منقول. جالب این که حتی در سایر اموال منقول نیز طبق نظریات برخی حقوقدانان و فقهاء، تصرف فعلی مقدم بر تصرف سابق است و متصرف فعلی می تواند برای اثبات مالکیت خود به صرف تصرف فعلی خود (اماره ید) استناد نماید که در این صورت به طریق اولی در مورد چک تصرف فعلی دارنده مقدم بر تصرف سابق صاحب حساب بر کاغذ چک است.

اما در مورد سایر اسناد عادی و حتی سایر اسناد تجاری (سفته و برات) این طور نیست. چرا که قانون خاص در مورد آن ها نظیر ماده ۳ قانون صدور چک وجود ندارد و مضافاً وجود اصل سند در تصرف دارنده (خواهان) اماره ید به نفع او علیه خوانده ایجاد نمی کند و ملازمه با صدور سند توسط خوانده ندارد. چرا که مالکیت انحصاری و تصرف سابق خوانده دعوا بر کاغذ آن اسناد قابل اثبات نیست و نتیجتاً انتقال فیزیکی آن سند از بدهکار به شاکی نیز قابل اثبات نیست که اماره و قرینه بر اصدار و تنظیم آن توسط خوانده به هر شکل امضایی باشد. خصوصاً که اکثر اسناد عادی مثل رسید طلب واجد حقوق قابل انتقال نیستند که انتقال فیزیکی آن موجب انتقال حقوقی آن شود و خواهان وجود اصل سند را نزد خود اماره انتقال حقوق سند به خود بداند. فلذا طلبکار نمی تواند با استناد به وجود اصل آن سند نزد خود از اماره انتقال حقوقی و یا اصدار و تنظیم سند از ناحیه خوانده استفاده کند. بنابراین با انکار امضاء توسط خوانده، خواهان باید تنظیم و اصدار سند از ناحیه خوانده را اثبات نماید.

فلذا تردیدی نیست که دارنده چک از فرض یا اماره قانونی ماده ۳ قانون صدور چک برخوردار است و دلالت بر انتقال رضایتمندانه فیزیکی اصل چک از تصرف صاحب حساب به دست دارنده فعلی دارد و انتقال فیزیکی چک نیز ملازمه با انتقال حقوق چک از صاحب حساب به دارنده چک دارد صرف نظر از این که چه شکل امضایی در متن چک منقوش شده باشد.

بنابراین با وجود فرض یا اماره قانونی مذکور در ماده ۳ قانون صدور چک و لحاظ نمودن اماره ی ید، دیگر اصلاً نوبت به فرصت انکار امضای چک توسط صاحب حساب و انداختن بار اثبات انتساب امضاء به عهده دارنده چک با کارشناسی تطابق امضاء نمی رسد و لاجرم این صاحب حساب چک است که باید نامشروع بودن تصرف فعلی دارنده و تحصیل مجرمانه چک را اثبات نماید.

اما اگر بخواهیم همچنان خود را مقید به این قواعد عمومی آیین دادرسی کنیم که اسناد عادی قابل انکار است و چک هم سند عادی است و در نتیجه چک هم قابل انکار است، لذا حداقل در این شرایط باید به توجه به استدلالات فوق الذکر قائل شد که انکار چک در واقع یک ادعای خلاف فرض قانونگذار است و انکار کننده باید دلیل انکار خود ارائه دهد. یعنی به فرض هم که امضای روی چک ( نه امضای پشت چک ) قابل انکار باشد، صرف انکار کافی نیست و صاحب حساب بر خلاف انکار سایر اسناد عادی، باید دلیل بر انکار ارائه نمابد که این دلیل هم در مطلب بعدی بررسی شده است.

۲- اثبات تحصیل مجرمانه چک

گفتیم فرض بر این است که امضای روی چک ( نه امضای پشت چک ) در هر حال و به هر شکل متعلق به صادر کننده است. حال اگر صادر کننده بخواهد خلاف این فرض قانونی را اثبات کند، فقط باید طبق ماده ۱۴ قانون صدور چک، تحصیل مجرمانه را با شکایت کیفری (سرقت و جعل، کلاهبرداری و جعل، خیانت در امانت و جعل، مفقودی و جعل) اثبات نماید و صرف ادعای جعل حقوقی و حتی صرف ادعای جعل کیفری هم کافی نیست چرا که صرف ادعای جعل حقوقی و یا شکایت کیفری جعل به تنهایی بازهم فرض قانونگذار را کنار نمی زند و خروج مجرمانه چک از دست صاحب حساب به دست دارنده فعلی را اثبات نمی کند.

بلکه صاحب حساب چک فقط باید اثبات نماید که چک به سبب سرقت یا کلاهبرداری یا خیانت در امانت مجرمانه از دست صاحب حساب خارج و توسط دارنده به طور مجرمانه تحصیل شده و سپس در چک جعل هم صورت گرفته است. چرا که جعل امضای صاحب حساب چک ملازمه با سرقت یا خیانت در امانت یا کلاهبرداری یا سوء استفاده از چک کاملاً سفید مفقود شده دارد.

ادعای جعل حقوقی و یا شکایت جعل کیفری نهایتاً اثبات می کند که امضای چک مطابق نمونه امضای موجود در بانک و یا مطابق نمونه امضاهای قبلی صاحب حساب در اسناد مسلم الصدورش نیست ولی گفتیم این به معنای عدم تنظیم و اصدار چک از ناحیه صاحب حساب نیست و خلاف فرض قانونی را اثبات نمی کند و دوباره میرسیم همان خانه اول.

وقتی میبینم در برخی دادگاه ها طرف شکایت کیفری جعل امضای چک به تنهایی مطرح کرده و هیچ ادعای سرقت و خیانت در امانت و کلاهبرداری در کنار جعل مطرح نمی کند و قاضی هم قرار کارشناسی صادر می کند و در نهایت به دلیل عدم تطابق امضاء، دارنده چک محکوم به جرم جعل و استفاده از سند مجعول هم می گردد، دیوانه کننده است. واقعاً جک حقوقی این است که بدهکار چک را صادر کند و امضایش را غلط و غلوط بزند و بعد در دادگاه حقوقی امضا را انکار کند و دعوا دارنده (طلبکار) رد گردد و بعدش تازه شکایت کیفری جعل و استفاده از سند مجعول هم علیه طلبکار مطرح کند و حکم یکسال حبس طلبکار را هم بگیرد!!

نتیجه این که چک سند تجاری است و قانونگذار جهت ثبات بازار و معاملات تجاری در ماده ۳ قانون صدور چک، حتی عدم تطابق امضای چک را نافی مسئولیت صاحب حساب و صادر کننده ندانسته است. امضای منقوش در چک به هر شکلی که باشد به عنوان امضای صادرکننده، مفروض قانونگذار است و فقط تحت شرایط ماده ۱۴ قانون صدور چک می توان خلاف فرض قانون گذار را اثبات کرد. به این معنی که با توجه به قرینه لفظی “شکایت” در ماده مذکور، صاحب حساب تنها با ارائه حکم کیفری می تواند عدم انتساب امضای چک به خود را اثبات کند. لذا به فرض هم که کارشناس به عدم تطابق امضای صاحب حساب با امضای روی چک اظهار نظر نماید، مؤثر در مقام نمی باشد و دردی را دوا نمی کند. قانونگذار اجازه نداده است که صاحب حساب و صادر کننده با تغییر در امضای خود و سپس انکار آن!! ثبات بازار و معاملات تجاری را به هم ریزد و خود را از مسئولیت تجاری رها سازد.


خسرو صالحی ( وکیل دعاوی قراردادها )

khosro_salehi@yahoo.com

۸۸۹۷۹۵۷۱ – ۰۲۱

بیشتر بدانید :   انواع قراردادها

سوالات کاربران


۲۱۷ سوال ارسال شده است

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

 1. محمد گفت:

  با سلام برادرم دست چکش را به من داد که خرج کنم و من هم امضا زدم و خرج کردم به دلیل اینکه ایشان بعدا متوجه شدم خودش چک برگشتی داشته نمیتوانستم پول به حساب ایشان بریزم زیرا سایر طلب کاران ایشان برداشت میکردند من تمام چک هایی که کشیدم و امضاس من بود را جمع کرده و پول را پرداخت کردم و تماما چک هایش را به ایشان همراه با پول رفع سوی اثر را دادم در حال حاضر ایشان به جرم خیانت در امانت و جعل امضا از من شکایت کرده در صورتی که من شاهد دارم که در معازه من خود ایشان دست چکش را اورد و گفت خودت امضا بزن خرج کن حال به نطرتان چه بلایی سر من می اید؟

  • وکیل امور قراردادها گفت:

   با سلام؛
   خب اگر بتوانید با آن شاهد اثبات نمایید که امضاء و خرج کردن چک ها با اذن برادرتون بوده است، مسلماً جرمی انجام ندادید. مضافاً چون همه چک ها را جمع آوری کردید، شاکی نداشتن برادرتون از بابت چک هایی که شما به جاش امضاء زدید، نکته مثبت پرونده ی شما است.

 2. بابک گفت:

  سلام اگر کسی چک سفید امضا از کسی بدزده و هر مبلغی بخواد روش بنویسه آیا میشه کاری کرد یا دیگه کار تمام شده است .انکار امضا یا سرقت چک و…

 3. كوروش گفت:

  با سلام بنده ٣ سال است که پیگیر برگشت چک ١٠٠ میلیونی هستم که به من داده شده و ملک طرف و از دادگاه توقیف کردم و نزدیک به مرحله مزایده هستم
  و با توجه به به حکم جلبی که داشتم طرف و دیروز گرفتم و الان فرستادنش اوین ولی روی حکم غیابی بنده واخواهی کرد و گفت امضا برای من نیست کارشناس میگیرم ببینید که پسر من کلاه برداری کرده و چکهای منو داده به همه الانم از ایران فرار کرده (پدر پسر با هم هماهنگ بودن و من خیلی احتمال میدم که چک و خود پسرش امضا کرده باشه و امضا خودش نباشه)در زمان بردنش به زندان چون سند نداشت که بزاره داداشش اومد پشت چک منو امضا کرد و نوشت که من این چک را ضمانت میکنم و انگشت زد که شاید من رضایت بدم ولی رضایت ندادم حالا دست من به کجا بنده؟الان اگه ثابت کنه چک امضا خودش نیست برادرش باید پاسخ بده که ضمانت کرده یا خیر؟و اینکه کسی که میگه چک امضا من نیست نباید تا الان میرفته از گم شدن چکش یه شکایت به یجا میکرده به همین راحتی میشه از زیر چک در بره با یه امضای الکی؟

 4. ناشناس گفت:

  سلام.وقت بخیر
  به یک نفر چک به مبلغ ۵ میلیون تومان دادم و ایشون مبلغ رو ۱۵ میلیون کرده و امضای منو جعل کرده و برگشت زده و شکایت کرده.من رفتم کپی چک رو نشون رییس بانک دادم و گفته که امضای پشت چک مال شما نیست و کارمندی که چک رو برگشت زده الان بازنشست شدن و برگشت چک رو هم.ریاست بانک امضا نکرده.ضمنا من مبلغ ۵ میلیون رو به حساب ایشون زدم و چک من پیش ایشون امانت بود.حالا من چیکار کنم

 5. بهزاد گفت:

  سلام اگر کسی به زور از کسی چک بگیره با امضا و اثر انگشت آیا میشه ثابت کرد که به زور بوده و آنرا انکار کرد و همینطور درباره سفته .مرسی

  • وکیل امور قراردادها گفت:

   با سلام؛
   اگر ادعا شود که به زور گرفته شده به معنی پذیرش امضاء و اثر انگشت است و با انکار قابل جمع نیست. اثبات زور و اکراه در امضای سفته و چک هم مشکل است.

 6. مارال گفت:

  با سلام و خسته نباشید برادرشوهرم دو سه فقره چک سفید بدون امضا که از دوستانش بوده به همسرم داده و گفته چکها رو خرج کن مشکلی نیست و به دروغ گفته بابت طلبم هست همسرم هم امضا کرده الان صاحب چک میتواند از همسرم نیز شاکی شود

 7. محمد گفت:

  باسلام من باکسی معامله کردم وازش چک در وجه خودم بوده وامضا نداشته رو گرفتم بعدا همون چک که امضا نداشت خرج شده ولی پشت چک رو امضا نکردم وچک رو شخص دیگری جعل کرده ووصول شده حالاازم شکایت شده آیا من جرمی مرتکب شدم

 8. علی گفت:

  سلام و عرض ادب

  چند روز پیش (عید نوروز) بنده مسافرت بودم و تنها یکی از فامیل توی خونه بود شخصی میاد پیش این فامیلمون که سر یک سهل انگاری فامیل دست چک بنده رو سرقت میکنه در کنار دسته چک یک چک باطله بوده که امضا بنده توی اون بود و این شخص امضا بنده را جعل کرده و از فروشندگان متعددی جنس خریداری کرده .

  بنده تمامی شماره چک ها را به عنوان سرقتی نزد بانک مسدود کردم و حکم سرقتی از طرف داد سرا را به بانک ارئه کردم و شماره چک ها رو قبل از این که چکی بره بانک و به بانک ارئه بشه مسدود کردم و از شخص سارق نیز شکایت سرقت و جعل و کلاهبرداری کردم و عکس از شخص سارق روی پرونده هستش و پرنده توی کلانتری هستش ، اشخاصی هم که از این شخص چک گرفتند اون رو میشناسند

  خواستم بدونم این اشخاص میتوند علیه بنده اقدامی کنند ؟ چکاری باید انجام بدم ؟

  • وکیل امور قراردادها گفت:

   با سلام؛
   اگر حکم کیفری سرقت و جعل چک را بتوانید تحصیل کنید، در این صورت این حکم در برابر دارنده چک شخص ثالث ولو با حسن نیت هم قابل استناد است.

 9. محمد گفت:

  با سلام و خسته نباشید خدمت شما مرسی از اینکه برای همه وقت میزارید بنده مدتی بود کارت ملی خودمو گم کرده بودم امروز صبح شخصی به منزل بنده اومد و به من گفت شما چند روز پیش چکی به مبلغ یک میلیون تومان را از حساب بنده دریافت کردی ولی اون چکو من ننوشتم حتی امضا هم جعل شده و پول از حسابم کسر شده ولی من الان یک ماهی هم هست اصلآ به بانکی مراجعه نکردم ومطمئنآ هرکسی بود با کارت ملی بنده اون چک را نقد کرد الان من به صاحب چک گفتم من روحمم خبر نداره ولی صاحب چک اصلا قبول نداره حرفمو فقط میگه چکو از کجا و کی گرفتی اگر نگی از دستت شکایت میکنم بهم بگو کی بهت داد تا کار به دادگاه و آبروریزی نکشه منم موندم چیکارکنم خواهشمندم جواب این بنده حقیر را زودتر بدهدی باسپاس فراوان

  • وکیل امور قراردادها گفت:

   با سلام
   شما فعلا اقدام در جهت المثنی کارت ملی خود بنمایید. البته اگر با طرف همین جا مصالحه کنید بهتره یک میلیون ارزش نداره.

 10. احمد گفت:

  سلام
  واقعا متن فوق بسیار برای من مهم بود خیلی ممنونم از اینکه چنین توضیحاتی قرار دادید
  تا جایی که متوجه شدم به خاطر راهنمایی اشتباه وکیلم راه را اشتباه رفتم و نتیجه نگرفتم

  من با شریک سابقم یک چک مشترک داشتیم که بلااستفاده بود فرصت نکرده بودیم چک را ببنیدیم در این زمان چک که در اختیار شریکم بود در یک معامله غیر مرتبط بدون اطلاع من استفاده می شود و در تاریخ مقرر چک به خاطر نبود موجودی برگشت خورد و از طریق دادگاه علیه فقط من شکایت می شود.
  من این چک مشترک را امضا نکرده ام و هیچ معامله ای نداشتم اما به خاطر مشاوره اشتباه در نهایت من محکوم به پرداخت شدم ، حتی من مجبور شدم درخواست اعسار بدم که با توجه به مبلغ ۴۲ میلیون تومانی چک قرار شده ۱۵ میلیون پیش قسط و ماهیانه ۵۰۰ تومان قسط بدم این در حالی است که شریکم میگوید من حاضرم در دادگاه تمام بدهی ۴۲ میلیون تومان را گردن بگیرم
  اینکه آیا راهی هست الان که رای قطعی صادر شده و حتی بعد از بازداشت اینجانب بخاطر پیش قسط ۱۵ میلیون تومانی مجبور شدم خودرو برادرم را برای قیمت گذاری تحویل دادگاه بدهم ؟
  من حتی شکایت جعل امضا بدون مدرک اثبات در پرونده ای جداگانه ارائه دادم که در نهایت بدون نتیجه آن پرونده مختومه و بایگانی شد ، کارشناس گفته بود که امضا نه برای من است نه برای دارنده چک !
  حتی شریکم حاضر است که علیه وی شکایت کنم تا دادگاه فقط یقه او را بگیرد و من خلاص بشوم اما با توجه به زمان نمیدانم اول کدام کار را بکنم
  متشکرم

  • وکیل امور قراردادها گفت:

   با سلام
   با توجه به اینکه الان رای شما قطعی شده است، عملاً کار خاصی نمیشه کرد مگر این که شکایت کیفری خیانت در امانت علیه شریک مطرح کنید و سپس با اخذ حکم قطعی کیفری هر وجه پرداختی به محکوم له را از شریک خائن مطالبه نمایید.

 11. محمد گفت:

  سلام خسته نباشید
  بنده خودرو اقساطی را فروختم. بعد از چند روز بنگاهی که با طرف آشنا بود من را صدا زد و یک فقره چک بکل مبلغ قرارداد از من گرفت و روزانه ۲۰۰هزار تومان خسارت گذاشت اگر تا برج ۲ سند را نزنم پرداخت کنم و من بهش تماس گرفتم که بیا من برم تسویه کنم و سندا بزنم گفت من ندارم الان ۶ میلیون تو را بدم حال طرف هم روی چک اقدام کرده هم خسارت روزانه و هم باید اقساط را بدم 🙄با توجه به اینکه خریدار میدونسته خودرو اقساطی و تا ۹۷ قسط داره نوشتن من اردیبهشت ۹۴ سند بزنم
  لطفاً راهنمایی بفرمایید با تشکر

  • وکیل امور قراردادها گفت:

   با سلام؛
   صرف این که خودرو تا ۹۷ قسط داره دلیل بر باطل بودن تعهد شما به تنظیم سند زودتر نیست چون ممکنه این طور برداشت بشه که به طور ضمنی متعهد به تسویه زودتر اقساط شده اید. ولی این که هم روی چک اقدام کرده و هم روی خسارت روزانه ۲۰۰ هزار تومان این مشکل داره چون قابل جمع نیست.

 12. آرمین گفت:

  اگر چکی در وجه “آقای عزیزی” صادر شده باشد و حواله کرد خط نخورده باشد (صد هزار تا آقای عزیزی داریم) آیا میشه پشتش دو تا امضای مشابه زد و نقدش کرد؟ مشکلی پیش میاد؟ این چک رو بابت طلبی از کسی گرفتم و گفت که نصف کارهای چک همینجوری انجام میشه

  • وکیل امور قراردادها گفت:

   با سلام
   اصولا در عمل و عرف چک مشکلی پیش نمیاد ولی احتمال هم داره که مثلا یه عزیزی نامی مدعی بشه که چک رو از من سرقت کرده و …

   • نادر گفت:

    سلام خوبین اقای صالحی ازشخصی مبلغ ۱۲ میلیون طلبکار بودم ایشان تشریف اوردن تهران ۴ فقره چک دادن که موقعه وصول چک هاهم حسابشون مسدودبود هم نمونه امضا مغایرت داشت و هم حسابشون خالی بود بنظرشما چطوری شکایت کنم ،خیلی از وقتی که میزارید ممنون هستم

    • وکیل امور قراردادها گفت:

     با سلام؛
     عدم تطابق امضاء خودش یکی از موارد صدور چک بلامحل است. فلذا شکایت حقوقی و یا کیفری حسب مورد آن مطرح نمایید.

 13. fateh گفت:

  سلام بنده ۴تومان چک کشیدم احساس میکنم امضامو اشتباه زدم وچک رو هم فروختن ایا چه بلای سر چک میاد ممنونم راهنمایم کنید

 14. صاذق گفت:

  باسلام،بنده برای اجاره خانه قبل از آماده شدن به صاحبخانه پول دادم ،یعنی به حساب ایشان واریز کردم و قرار بود دوماه بعد خانه را تحویل دهد و بابت واریز پول قرار بود قرارداد بنویسیم و چک بدهد اما زیر قرار زد و بعد از پنج ماه اعلام کرد که ورشکسته شده و پولی ندارد که بدهد،البته بابت این موضوع شاهد دارم.
  تقاضا دارم راهنمایی بفرمائید.

  • وکیل امور قراردادها گفت:

   با سلام
   با توجه به اینکه قرارداد اجاره تنظیم و منعقد نگردید، لاجرم دعوای استرداد وجه و خسارت تاخیر تادیه مطرح نمایید.

 15. مهدی زارع گفت:

  سلام
  بنده سه فقره چک دست کسی دارم،که قرار شد پس از تکمیل قرارداد فی مابین به بانک مراجعه نماید.اما قرارداد نصفه نیمه ماند،و ایشان حاضر به استرداد چکها نیست.چه کنمـ تا چکها پاس نشوند؟آیا میتوانم موجودی ام را صفر کنم؟در زمان اخڌ چکها ایشان در رسید امضا نمودند که در ازای تکمیل قرارداد.

  • وکیل امور قراردادها گفت:

   با سلام
   اگر امکان فسخ قرارداد باشد، میتوانید اظهارنامه فسخ بفرستید و سپس دعوای تایید فسخ و استرداد چک ها را مطرح کنید.

 16. حسین گفت:

  سلام . بابت باقیمانده ثمن معامله یک فقره چک بدون تاریخ به بایع تحویل دادم و در مبایعه نامه ذکر شد که بعد از وصول چک مدیر نمایشگاه متعهد است سند مبیع را بنام مشتری انتقال نماید . طی چندین مرحله مبلغ چک را به بایع پرداخت نمودم و سند خودرو بنام اینجانب زده شد . ولیکن چک نزد بایع ماند . مدتی بعد جهت عیب خودرو اظهارنامه فسخ برای بایع ارسال نمودم روزی که اظهارنامه به وی ابلاغ گردید فردای همان روز چک را تاریخ میزند و برگشت میزند . البته مدعی ۲۸ تومن شد و ناچارا در قبال دادن ۲۰ میلیون از وی رضایت گرفتم و پرونده مختومه شد در رضایت نامه ذکر گردید که قرار شد چک مسترد گردد ولیکن اکنون دو سال است که چک را مسترد نمیکند و شرط مسترد کردن چک را اعلام رضایت دادن بنده نسبت به پرونده های فی مابین میکند . ایا جرم خیانت در امانت مرتکب شده است ؟؟ با توجه به رسیدی که صراحتا در ان قید شده که مقرر شد چک مسترد گردد ؟؟؟

  • وکیل امور قراردادها گفت:

   با سلام؛
   اگر واقعاً استرداد چک بلاقید و شرط است، ابتدا اظهارنامه استرداد چک امانی ارسال نمایید و چنانچه مثلاً ظرف ۱۰ روز مسترد نکرد، شکایت قابل طرح است.

 17. علی گفت:

  با سلام و خسته نباشید
  بنده از سال ۹۲ تا ۹۵ با شخصی بصورت شراکتی خرید و فروش ماشین داشتیم چون مغازه برا پدر ایشون بود و من تا ظهر سر کار بودم خرید و فروش ها رو شریکم انجام میداد و من مبالغ ماشین رو دستی یا واریز به حساب میدادم و ایشون هم مبالغی به حساب من واریز میکرد و هیچ گونه قراردادی بین ما نبود ۹ تا چک از پدرش گرفت و بابت الباقی طلب به من داد تاریخ اخرین چک یک سال پیش بوده و تو این یک سال کمتر از ده درصد از بدهی رو داده من چک ها رو برگشت زدم و حالا ادعا میکنه که وجه چک ها رو از ۹۲ واریز کرده و یا واریز مبالغ بابت ربا هست فقط یک برگ دست نوشته دارم که ایشون توش به خرید و فروش ماشین با من از سال ۹۲ اشاره کرده و تمام چک ها رو با سریال و مبلغ نوشته که بابت بدهی به من داده و امضا و انگشت زده .
  به نظر شما حالا من از صاحب چک شکایت کنم (پدرش ) یا شریکم ؟ اگه ادعا هایی رو که مکنه تو دادگاه مطرح کنه دست نوشته من ملاک و معتبر خواهد بود ؟ ممنون

  • وکیل امور قراردادها گفت:

   با سلام
   از هر دو شکایت کنید. اون نوشته سندی میتونه باشه برای اثبات شراکت و این که وجوه دریافتی شما بابت سایر امور مالی بوده است. مضافا وجوه دریافتی قبل از سررسید چک و یا خصوصا قبل از تاریخ صدور واقعی چک نمی تواند اصولا برای تسویه چک تلقی گردد.

 18. امیر گفت:

  باسلام اینجانب چکم به مبلغ ۵۰/۰۰۰/۰۰۰ریال بدلیل اختلاف باشخصی وازطرف همان شخص برگشت خورد ومحکوم شدم وآن رانیز پرداخت کردم دوباره مدعی شده از همون چک ضرروزیان میگیرم آیا دوباره میتونه بعدازوصول ،شکایت کنه

  • وکیل امور قراردادها گفت:

   با سلام
   خسارت عدم پرداخت چک، صرفا خسارت تاخیر تادیه تورم بانک مرکزی است و در رویه قضایی ایران مد نیست که مازاد آن نیز خسارت تعیین کنند مثل این که شخصی ادعا کند بخاطر برگشت خوردن چک از سود فلان پروژه یا مزایده بازموندم و خسارت آن را میخام.

 19. آرزو عدالت گفت:

  سلام وقت بخیر
  بنده در اسفند ماه سال گذشته بابت بخشی از بستانکاری خودم از طرف حسابم چکی رو دریافت کردم که به گفته ایشان چک متعلق به پدر و با رضایت ایشان بوده. اما بعد از مدتی و در تاریخ سررسید چک متوجه شدم که چک توسط خود ایشان امضا شده و پدرشان ادعا می کنند که دسته چک مفقود شده و به بانک اعلام مفقودی کردند و هیچ چکی به دخترشان جهت پرداخت به من ندادند. بنده در تاریخ سررسید چک رو به حساب خواباندم اما به دلیل مغایرت امضا چک وصول نشد. من چکار می تونم انجام بدم تا پولم رو نقد کنم؟ ممنون میشم اگر راهنماییم کنید.

 20. کیوان گفت:

  با عرض سلام و پوزش بابت اینکه مصدع اوقات شما میشوم ، از محضر حضرتعالی سوالی دارم ؛ قرارداد پیش خرید آپارتمانی را انجام دادم . چکهای مربوطه را صادر کردم ، پس از امضای طرفین نسخه خود را تحویل گرفته و مشاور املاک را ترک نمودم تا کنون ۶ چک را پاس نموده ام . در قرارداد پیش خرید ذکر شد که چکها تحویل فروشنده که سازنده ملک است گردید . منتها سازنده ملک پس از چند ماه ادعا میکند که ۴ فقره از چکها را تحویل نگرفته ، مشاور املاک هم ادعا میکند که آن چهار فقره را تحویل سازنده داده . در پشت قرارداد بایگانی شده در مشاور املاک امضای تحویل همه چکها بجز آن چهار فقره از سازنده گرفته شده . موعد آن چهار فقره هنوز نرسیده . سازنده به عنوان ذینفع چک (در چکها ذکر نام سازنده به عنوان گیرنده چک وشماره قرارداد، شده است)از مسدود کردن چکها خودداری میکند و نگران مسولیتهای پس از آن است . مشاور املاک هم از مسولیت شانه خالی میکند . تکلیف اینجانب چیست ؟ اگر اینجانب چکها را مسدود کنم ، در آینده چه عواقبی برای اینکار من قابل پیشبینی است ؟ همچون برگشت خوردن چک توسط شخص ثالث و مشکلاتی که به طبع آن پیش می آید . توصیه حضرتعالی در این زمینه برای بنده بسیار با ارزش میباشد

 21. محمد گفت:

  سلام بر آقای صالحی عزیز.بسیار مقاله مفیدی بود.سپاسگزارم
  سوال:
  فردی از دسته چک متعلق به پدر خویش،چکی را با امضاء مشابه پدرصادر و به ثالث تحویل می نمایدولیکن چک بدلیل کسر موجودی و عدم تطابق امضابرگشت می خورد.دارنده چک علیه پسر اقدام به شکایت جعل نموده که بدلیل اعلام پدر(صاحب حساب)مبنی براینکه کلیه چکهای متعلق به حساب مذکور، با اجازه پدر و با امضای پسرصادر گردیده ومسئولیت ناشی از آنها مورد پذیرش پدر میباشد، حکم برائت پسرصادرمیگردد.حال؛ ۱-آیامیتوان وجه چک را درقالب ماده ۱۹ ق.صدورچک،از دادگاه حقوقی مطالبه کرد؟(درواقع باتوجه به ادعای پدر،میتوان پسر راوکیل پدردر صدورچک دانست؟) ۲-درصورت منفی بودن جواب به سوال فوق الذکر،پیشنهادجنابعالی درخصوص مطالبه وجه مذکورچیست؟

  • وکیل امور قراردادها گفت:

   با سلام؛
   طرح دعوا علیه پدر و پسر و استناد به ماده ۱۹ بلامانع است لکن باید در کنار خواسته مطالبه وجه چک، خواسته ی اثبات نمایندگی و وکالت پسر از پدر را هم در دادخواست درج نمود.

 22. احسان گفت:

  با سلام مجدد متشکرم بابت راهنماییتان.سارق دسته چک بازداشت شده است.آیا منظور شما از مسئولیت حقوقی این است که شاکی می تواند پول از دست رفته خود را از کارمند بگیرد؟

  • وکیل امور قراردادها گفت:

   سلام؛
   بله از کارمند یا بانک حسب شرایط قرارداد افتتاح حساب. البته اگر خود سارق پول را مسترد نماید خسارت به میزان اصل پول منتفی است. در واقع سارق مسئولیت مدنی و غیر قراردادی دارد و بانک مسئولیت قراردادی. اما این که کارمند مسئولیت قراردادی دارد یا مدنی باید موضوع بررسی بیشتر شود.

 23. احسان گفت:

  سلام من کارمند بانک هستم دو فقره چک با امضای جعلی پاس کردم چک دو امضا داشت که یکی از لحاظ عرف بانکداری مطابقت دارد ولی دیگری خیر.چهار نفر از همکارانم نیز چکهای دیگر از این حساب با این امضاها پاس کردند .چک سرقتی بوده وصاحب حساب از کارمندان بانک شکایت کرده.در ضمن در پرونده صاحب حساب ذکر کرده چک با یک امضا قابل پرداخت است.اگر امکان دارد من را راهنمایی کنید.با تشکر

  • وکیل امور قراردادها گفت:

   با سلام؛
   اگر در امضاء حدود عرف بانکداری نبوده است دست کم مسئولیت حقوقی دارید. البته در اصل مشتری باید از بانک هم شکایت کند چون رابطه قراردادی با بانک دارد.

 24. سینا گفت:

  سلام به همه دوستان من ۱۶ سال دارم و کارت ملی ام رو هم گرفتم آیا من میتونم چک بانکی را نقد کنم

  • وکیل امور قراردادها گفت:

   سلام
   شما چون ۱۸ سال تمام نشده اید باید حکم رشد را از دادگاه بگیرید. البته فی الواقع رشید هستید ولی تایید دادگاه هم لازم است. برای بانک ها ۱۸ سال ملاک است.

 25. علی گفت:

  با سلام
  ۱۵ سال پیش خانه ام را فروختم و پولش را به شخصی دادم و بابت آن چکی به بنده داد ،بعد از چند سال که درخواست پول را کردم در کمال ناباوری منکر گردید ،بنده نیز چک ها را برگشت زده و توقیف اموال و سپس صادر کننده چک را در دادگاه محکوم کردم و ملک نامبرده به مزایده رسید تا بتوانم پولم را پس بگیرم،در آن زمان ایشان منکر گردید که پولی از بنده گرفته است، بنده نیز به بانک مراجعه کردم و پرینت شماره ایران چک هایی که به حساب ایشان واریز شده بود را گرفتم و جالب اینکه تمام ایران چک های واریزی با شماره ایران چک هایی که در قولنامه ی فروش ملکم فروخته بودم و از خریدار در همان زمان گرفته بودم یکی بود و ادعای ایشان مبنی بر اینکه پولی از من نگرفته بود رد شد،سوال بنده این است که ایشان بعد از ۱۲ سال مجددا شکایتی مبنی بر اینکه چک ها سرقتی بوده و امضا متعلق به ایشان نبوده مطرح نموده است ،ایا بنده باید چکار کنم،خسته شدم از اینکه هر سال در شعب مختلف دادگاه اقدام به شکایتی جدید می کند و همین ادعا را میکند و همه ی دادگاه ها هم تشکیل پرونده میدهد و مرا احضار می کند ،هر چند در نهایت حکم به نفع بنده صادر می شود و از آنجایی که آدرس مرا نمی داند ،احضاریه های دادگاه های مختلف را گویا در روزنامه رسمی هم آگهی کرده است و جدیدا از دوستان هم شنیده ام برای بنده حکم جلب گرفته است تا به دادگاه مراجعه کنم ،لطفا مرا راهنمایی کنید؟

  • وکیل امور قراردادها گفت:

   با سلام؛
   حکم های سابق را استناد نمایید تا شکایت مسروقه بودن رد گردد مضافا به احتمال زیاد شکایت سرقت مشمول مرور زمان ۱۰ ساله شده است.

 26. سجاد گفت:

  سلام.من یک چک دارم از سال ۸۹ که به دلیل عدم موجودی پاس نمیشد.امروز ک ب بانک مراجعه کردم موجودی کافی بود اما امضا مطابقت نداشت و من برگشت زدم.حال من میتوانم علاوه بر شکایت مدعی خسارت،تادیه و هزینه دادرسی بشم؟؟ باسپاس.

 27. رضا گفت:

  باعرض سلام و خسته نباشید. ۵سال پیش پدرم چون خودش چک نداشته چکی سفید امضا از من گرفته و به دلیل بدهی که حدود ۱۵ تومان بوده به همان مبلغ به شخصی داده و پس از اینکه دسته چک خودش را از بانک گرفته چکی از خودش را به آن فرد داده تا چک من را بگیرد اما شخص چک پدرم را گرفته و چک من را هم نداده از آن سال هر ماه پدرم را تهدید میکرده که ماهیانه مبلغی را به حسابش بریزد وگرنه چک پسرت را به اجرا میزارم و پدرم هم از ترس اینکه از من شکایت نکند تا الان جمعا مبلغ ۲۳ تومان را که رسیدهایش موجود است به حسابش واریز می کرده است و الان آن شخص چک من را به اجرا گذاشته است و در دادگاه به دروغ گفته که برای چک من مبلغی بصورت دستی به من داده و چک پدرم برای طلب دیگری است و الان روی هر دو چک مدعی می باشد. لطفا من را راهنمایی کنید آیا ما می توانیم پس از اینکه پول چک رو دادیم و پروندمون بسته شد ازش شکایت کنیم یانه؟ متشکرم از شما

 28. بهنام گفت:

  باسلام .اقای صالحی اگه جواب بدید کلی کمکم کردین . صاحبخانه بنده مبلغ ۹ میلیون تومان بابت رهن بنده دروجه حامل داده که از تاریخش سه چهارروز گذشته و میگه پول ندارم منم برگشت زدم امروز ولی همه میگن کاش نمیزدی چون خیلی دیر میرسی به پولت .لطفا راهنماییم کنید

  • وکیل امور قراردادها گفت:

   با سلام
   چک وسیله پرداخت است و به معنی تبدیل تعهد نیست یعنی همچنان میتوانید تحویل را منوط به دریافت ودیعه کنید. البته نباید از منزل استیفاء ببرید.

 29. محمد گفت:

  با سلام واحترام؛
  اگر چک در وجه دو نفر حقیقی نوشته شده باشد وحواله کرد هم خط نخورده باشد و یک نفر از آن دو پشت چک را امضا نکند آیا چک قابلیت نقد شدن را دارد و یا اینکه حتما هردو باید امضا نمایند.
  با تشکر از شما

  • وکیل امور قراردادها گفت:

   با سلام؛
   باید هر دو نفر امضاء نمایند. در واقع هر چند یک شریک می تواند حق خود را به تنهایی واگذار نماید ولکن هر دو نفر مالکیت مشاعی بر عین اصل چک دارند یعنی بانک نمی تواند نصف وجه چک را به یک شریک پرداخت نماید. فلذا بانک قبول نمی نماید.

 30. علی گفت:

  با سلام و تشکر
  من در شرایطی وخیم ۲۰ میلیون بدهی داشتم و پیگیر گرفتن وام بودم که یکی از دوستان گفتن نیازی به گرفتن وام نیست با دادن یک فقره چک به مبلغ ۲۰ میلیون به من، من به شما پول رو میدم و نیازی به وام نیست و از اونجایی که من بهش اعتماد داشتم چک رو نوشتم ولی نه با امضای اصلی و قرار شد همون شب پول رو به من بده تا اینکه بعد ازگذشت ۱۰ روز چک من برگشت خورد و متوجه شدم ایشون چک من رو خرج کرده و شرایطم از قبل هم بدتر شد چون حسابم خراب شد و وام هم نمیتونم بگیرم به نظر شما میتونم در دادگاه ادعای دعوی کنم و اگر میتونم با چه عنوانی و یا اینکه آیا اصلا احتمال موفقیت هست یا نه…
  ممنونم

  • وکیل امور قراردادها گفت:

   با سلام؛
   باید دعوای استرداد چک علیه دوستتان مطرح کنید. البته به شخص ثالثی که چک را برگشت زده ارتباطی ندارد مگر شرخر باشد.

 31. صالحی گفت:

  سلام جناب صالحی

  من در دادگاه حقوقی به خواسته مطالبه وجه چک طرح دعوی کردم چنانچه جنابعالی فرمودید اگر صادر کننده چک(صاحب حساب) بتواند سرقت, جعل , کلاهبرداری را در دادگاه کیفری ثابت نماید و به استناد حکم کیفری چک خالی از وجه شناخته بشه,

  با توجه به اینکه دعوی من رد میشه و صادرکننده چک هم مسولیتی نداره,
  من طلبم را باید از کی وصول کنم
  من برای وصول طلبم باید به محکوم علیه کیفری رجوع کنم؟
  تحت چه عنوان حقوقی؟
  شکایت من از محکوم علیه کیفری میشه یا حقوقی؟

  از وقتی که برای پاسخ میگذارید سپاسگذارم

 32. مسعود گفت:

  ممنون از مقاله مفیدتون

  پاینده باشید

 33. ناشناس گفت:

  سلام بسیار ممنون از اینکه برای مخاطبینتون وقت میگذارید. خواهر من میخواست ازدواج کنه با توجه به اینکه میخواستن با همسرشون به خارج از کشور برن به جای جهیزیه پدر من یه چک به مبلغ بیست میلیون تومان در وجه اسم و فامیل خواهرم بابت خرید جهزیه به خواهرم داد و حواله کرد رو هم خط نزدیم وسر عقد هدیه به خواهرم داد ولی بعد از چند روز از ازدواج با توجه به مشکلات پیش اومده قصد جدایی داره و این چک رو هم خانواده همسرش گرفتن و به ما پس نمیدن . سوالم اینه که آیا با توجه به اینکه خواهر پشت چک رو امضا نکرده آیا خانواده داماد میتونن چک رو ببرند بانک و برگشت بزنند و وجهش رو طلب کنن؟ . ضمنا ما رفتیم دادگاه و چک رو اعلام مفقودی کردیم . تاریخ چک هم برای پنج ماه دیگه است. مجددا از راهنمایی هاتون سپاسگزارم.

 34. ياس گفت:

  در ازای مبلغی به عنوان قرض تصمیم دارم از طرف مقابلم چند فقره چک دریافت کنم به چه مواردی باید توجه کنم؟
  ممنون از توجه تون

  • وکیل امور قراردادها گفت:

   با سلام؛
   چک خودش باشد و ظهر آن را شخص معتبر به عنوان ضامن امضا و اثر انگشت بزند. چک ها در حضور شما تکمیل و امضاء گردد.

 35. najme گفت:

  باسلام
  پدراینجانب سال قبل دسته چکشون را مفقود کردن و اعلان مفقودی هم کردیم ونامه دادگاه را به بانک تحویل دادیم حال دوفقره برگ چک برگشت خورده که امضای اون هم مطابق باامضای پدر اینجانب نبوده وماهم از دارنده چک شکایت تحصیل مال نامشروع و سواستفاده ازاسناد تجاری کردیم تابه جاعل اصلی برسیم چون امکان این رادادیم که خود خانم جاعل امضا نبوده وبعدا اعاده حیثیت کنه.میخواستم ببینم اگه جعل امضاشکایت میکردیم بهترنبود؟اگه خانم اقرار نکنن به اینکه چک را از کی گرفتن میتونیم ازخود ایشون به عنوان جاعل شکایت کنیم؟

  • وکیل امور قراردادها گفت:

   با سلام؛
   به هر حال طرح شکایت جعل ضروری است والا بدون اثبات جعل جرم تحصیل مال نامشروع هم منتفی است. یعنی پایه اصلی شکایت شما جعل است. شاید اتهام خانم استفاده از سند مجعول باشه یا معاونت در جعل در صورت آگاهی از جعل.

 36. اوا گفت:

  سلام
  ببخشید اگه شخصی ۱۱ فقره چکش را به صورت سفید امضا به مبلغ ۲ میلیون بفروشد و شخصی که چک را خریده مبلغ را بنویسد حال برای صاحب چک این تعهد وجود دارد که چک را پاس کند ؟؟ و جرمی برای او مبنی بر اینکه چک را فروخته دادگاه در نظر میگیرد؟؟
  ممنون

 37. شهاب گفت:

  سلام. حقیر بابت طلب ۳۰ میلیونی که از بابک داشته ام یک فقره چک آقای علی که در وجه محمد صادر شده بوده را دریافت نمودم و پس از ارایه به بانک به دلیل دستور قضایی و عدم تطبیق امضا «به نظر کارمند بانک در حدود ۲۰درصد مغایرت امضا دارد» چک را برگشت زدم و الان حدود یک سال است که از این جریان میگذرد و صاحب حساب هیچ اقدامی نکرده نه وجه چک را پرداخت مینماید و نه پیگیر دستور قضایی که گرفته بوده شده .حال با توجه به توضیحات ذکر شده شما استاد بزرگوار چه اقدامی را پیشنهاد مینمایید. اگه لطف کنین راهنمایی کنین ممنون میشم

 38. اوا گفت:

  سلام ببخشید اگر یک صاحب چک چکی را امضاء کند و کس دیگری مبلغ را بنویسد و چک دست طلبکار باشد و صاحب چک این ادعا را داشته باشد که چک سفید امضا است در این صورت طلبکار باید وصول طلبش را از چه کسی بخواهد صاحب چک یا کسی که مبلغ را نوشته؟؟
  ممنون

 39. ابوالفضل گفت:

  باعرض سلام
  پسرخاله بنده یک فقره از چک بندرو بدون اطلاع به من به مبلغه ۵میلیون تومان صادر کرده باامضا جعلی وبا دست خطه خودش نوشته وامضا کرده لطفا راهنمایم کنید

  • وکیل امور قراردادها گفت:

   با سلام؛
   شکایت کیفری جعل مطرح نمایید.

   • کاظم ادزگون استان بوشهر. شهرستان کنگان گفت:

    سلام
    چک من به سرقت رفت کجای قانون هست که من خونه من به سرقت رفت که چکم بودند وسیله منزل هم بردند که شکایت کردم. اداره آگاهی و کلانتری هم صورت جلسه کردند. بعد ۴ ماه چک من آمد توی بازار به مبلغ ۶ میلیارد. بعد دزد پیدا کردم الان سه سال هست من گرفتارم هنوز هیچ کاری دادگاه برای ما نکرد رفتیم کارشناسی خط امضا که کارشناس گفت این امضا خط چک جعل شود هنوز دزد آزاد هست. دردم به چه کسی بگم. ای خدا

    • وکیل امور قراردادها گفت:

     با سلام؛
     شما باید صبورانه شکایت کیفری جعل امضاء چک و استفاده از سند مجعول و سرقت را علیه سارق در دادگاه پیگیر باشید تا ان شاء اله به نتیجه برسد و بتوانید با حکم کیفری در برابر دارنده چک دفاع نمایید.

 40. فاطمه گفت:

  سلام شریک مابا ارایه چک وامضاجعل ازبانک وام گرفته بعدامتوجه شدیم حالابانک علیه مم مدیرعامل وشرکت شکایت کرده بنظرشماقاضی چه حکمی میده؟؟؟

 41. مسعود گفت:

  عالی بود, موفق و پیروز باشی

 42. سعید گفت:

  سلام حدود پنج سال پیش دسته چکم به سرقت رفت و آن را مسدود کردم تا اینکه از بانک باهام تماس گرفتند و فردی که یک برگ چک کشیده بود را دستگیر کردند .تا اینکه بعد از مدتی از بانک باهام تماس گرفتن که شما چک برگشتی داری و شخصی امضای بنده را جعل کرده و‌چکی را بنام دیگری کشیده حالا من هرچقدر به اون فرد میگم بیا تکلیف چک سرقتی منو مشخص کن میگه پول چک و بع من بده تا چکتو بهت بدم .درصورتی که من بابت این چکها قرانی بدهکار نیستم و امضای من جعل شده شمارا به خدا به من بگویید چکار کنم

 43. علی گفت:

  با سلام مجدد اگر دارنده چک الان بعد از شکایت بنده و گذشت این مدت میتواند شکایت کیفری کند با توجه به اینکه همسر ایشان متواری میباشد و احتمال رای گرفتن ایشان در دادگاه کیفری هست در صورت بروز این اتفاق نظر جنابعالی چگونه است
  در ضمن از راهنمایی جنابعالی کمال تشکر را دارم

 44. علی گفت:

  با سلام
  اینجانب حدود ۵ سال پیش یک فقره چک از شخصی (که از دوستان نزدیک بنده بود) گرفتم بابت طلبم که چک به حساب جاری خانوم (همسر) ایشان تعلق داشت بنده پارسال پس از مراجعات مکرر و پس از متواری شدن این شخص بابت بدهی های متعدد چک را برگشت زده و اقدام کردم ولی در جلسه دادگاه این خانوم منکر امضاء چک شد و ادعا نموده که همسر ایشان بدون اطلاع ایشان چک را امضاء و خرج کرده و قاضی قرار کارشناسی صادر کرده لطفا بنده را جهت دفاع مناسب راهنمایی کنید

  • وکیل امور قراردادها گفت:

   با سلام؛
   صاحب حساب چک باید حکم کیفری قطعی جعل و خیانت در امانت در دادگاه حقوقی ارائه دهد و صرف انکار امضاء کفایت نمی کند. مقاله را خوب بخوانید و دفاع کنید.

 45. محمد گفت:

  با سلام- اینجانب به خاطر طلبی یک چک (از آقای رسولی) دریافت کردم .ازامضا کننده ی پشت چک(رسولی) و نه صاحب چک شکایت حقوقی نمودم. به مرحله کارشناسی امضا رسیده. امضا و اسم و فامیل پشت چک متعلق به آقای رسولی میباشد و دو نفر شاهد هم شهادت داده
  اند . حال کارشناس در صورتی که امضا اصلی رسولی با امضایی که در این چک زده تفاوت داشته باشد ولی دست خط او عینا همان دست خط می باشد چه رایی صادر خواهد کرد ؟ چه عوامل و مدارک دیگری در این مورد می تواند به بنده کمک کند ؟ با تشکر

  • وکیل امور قراردادها گفت:

   با سلام؛
   شهادت شهود موجب اثبات شرعی انتساب امضاء به رسولی می گردد ولو این که کارشناس نظر به عدم تطابق امضاء پشت چک با امضائات قبلی رسولی بدهد. چون شهادت بالاتر از کارشناسی است. مضافاً دست خط هم کاشف از این است که امضاء متعلق به رسولی است هرچند که امضای همیشگی اش را نزده باشد.

 46. علی گفت:

  با سلام خدمت شما.
  بنده سال ۹۱ برای پیمانکار یک شرکت ساختمانی کار میکردم و یک روز برای تسویه حساب مصالح دو فقره چک داده یکی به مبلغ ۱ میلیون تومان و دیگری ۴۵۰هزار تومان.و برحسب اتفاق چک ۴۵۰هزارتومانی را فراموش کردم امضا کنم و گیرنده هم متوجه نشده و در زمان سررسید چک متوجه شده که بی امضا بوده.بنابراین به پیمانکار مراجعه کرده و چک را تحویل داده و مبلغ ان را دریافت کرده است.(چک هارو من صادر کردم و قرار شده بود که پیمانکار ان را پاس کند).من هم با توجه به فشار کاری و مرور زمان فراموش کردم چکم را از پیمانکار بگیرم.تا اینکه حدود دو سال پیش شخصی با بنده تماس گرفته و گفت که شما چکی دارید به مبلغ ۴۵۰ هزارتومان(همان چکی که بی امضا بوده)من به ایشان گفتم که چکم بی امضا بوده و ایشانرا ترساندم و به همین خاطر چک را به پیمانکار برگردانده بود.من هم به دادگاه مراجعه کرده و گفتم یک فقره چک با این مشخصات گم کردم و میخواهم مسدود کنم که با نامه دادگاه انرا مسدود کردم.و به پیمانکار زنگ زدم و گفتم چرا چک منو امضا کردی گفت که بچه هایم حواسشان نبوده الکی امضا کردن و خانمم هم نمیدانسته و ان را به شخص دیگری داده است.(پیمانکار از اقوام نزدیک بنده است و پدرم نمیخواستن کار به جای باریک بکشد بنابراین بیخیال شکایت شدم).تا اینکه یک ماه پیش دوباره چک را به دادگاه برده و از من شکایت کرده که به ایشان بدهکار بودم و عمدا چک را مسدود کردم.بنده هم به نزد پیمانکار رفتم و حساب و کتاب خودم را با ایشان تسویه کردم و ایشان قبول کرد که شکایت خود را پس بگیرن.(چون ترسیدم اگه تسویه حساب نکنم ایشان چک بدون امضای مرا پاره خواهند کرد.هرچند که شکایت خود را پس گرفته اند.چون من میخواستم که اصل چکم را از ایشان هر جور شده بگیرم و بعدا به عنوان جعل امضا شکایت کنم.)حال چکم را گرفتم و مردد هستم که ایا قانونا میتوان به جرم جعل امضا از ایشان شکایت کنم؟با توجه به اینکه طرفی که چک را به اسم ایشان صادر کردم میگه حاضرم شهادت بدم که چک بی امضا بوده و من اصل چک را به پیمانکار داده و مبلغ انرا دریافت کرده ام.و من هم مطمئن هستم که چکم از همان روز دست پیمانکار بوده و به علت اعتمادی که به ایشان داشتم انتظار چنین کاری را از ایشان نداشتم.حال مردد هستم که میتوان شکایت کنم یا نه و اگر شکایت کنم به جایی میرسم یا نه؟؟؟خواهش میکنم کمکم کنید.
  اگر جایی از حرفام اشکال داره بگین تا واضحتر توضیح بدم.
  با تشکر فراوان

  • وکیل امور قراردادها گفت:

   با سلام؛
   ارزش شکایت نداره.

   • علی گفت:

    ممنون از جوابتون جناب صالحی.فقط میخوام بدونم که ایا میتوانم شکایت کنم یا نه؟؟؟و اگه بخوام شکایت کنم با چه عنوانی باید شکایت کنم>خیانت در امانت یا جعل امضا؟؟؟؟ممنون میشم اگه جواب قطعی خودتون رو بگین.
    این موضوع برای من خیلی ارزش داره که شکایت کنم.

    • وکیل امور قراردادها گفت:

     سلام
     این که خودتان وجه چک را داده اید و چک را گرفته اید به نوعی مصالحه است و حتی اقرار ضمنی بر عدم جعلیت چک. اصرار نداشته باشید. نمیگم ۱۰۰ درصد شکایت جعل رد میشه ولی با شرایط حاضر توصیه نمیشه. و الامر الیکم…

   • علی گفت:

    اقای صالحی خیلی ممنون میشم که جواب روشنی به بنده بدید.بی صبرانه منتظر جواب حضرتعالی هستم.شما فرض کنید که من مصمم هستم اگه بشه شکایت کنم و خیلی برام مهمه.حتی اگه مبلغ چک هزارتومن میبود.

    • وکیل امور قراردادها گفت:

     سلام
     شکایت کیفری شمشیر دو لبه است اگر بگیره خوبه ولی اگر نگیره خطر شکایت افترا و نشر اکاذیب است. شما خودتان وجه چک را پرداخت کرده اید و این نکته منفی پرونده شما است.

 47. آمانج گفت:

  با سلام
  بنده یک حساب مشترک با یکی از دوستانم باز کردم . حال دوستم خودش بدون اطلاع من چک داده وامضا من را هم جعل کرده ومن اصلن ازاین موضوع اطلاعی نداشتم تا از بانک به من زنگ زدن و گفتن چک برگشتی داری . حال من نمیدونم باید چه کار کنم ممنون میشم اگه راهنمای کنید

 48. بهادر گفت:

  با عرض سلام بنده با یک اقایی که فامیل ماست شریک شدم و قراردادی نوشتیم و حال ایشان ۴۰ ملیون بنده را پس نمیدهد و همه چیز را انکار میکند و میگوید قرارداد را من امضا نکردم و انگار امضای الکی کرده است اما در زیر قرار داد ۳ شاهد ازجمله دایی خودشان امضا کرده و شاهد میباشند ایا شهادت شهود ثابت میکند که ایشان امضا کرده؟

  • وکیل امور قراردادها گفت:

   با سلام؛
   با شهادت شهود مذکور در قرارداد می توانید انتساب امضاء به طرف را اثبات کنید هرچند که امضای خود را انکار نماید و کارشناس خط نیز این انکار را تایید کند.

 49. جواد گفت:

  باسلام
  بنده بااعتمادی که به همکارم داشتم درقبال دوعدد گوشی همراه یه فقره چک بمن داده وخرج کن که در موعد جک فهمیدیم که جک سرقتی است وحالا ایشان سرکار نمیایید وهی وعده امروز فردا میدهد ومیگه من این جکو جای طلبم ازکسی گرفتم شما میفرمایید من جکارکنم بااین طرف

  • وکیل امور قراردادها گفت:

   با سلام
   فعلا شما بر اساس چک علیه صاحب حساب و ظهرنویس طرح دعوا نمایید. اگر حکم قطعی سرقت صادر شد علیه دوست خود شکایت کلاهبرداری مطرح کنید.

© 1397 - کلیه حقوق متعلق به وب سایت ایران قرارداد می باشد.

طراحی و اجرا : coderoom.ir