آیا امضای چک قابل انکار است؟

4.1/5 - (47 امتیاز)
۴.۱/۵ - (۴۷ امتیاز)

چک به عنوان یک سند تجاری معتبر در نظام اقتصادی نقش مهم و اساسی دارد و به همین دلیل قوانین خاص و اصول تجاری بر این سند حاکم است از جمله موضوع انکار امضای چک.

قانون انکار امضای چک

طبق قانون آیین دادرسی مدنی، خوانده دعوا می تواند امضای خود را در سند عادی که علیه او استناد شده، مورد انکار قرار دهد و در این صورت خواهان (طلبکار) باید انتساب سند به خوانده و اصالت سند را اثبات کند و بار اثبات به عهده خواهان است. به این نحوه که با تعیین کارشناس باید مشخص گردد که امضای مندرج در سند عادی (مبایعه نامه، رسید طلب و…) با امضای خوانده در اسناد مسلم الصدور وی همچون عقدنامه ازدواج و سند مالکیت تطابق اساسی دارد یا ندارد.

انکار امضای چک

حال اگر تطابق نداشته باشد، از آنجا که امکان دارد خوانده چند امضائه باشد، خواهان باید با دلایل دیگر همچون اقرار و شاهد و … اثبات نماید که خوانده (بدهکار) ذیل سند عادی را به همین شکل و شمایل فعلی با دستش امضاء زده است حال چه امضای همیشگی خوانده باشد یا نباشد.

گاهی اشخاص ذیل قرارداد را با امضای اصلی خود امضاء نمی کنند و طرف دیگر قرارداد به خیال خودش از طرف مقابل امضاء گرفته است!! بعداً در دادگاه به راحتی می گوید امضای من نیست و انکار می کنم و کارشناس نیز با توجه به نمونه امضاهای قبلی شخص انکار کننده در اسناد مسلم الصدورش، این انکار را تایید می کند. یعنی به همین راحتی طرف از زیر بار قرارداد شانه خالی می کند!! به همین خاطر باید حتماً طرفین در تمام صفحات قرارداد، نام و نام خانوادگی را با خط خود بنویسند و اثر انگشت هم بزنند.

نتیجتاً خوانده دعوا می تواند سند عادی را انکار نماید و صرف انکار هم کافی است و هیچ دلیلی هم نباید بر انکار خود ارائه دهد بلکه در این حالت خواهان باید انتساب امضای سند به خوانده و اصالت سند را از طریق اقرار و شاهد و امارات و قرائن و … اثبات نماید. انتساب امضاء به خوانده یعنی اینکه خوانده با دست خودش سند را امضاء زده است حال چه شکل و شمایل امضاء ذیل سند با نمونه امضای قبلی خوانده تطابق بنماید یا ننماید.

آیا صاحب حساب می تواند امضای خود را در چک انکار کند؟

اکنون این سوال پیش می آید که در عین حال که چک یک سند عادی است، آیا صاحب حساب می تواند امضای خود را در چک انکار کند؟؟ به فرض هم که انکار امضاء از جانب صاحب حساب قابل قبول و مسموع باشد، آیا صرف انکار کافی است و صاحب حساب همچون انکار سایر اسناد عادی هیچ دلیلی بر انکار امضای خود لازم نیست ارائه نماید؟

به طور مثال شما علیه صاحب حساب چک طرح دعوا می کنید و صاحب حساب در دادگاه در یک جمله بگوید امضای مندرج در چک امضای من نیست و انکار می کنم!! و بعد از این شما مجبور شوید با نظر کارشناسی انتساب امضاء را به صاحب حساب اثبات کنید و در نهایت هم کارشناس تایید کند که امضای روی چک با نمونه امضای موجود در بانک یا نمونه امضای صاحب حساب در سند مالکیت خونه اش تطابق ندارد و نتیجتاً حکم به رد دعوای شما و بی مسئولیتی صاحب حساب صادر شود. آیا چنین فرض خنده دار و احمقانه ای در دنیای تجارت قابل تصور است؟

با قاطعیت باید گفت : خیر. در واقع هرچند چک سند عادی است ولی به دلیل اصول تجاری و قوانین خاص، امضای روی چک توسط صاحب حساب چک قابل انکار نیست و مضافاً برای اثبات ادعای عدم انتساب امضاء، صاحب حساب چک باید تحصیل مجرمانه چک را توسط دارنده فعلی چک با شکایت کیفری اثبات نماید و صرف انکار امضای چک و اعلام عدم تطابق امضای چک با نظریه ی کارشناسی کافی نیست. اکنون هر دو فرض را بررسی می کنیم :

انکار امضای چک

۱ – عدم امکان انکار امضای چک

تفاوت مهمی که بین چک با سایر اسناد عادی مثل سفته و مبایعه نامه وجود دارد این است که یقیناً کاغذ چک در یک دسته چک در ابتدا در مالکیت انحصاری و تصرف خود صاحب حساب چک بوده است و متعاقباً در تصرف دارنده فعلی چک قرار گرفته است ولی در مورد سایر اسناد عادی مثل سفته هیچ یقین سابقی وجود ندارد که کاغذ سفته سابقاً در تصرف خود صادرکننده سفته بوده است. این تفاوت بین چک با سایر اسناد عادی آنچنان مهم و اساسی است که حکم انکار امضاء را در چک با سایر اسناد عادی متفاوت می سازد.

قانون گذار در ماده ۳ قانون صدور چک حتی عدم تطابق امضای چک را نیز از موارد جرم صدور چک بلامحل و مسئولیت صاحب حساب می داند. فلذا تعلق امضای روی چک به صاحب حساب مفروض قانون گذار است. قانون گذار فرض نموده که وقتی کاغذ چک در سابق یقیناً در تصرف صاحب حساب چک بوده است و متعاقباً در تصرف دارنده فعلی قرار گرفته است، چک با رضایت صاحب حساب از تصرف سابق او به تصرف فعلی دارنده درآمده است و صرف وجود اصل چک در تصرف مالکانه دارنده فعلی چک، فرض بر مالکیت دارنده بر چک است هرچند که امضای روی چک متفاوت با امضای صادرکننده باشد.

نتیجتاً با توجه به دلالت التزامی ماده ۳ قانون صدور چک، مغایرت امضاء در چک و یا عدم تطابق امضای چک مانع انتساب صدور چک به صاحب حساب آن نمی شود و صدور چک توسط شخص صاحب حساب در قالب هر شکل امضایی، مفروض قانون گذار است. در واقع این اماره یا فرض قانونی علیه صاحب حساب وجود دارد که عدم تطابق امضای چک ناشی از تنظیم عمدی آن توسط خود صادر کننده چک است و خود او با کج زدن امضای خود و یا با درج امضای غیر مشابه یا امضای اشتباه در چک موجب عدم وصول چک شده است. فلذا بر این اساس امضای مندرج در چک از جانب صاحب حساب قابل انکار نیست و ترتیب اثر دادن به انکار صاحب حساب (تنظیم کننده چک) و انداختن بار اثبات انتساب به دارنده چک (شاکی) وجاهت قانونی ندارد.

مبنا و فرض ماده ۳ قانون صدور چک فقط در خصوص شکایت کیفری نیست بلکه در دعاوی حقوقی هم به طریق اولی وجود دارد. یعنی وقتی صادر کننده چک در مقام متهم جرم صدور چک بلامحل ولو در حالت عدم تطابق امضاء در پرونده کیفری باید از خود دفاع نماید به طریق اولی خوانده دعوای حقوقی نیز در حالت عدم تطابق امضاء باید از خود دفاع کند و صرف انکار کافی نیست.

قانون گذار در ماده ۱۷ قانون صدور چک وجود اصل چک را در دست صادر کننده دلیل پرداخت وجه چک و مالکیت مجدد صادرکننده بر چک خود میداند مگر خلاف آن اثبات گردد که یک اماره قانونی است. منتها در مورد این که وجود چک در دست دارنده فعلی چک دلیل بر انتقال رضایتمندانه چک به دارنده فعلی تحت هر شکل امضایی است، حکم صریح ندارد ولی از دلالت التزامی ماده ۳ قانون صدور چک قابل برداشت است.

انکار امضاء در قانون صدور چک

اماره ید (ماده ۳۵ قانون مدنی) هم به فرض قانونی مستفاد از ماده ۳ قانون صدور چک کمک می کند. اماره ید حتی در حالت مشخص بودن سابقه متصرف و مالک مال منقول نیز جاری است و تصرف کنونی مقدم بر تصرف سابق است. خصوصاً این موضوع در مورد چک بیشتر مطرح می شود چرا که سند تجاری و اساساً فلسفه وجودی آن وسیله پرداخت بودن است و حقوق آن معد برای انتقال یافتن است و با سایر اموال منقول مثل طلا و دوچرخه تفاوت دارد.

مثلاً ممکن است که در مورد یک ساعت طلا که یقیناً در سابق متعلق به شخص الف بوده و اکنون که در تصرف شخص ب است و شخص ب برای مالکیت خود به اماره تصرف استناد می کند، از شخص ب سبب و علت تصرف را بخواهیم ولی در مورد چک قطعاً تصرف کنونی دارنده فعلی مقدم بر تصرف سابق صاحب حساب بر روی کاغذ چک است به دلیل اصولی تجاری و اینکه اساساً فلسفه چک برای خرج کردن به دیگران است بر خلاف یک ساعت طلا و سایر اموال منقول. جالب این که حتی در سایر اموال منقول نیز طبق نظریات برخی حقوقدانان و فقهاء، تصرف فعلی مقدم بر تصرف سابق است و متصرف فعلی می تواند برای اثبات مالکیت خود به صرف تصرف فعلی خود (اماره ید) استناد نماید که در این صورت به طریق اولی در مورد چک تصرف فعلی دارنده مقدم بر تصرف سابق صاحب حساب بر کاغذ چک است.

انکار امضا در سایر اسناد عادی

اما در مورد سایر اسناد عادی و حتی سایر اسناد تجاری (سفته و برات) این طور نیست. چرا که قانون خاص در مورد آن ها نظیر ماده ۳ قانون صدور چک وجود ندارد و مضافاً وجود اصل سند در تصرف دارنده (خواهان) اماره ید به نفع او علیه خوانده ایجاد نمی کند و ملازمه با صدور سند توسط خوانده ندارد. چرا که مالکیت انحصاری و تصرف سابق خوانده دعوا بر کاغذ آن اسناد قابل اثبات نیست و نتیجتاً انتقال فیزیکی آن سند از بدهکار به شاکی نیز قابل اثبات نیست که اماره و قرینه بر اصدار و تنظیم آن توسط خوانده به هر شکل امضایی باشد. خصوصاً که اکثر اسناد عادی مثل رسید طلب واجد حقوق قابل انتقال نیستند که انتقال فیزیکی آن موجب انتقال حقوقی آن شود و خواهان وجود اصل سند را نزد خود اماره انتقال حقوق سند به خود بداند.

فلذا طلبکار نمی تواند با استناد به وجود اصل آن سند نزد خود از اماره انتقال حقوقی و یا اصدار و تنظیم سند از ناحیه خوانده استفاده کند. بنابراین با انکار امضاء توسط خوانده، خواهان باید تنظیم و اصدار سند از ناحیه خوانده را اثبات نماید.

فلذا تردیدی نیست که دارنده چک از فرض یا اماره قانونی ماده ۳ قانون صدور چک برخوردار است و دلالت بر انتقال رضایتمندانه فیزیکی اصل چک از تصرف صاحب حساب به دست دارنده فعلی دارد و انتقال فیزیکی چک نیز ملازمه با انتقال حقوق چک از صاحب حساب به دارنده چک دارد صرف نظر از این که چه شکل امضایی در متن چک منقوش شده باشد.

بنابراین با وجود فرض یا اماره قانونی مذکور در ماده ۳ قانون صدور چک و لحاظ نمودن اماره ی ید، دیگر اصلاً نوبت به فرصت انکار امضای چک توسط صاحب حساب و انداختن بار اثبات انتساب امضاء به عهده دارنده چک با کارشناسی تطابق امضاء نمی رسد و لاجرم این صاحب حساب چک است که باید نامشروع بودن تصرف فعلی دارنده و تحصیل مجرمانه چک را اثبات نماید.

اما اگر بخواهیم همچنان خود را مقید به این قواعد عمومی آیین دادرسی کنیم که اسناد عادی قابل انکار است و چک هم سند عادی است و در نتیجه چک هم قابل انکار است، لذا حداقل در این شرایط باید به توجه به استدلالات فوق الذکر قائل شد که انکار چک در واقع یک ادعای خلاف فرض قانونگذار است و انکار کننده باید دلیل انکار خود ارائه دهد. یعنی به فرض هم که امضای روی چک ( نه امضای پشت چک ) قابل انکار باشد، صرف انکار کافی نیست و صاحب حساب بر خلاف انکار سایر اسناد عادی، باید دلیل بر انکار ارائه نمابد که این دلیل هم در مطلب بعدی بررسی شده است.

۲- اثبات تحصیل مجرمانه چک

گفتیم فرض بر این است که امضای روی چک ( نه امضای پشت چک ) در هر حال و به هر شکل متعلق به صادر کننده است. حال اگر صادر کننده بخواهد خلاف این فرض قانونی را اثبات کند، فقط باید طبق ماده ۱۴ قانون صدور چک، تحصیل مجرمانه را با شکایت کیفری (سرقت و جعل، کلاهبرداری و جعل، خیانت در امانت و جعل، مفقودی و جعل) اثبات نماید و صرف ادعای جعل حقوقی و حتی صرف ادعای جعل کیفری هم کافی نیست چرا که صرف ادعای جعل حقوقی و یا شکایت کیفری جعل به تنهایی بازهم فرض قانونگذار را کنار نمی زند و خروج مجرمانه چک از دست صاحب حساب به دست دارنده فعلی را اثبات نمی کند.

بلکه صاحب حساب چک فقط باید اثبات نماید که چک به سبب سرقت یا کلاهبرداری یا خیانت در امانت مجرمانه از دست صاحب حساب خارج و توسط دارنده به طور مجرمانه تحصیل شده و سپس در چک جعل هم صورت گرفته است. چرا که جعل امضای صاحب حساب چک ملازمه با سرقت یا خیانت در امانت یا کلاهبرداری یا سوء استفاده از چک کاملاً سفید مفقود شده دارد.

ادعای جعل حقوقی و یا شکایت جعل کیفری نهایتاً اثبات می کند که امضای چک مطابق نمونه امضای موجود در بانک و یا مطابق نمونه امضاهای قبلی صاحب حساب در اسناد مسلم الصدورش نیست ولی گفتیم این به معنای عدم تنظیم و اصدار چک از ناحیه صاحب حساب نیست و خلاف فرض قانونی را اثبات نمی کند و دوباره میرسیم همان خانه اول.

شکایت واهی جعل چک

وقتی میبینم در برخی دادگاه ها طرف شکایت کیفری جعل امضای چک به تنهایی مطرح کرده و هیچ ادعای سرقت و خیانت در امانت و کلاهبرداری در کنار جعل مطرح نمی کند و قاضی هم قرار کارشناسی صادر می کند و در نهایت به دلیل عدم تطابق امضاء، دارنده چک محکوم به جرم جعل و استفاده از سند مجعول هم می گردد، دیوانه کننده است. واقعاً جک حقوقی این است که بدهکار چک را صادر کند و امضایش را غلط و غلوط بزند و بعد در دادگاه حقوقی امضا را انکار کند و دعوا دارنده (طلبکار) رد گردد و بعدش تازه شکایت کیفری جعل و استفاده از سند مجعول هم علیه طلبکار مطرح کند و حکم یکسال حبس طلبکار را هم بگیرد!!

نتیجه این که چک سند تجاری است و قانونگذار جهت ثبات بازار و معاملات تجاری در ماده ۳ قانون صدور چک، حتی عدم تطابق امضای چک را نافی مسئولیت صاحب حساب و صادر کننده ندانسته است. امضای منقوش در چک به هر شکلی که باشد به عنوان امضای صادرکننده، مفروض قانونگذار است و فقط تحت شرایط ماده ۱۴ قانون صدور چک می توان خلاف فرض قانون گذار را اثبات کرد. به این معنی که با توجه به قرینه لفظی “شکایت” در ماده مذکور، صاحب حساب تنها با ارائه حکم کیفری می تواند عدم انتساب امضای چک به خود را اثبات کند.

لذا به فرض هم که کارشناس به عدم تطابق امضای صاحب حساب با امضای روی چک اظهار نظر نماید، مؤثر در مقام نمی باشد و دردی را دوا نمی کند. قانونگذار اجازه نداده است که صاحب حساب و صادر کننده با تغییر در امضای خود و سپس انکار آن!! ثبات بازار و معاملات تجاری را به هم ریزد و خود را از مسئولیت تجاری رها سازد.

سوالات متداول
 • keyboard_arrow_down آیا انکار امضای چک موجب سلب مسئولیت از صاحب حساب می شود ؟
  خیر . چرا که فرض قانونگذار انتساب امضای چک به هر شکلی به صادر کننده است مگر با حکم کیفری تحصیل مجرمانه چک از ید صادر کننده اثبات شود.
 • keyboard_arrow_down آیا حکم انکار امضای چک با سفته متفاوت است ؟
  بله در مورد چک قانون خاص داریم و انکار سفته مشمول عمومات قوانین انکار اسناد عادی است.
 • keyboard_arrow_down آیا صرف ادعای جعل چک، موجب سلب مسئولیت صادر کننده می شود ؟
  خیر . چرا که ادعای جعل به تنهایی خروج مجرمانه چک از ید صادر کننده را اثبات نمی کند و باید توام با ادعای سرقت و یا کلاهبرداری یا خیانت در امانت باشد.
دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

275 دیدگاه در “آیا امضای چک قابل انکار است؟
 • ۱۳۹۴-۱۰-۲۰ at ۸:۵۶ بعد از ظهر
  Permalink

  با سلام و تشکر از وقتی که صرف کمک به مردم میکنید
  برادر بنده با هر روشی که نمیدانم به اسم پسر ۱۹ ساله اش دسته چک گرفته و بهش هم گفته امضایی مشابه من بزن که لازم نباشه هر دفعه تو امضا کنی و من راحت کار کنم چون قبلا چک برگشتی داشته به اسم خودش دسته چک نمیدادند خلاصه الان بدهی بار آورده و حکم جلب پسر بیگناهش را گرفته اند. آیا پسرشون میتونه مراجعه به د ادسرا کنه و اعلام کنه عین حقیقت را که پدرش چک را امضا کرده و در جریان صدور این چکها نبوده و اینطوری پسر تبرئه بشه و کل تقصیر بیفته گردن پدر؟ اگر بشه تکلیف طلبکاران چی میشه؟ کی باید پرداخت کنه نهایتا؟ ممنون

  Reply
  • ۱۳۹۴-۱۰-۲۲ at ۲:۲۹ بعد از ظهر
   Permalink

   با سلام؛
   پسر می تونه ادعای جعل علیه پدرش مطرح نماید ولی به فرض هم اثبات شود امکان دارد طلبکاران شکایت تبانی بین پدر و پسر را مطرح کنند که خود مشکل دیگری است.

   Reply
 • ۱۳۹۴-۱۰-۱۹ at ۱۰:۳۶ بعد از ظهر
  Permalink

  با سلام و خسته نباشید
  من در سال ۹۳ به دلیل اختلافاتی که با همسرم داشتم و ایشان در خواست حق طلاق نمود بابت اینکه در صورتی که از وکالت حق طلاقش استفاده کرد مبلغ ۲۰۰ میلیون سفته گرفتم و به صورت شفاهی قرار گذاشتیم که ایشان در صورت استفاده از وکالتنامه بنده مهریه اش را به طور کامل ببخشد و سفته هایش را پس بگیرد ولی متاسفانه همسرم در خرداد ۹۴ اقدام به جدایی نمود و مهریه ۱۳۶۸ سکه و ۴۰ مثقال طلایش را مطالبه نمود و اکنون دادگاه بنده را ملزم به پرداخت ۱۱۴ سکه و ۴۰ مثقال طلایش نموده و پرونده الان در دادگاه تجدید نظر می باشد من در حال حاضر قصد اجرا گذاشتن سفته هایش را دارم همسرم در سفته ها فقط اسمش و کد ملی نوشته و امضا و اثر انگشت زده ولی ننوشته است که بابت بخشش کل مهریش سفته داده ولی چند نفر شاهد این موضوع بوده اند در حال حاضر هم اظهارنامه ای مبنی بر اینکه تعدادی سفته به صورت امانی بابت دریافت وام به من داده برایم فرستاده در صورتی که من اصلآ توان و موقعیت دریافت چنین وامی را نداشته ام خواهش میکنم بنده را راهنمایی کنید

  Reply
  • ۱۳۹۴-۱۰-۲۰ at ۷:۵۸ بعد از ظهر
   Permalink

   با سلام
   مطالبه سفته ها مانعی ندارد و امانی نیست و نیازی به ذکر بابت قانونا نیست.

   Reply
 • ۱۳۹۴-۰۷-۲۴ at ۵:۵۱ بعد از ظهر
  Permalink

  سلام اقای صالحی
  ۵ ماه قبل چکی به مبلغ ۲/۵ میلیون از شخصی دریافت کردم.قرار بود همکار صاحب چک مبلغ چک را به حساب وی واریز کند تا چک وصول شود.حالا یک هفته ماتده به موعد چک با توجه به اختلاف ان دو با هم صاحب چک اعلام کرده جلوی چک را بسته و اعلام سرقت کرده است.در حالی که مراودات انها ارتباطی به من ندارد.ایا او میتواند چنین کاری کند؟ تکلیف من چیست؟ لطفا راهنمایی نمایید.

  Reply
  • ۱۳۹۴-۰۷-۲۵ at ۸:۲۸ قبل از ظهر
   Permalink

   با سلام؛
   شما چک را برگشت بزنید و شکایت قانونی کیفری یا حقوقی خود را حسب مورد آن مطرح کنید.

   Reply
 • ۱۳۹۴-۰۷-۲۳ at ۱:۱۱ بعد از ظهر
  Permalink

  با سلام و عرض تشکر از راهنمایی های انسان دوستانه شما
  جناب وکیل من حدود ۲۱ سال پیش یک دسته چک خودم حاوی ۱۶ فقره چک نا نوشته به همراه یک فقره چک یک میلیون تومان که از دوستم بابت ضمانت گرفته بودم را گم کردم یا سرقت شد نمیدانم . دوستم بلافاصله به بانک خودش اعلام کرد و به من هم گفت از این بابت نگران نباش . من هم در مورد دسته چک خودم به بانک خودم مراجعه کردم متصدی باجه آشنا بود و صرف همین گفته من احتمالا حساب را مسدود کرد و گفت همین کافیه وکسی جرات نمی کنه که از چکهای شما استفاده کنه . من اعتماد کردم و تنها کاری که بعقلم رسید این بود که اقدام به چاپ آگهی در روزنامه کردم نمی دانستم که باید به مراجع قضایی اعلام مفقودی کنم . تمام ای سالها نگران این هستم که دارنده چکها اقدام به کشیدن این چکها وکلاه برداری وخرج کردن آنها کند وخودش پر کند وخودش هر امضا یی خواست بزند و با این فرض احتمالا بعنوان مثال از کشور خارج شود وکسانی که چک دستشان است به بانک مراجعه و از من شکایت کنندو حتی یابنده می تواند آشنا باشد و مترصد فرصت حتی بعد از ۲۱سال …خیلی از شما تشکر می کنم راهنمایی بفرمایید .

  Reply
  • ۱۳۹۴-۰۷-۲۳ at ۱:۳۵ بعد از ظهر
   Permalink

   با سلام؛
   ان شاء اله که مشکلی پیش نمیاد و به فرض که الان کسی شاکی شد مسلما باید به تازگی چک را پر کرده باشد که در این صورت تاریخ جوهر قلم نسبت به قدمت بیست ساله چک نشانه و اماره بر مفقودی و صحت ادعای شما و جعل امضا است.

   Reply
   • ۱۳۹۴-۰۷-۲۵ at ۸:۵۳ قبل از ظهر
    Permalink

    با سلام:
    از اینکه یک بار دیگر وقت شمارا میگیرم عذر می خواهم
    من نگرانیم از اینست که مثلا با چکها (۱۶ فقره) خریدهایی انجام شود و طرف هم احتمالا به خارج برود و یا خود را ناپدید کند و گیرنده گان چک یا بعبارتی اشخاص ثالث از من شکایت کنند و فرض هم بر این است که من خود حسابم را مسدود کرده و این چکها را ۲۱ سال نگه داشته ام و امروز هم خودم با علم به این موضوع جهت کلاه برداری چک بلا محل کشیده ام . اولا چطور میتوانم ثابت کنم که چکها در اختیار من نبوده با توجه به اینکه فقط در روزنامه ۲۱ سال پیش آگهی کردم بدون مراجعه به مراجع فضایی دوم اینکه به صرف اثبات این موضوع با توجه به فرمایش حضرتعالی تاریخ جوهر قلم ((که باید فرض بر این نباشد که من خودم امروز چکها را نوشته ام )) آیا قانون به دارنده چک (شخص ثالث) واقعا میگوید صاحب حساب مقصر نیست و تو هم برو و صرف نظر کن از مالباخته شدنت یا منتظر پیدا شدن کلاه بردار بمان ؟
    سوم اینکه الان بعد از ۲۱ سال لازم هست بمراجع قضایی مراجعه کنم ؟در این صورت چگونه مسئله را باید طرح کنم ؟
    انشاء اله این عبادت شما منشاء خیر برای شما باشد. تشکر

    Reply
    • ۱۳۹۴-۰۷-۲۶ at ۶:۴۹ بعد از ظهر
     Permalink

     با سلام
     اگر الان بخواهید شکایت کیفری کنید مشمول مرور زمان شده است. ریسک مسئولیت برای شما وجود دارد در هر حال ولی مواردی که گفتم به عنوان بخشی از دفاعیات شما قابل طرح است. در واقع اگر سرقت اثبات نشد عناوین کیفری دیگر هم هست مثل جعل و یا سوء استفاده از سفید امضاء که باید بررسی شود و این که چه زمانی ارتکاب یافته تا مرور زمان آن مشخص شود.

     Reply
 • ۱۳۹۴-۰۷-۲۲ at ۸:۳۶ بعد از ظهر
  Permalink

  سلام جناب صالحی.پدر من در اردیبهشت امسال فوت کرد.متاسفانه در ایامی که ایشان در بیمارستان بستری بودند دسته کلید مطب ایشان مفقود شد که ما به دلیل فشار و استرس روحی ناشی از بیماری و بعد فوت شان متوجه آن نشدیم.لازم به ذکر است که مطب ایشان با مطب من در یک واحد ساختمانی مشترک واقع است ومن متاسفانه به علت گرفتاری های بعد از فوت پدرم فرصت تعویض کلید ها را پیدا نکردم.در تاریخ ۹۴/۵/۳ مطب مورد سرقت بدون هیچگونه تخریبی صورت گرفت و در تنظیم گزارش سرقت توسط ۱۱۰به علت به هم ریختگی کلیه وسایل و مدارک فقط اقلام در معرض دید را اعلام نمودم و چون گرفتاریم زیاد بود در کلانتری پرونده تشکیل ندادم. ولی بعد ها متوجه مفقود شدن چند دسته چک پدرم شدم که هنوز زمان زیادی نگذشته بود اولین چک از یک دسته چک در مردادماه و دومین چک در شهریور و فعلا سومین آن در مهرماه از همان دسته چک با مبالغ سنگین از بانکهای چند شهر ارسال و برگشت خوردند ود ر تماسی که یک نفر از دارندگان آن چکها با من داشت اعلام کرد که ظهر نویسی شده از کسی دیگر گرفته است.من بالا فاصله با استناد به گزارش۱۱۰ در دادسرا و کلانتری پرونده سرقت تشکیل دادم.سوال من این است اگر افراد دارنده چک به علت برگشت خوردن طرح شکایت بکنند آیا می توان با استناد به پرونده سرقت نسبت به صحت چکها از نظر مفقود شدن دسته چک .جعل متن وامضا و غیره اعلام شکایت وجرم کرد و تقاضای کارشناسی چک ها را نمود؟ با تشکر

  Reply
  • ۱۳۹۴-۰۷-۲۳ at ۸:۲۴ قبل از ظهر
   Permalink

   با سلام؛
   شکایت سرقت را مطرح کنید و در صورت طرح دعوای اشخاص ثالث ادعای جعل امضا نیز مطرح کنید. در صورت اثبات سرقت و جعل از مسئولیت حقوقی و پرداخت معاف هستید. مضافا به فرض که اثبات نشود، در حدود ترکه متوفی مسئول پرداخت هستید.

   Reply
 • ۱۳۹۴-۰۷-۰۸ at ۴:۵۶ قبل از ظهر
  Permalink

  با عرض سلام و احترام
  درخصوص مشکل یکی از دوستان خودم از خدمتتون سوال داشتم
  همسر این خانم با سرقت دو برگ از دسته چک و جعل امضای ایشون، اقدام به انجام معامله نموده اند
  معامله فسخ شده است ولی همسر این خانم چک ها را از طرف معامله پس نگرفته اند
  یکی از چک ها برگشت خورده، با مطالعه متن کامل بالا گام اول مراجعه به دادسرا و شکایت بر علیه همسر هست ؟ آیا با طرح شکایت در دادسرا امکان مسدود کردن حساب (به جهت جلوگیری از برگشت چک دوم) وجود دارد ؟
  با سپاس فراوان از حضرتعالی

  Reply
  • ۱۳۹۴-۰۷-۰۸ at ۶:۲۰ قبل از ظهر
   Permalink

   با سلام؛
   صاحب حساب چک می تواند شکایت کیفری سرقت و جعل علیه همسر خود در دادسرا مطرح نماید و در هر صورت چک برگشت می خورد هر چند دستور عدم پرداخت صادر کند. البته طرف قرارداد (دارنده فعلی چک) ممکن است شکایت تبانی زن و شوهر برای کلاهبرداری از مردم مطرح کند و این خطر احتمالی را هم در نظر داشته باشید.

   Reply
 • ۱۳۹۴-۰۶-۰۱ at ۶:۵۲ قبل از ظهر
  Permalink

  سلام من جهت مشورت درخواست تماس با اینجانب را دارم ۰۹۱۵۸۸۲۷۱۶۴

  Reply
  • ۱۳۹۴-۰۶-۰۱ at ۷:۲۱ قبل از ظهر
   Permalink

   با سلام؛
   می توانید حضوراً دفتر وکالت تشریف بیارید تا موضوع بررسی گردد.

   Reply
   • ۱۳۹۴-۰۷-۰۴ at ۱:۴۵ قبل از ظهر
    Permalink

    با سلام با مدارک اینجانب رفتن دسته جک گرفتند وچند فقره چک برگشتی به نام من هست رفتم حساب باز کنم کارمند بانک بهم گفت بلافاصله شکایت کردم خواستم بدونم برا اثبات بی گناهی ام چه کار کنم اگه ابلاغیه بیاد در خصوص شکایتی که کردم ضامن احتیاج هست منو راهنمایی کنید وکیل بگیرم چه کار کنم با تشکر

    Reply
    • ۱۳۹۴-۰۷-۰۴ at ۶:۵۷ قبل از ظهر
     Permalink

     با سلام؛
     شکایت جعل کیفری مطرح کنید. تا زمان به نتیجه نرسیدن شکایت جعل، مورد اتهام چک بلامحل هستید و به ضامن و وثیقه احتیاج هست.

     Reply
 • ۱۳۹۴-۰۶-۰۱ at ۶:۵۰ قبل از ظهر
  Permalink

  سلام من در سه دادگاه که در تهران و خرم آباد و رفسنجان شاکی شده ام همه مدارک و رای ها به نفع من است و در دادگاه رفسنجان عمدا قضات از داد خواستهای من خودداری کردند تا بعضی از اثار جرم از بین رفت وبعدا به شورا رفتم و همان خواسته ها را بدون در نظر گرفتن خسارات دادم ومشخص شد اتومبیلی که به من فروخته اند اصالت ندارد ومن هم بهد علت بی عدالتی حالم از دادگاه و قضاتش به هم می خورد و دنبال قضیه را نگرفتم وفرد کلاهبردار راست راست به تخلفات خود ادامه می دهد اکنون با توجه به مکان جرم ایا امکان شکایت در جایی غیر از استان کرمان وجود دارد و چگونه می توانم از تمام حقوق خود دفاع کنمئ ۰۹۱۵۸۸۲۷۱۶۴تماس بگیرید و راهنمائیی فرمائید و ایا جواب این خواسته را اقای صالحی می دهد

  Reply
  • ۱۳۹۴-۰۶-۰۱ at ۷:۲۳ قبل از ظهر
   Permalink

   با سلام؛
   شما باید حضوراً با مدارک و رای های دادگاه ها نزد یک وکیل بروید تا قضیه از ابتدا و ریشه ای بررسی و راه حل نهایی آن مشخص شود.

   Reply
 • ۱۳۹۴-۰۵-۳۰ at ۱۲:۱۱ بعد از ظهر
  Permalink

  درود
  موسسه ای از بنده به دلیل حسن انجام کار سفته ای ۵ میلیونی درخواست کرده ولی برخی از موارد برایم مبهم است و ازتون خواهش میکنم به سوالات بنده پاسخ دهید
  ۱- عبارت حسن انجام کار را باید در کجای سفته و چگونه ذکر کنم و آیا کارفرما نیز باید آنرا امضا کند؟
  ۲- تاریخ بنویسم یا نه و اگر جواب مثبت است تاریخ تحویل سند را بزنم یا تاریخ پایان قرارداد را؟
  ۳- مهمترین سوالم در مورد عبارت حسن انجام کار می باشد که خیلی مبهم است و نمی دانم تا چه حد دست کارفرما را باز میگذارد مثلا اگر من یک روز به موسسه نروم یا روزی دیر برسم موسسه کارفرما می تواند سفته من را اجرا بگذارد؟
  تشکر

  Reply
  • ۱۳۹۴-۰۵-۳۱ at ۲:۵۵ قبل از ظهر
   Permalink

   با سلام؛
   عبارت را بعد از در وجه و بابت ذکر کنید.
   تاریخ سفته بنا به توافق است ولی حداقل ان را در قرارداد قید کنید.
   بله سفته ضمانت این مسائل را دارد و ممکن است کارفرما به هر بهانه سوء استفاده کند. در مورد نکات سفته تضمینی به مقاله ذیل مراجعه کنید خیلی مهم است. موارد تخلف را که سفته را مجاز به وصول می نماید در قرار ذکر کنید تا هر تخلفی مشمول آن نباشد و مهمترین نکته این که قید حواله کرد را خط بزنید و بنویسید غیر قابل انتقال به شخص ثالث و کپی از سفته ها بگیرید و رسید تحویل آن ها در کپی سفته.
   http://iran-gharardad.com/czech-practical-tips-and-notes-on-the-contract/

   Reply
 • ۱۳۹۴-۰۵-۲۹ at ۵:۱۷ قبل از ظهر
  Permalink

  باسلام وخسته نباشید خدمت شما
  بنده یک سال قبل با صاحب رستورانی که اجاره داشتم به مشکل خوردم بااینکه یک سال از مدت قراردادم باقی مانده بود مجبور شدم مغازه رو در قبال دریافت چک به مبلغ ده میلیون(پنج میلیون پول رهن خودم وپنج میلیون بابت خسارت تخلیه قبل از پایان قرارداد) تخلیه کنم چک ده میلیونی از مستاجر جدیدش بود که بعدها با اونم به مشکل خورد و چک پاس نشد و خود صاحب ملک بجای چک ده میلیونی ۴ فقره چک دو نیم میلیونی به من داد که متاسفانه هر چهار تا چک رو عمدا اشتبا امضا کرده و نمیتونم نقد کنم . میخواستم راهنماییم کنید چکار باید بکنم. در ضمن چک ده میلیونی مستاجرش هم دست منه. چطر میتونم حقمو بگیرم.

  Reply
  • ۱۳۹۴-۰۵-۲۹ at ۵:۴۵ قبل از ظهر
   Permalink

   با سلام؛
   اقدام به طرح دعوای مطالبه وجه چک نماید.

   Reply
   • ۱۳۹۴-۰۵-۲۹ at ۶:۲۹ قبل از ظهر
    Permalink

    ممنون لطف کردین

    Reply
 • ۱۳۹۴-۰۴-۳۱ at ۳:۲۶ بعد از ظهر
  Permalink

  با سلام
  یکی از دوستانم با مراجعه به بانک دسته چک منو دریافت کرده و چکهایی رو کشیده و خرج کرده من از وی در حضور شاهد اعتراف کتبی گرفتم با امضا و اثر انگشت و اینکه در اعتراف دوستم مسئولیت کلیه چک ها و خسارت ها را برعهده گرفته است. یکی از چکها ۳سال قبل برگشت خورده و الان شخص برگشت زننده چک را به شخصی دیگر داده و آن شخص مرتب تماس میگیره و مبلغ رو میخواد اما من گفتم من چک نکشیدم و مبلغ آنرا نمی پردازم.
  درصورتی که شخص دارنده چک دادخواست حقوقی این چک را به شورا حل اختلاف بدهد آیا من میتوانم در آنجا با آوردن آن شاهدان بدهکار نبودن خودم را اثبات کنم و شورا درخواست خواهان را رد کند؟چگونه؟
  با تشکر

  Reply
  • ۱۳۹۴-۰۵-۰۱ at ۶:۰۰ قبل از ظهر
   Permalink

   با سلام؛
   کار اصولی این است که شکایت کیفری جعل مطرح کنید. البته میتوانید در شورا امضای خود را انکار کنید و به کارشناس ارجاع میشود هرچند که به نظر من امضای چک قابل انکار نیست ولی شورا بی حساب و کتاب تر از این حرف هاست.

   Reply
   • ۱۳۹۴-۰۵-۲۱ at ۵:۲۷ بعد از ظهر
    Permalink

    با سلام و احترام
    دو ماه قبل کیف بنده حاوی دو فقره دسته چک از خودرو شخصی ام سرقت گردید بلافاصله اقدامات لازم را جهت مسدودی چک ها با دستور مقام قضایی گرفتم. الان چک ها یک به یک می ایند بانک و به علت مفقودی/سرقتی برگشت می خورد.
    سوال بنده این است:
    با توجه به اعلام سرقت و مسدودی حساب و اینکه چک ها را بنده ننوشته ام، امضای بنده نیست و هیچ معامله ای هم با دارندگان چک نداشته ام، آیا دارنده چک(مالباخته) امکان شکایت علیه من را دارد؟ اگر شکایت کند چه اتفاقی برای بنده می افتد؟
    ایا قانون به من اجازه می دهد از کسی که علیه ام شکایت کرده، شکایت کنم بخاطر اینکه چک های سرقتی ام دست اوست و چکی هم که دارد حاوی خط و امضایی جعلی است که با خط و امضای من تفاوت ماهوی دارد.
    لطفا پاسخ دهید.

    Reply
    • ۱۳۹۴-۰۵-۲۲ at ۴:۵۵ قبل از ظهر
     Permalink

     با سلام؛
     باید در برابر شاکیان و دارندگان چک، ادعای جعل امضاء و دست خط مطرح کنید. ضمناً چرا شکایت سرقت را مطرح نکردید؟ صرف اعلام و اظهار به سرقت فایده ندارد.

     Reply
 • ۱۳۹۴-۰۳-۲۸ at ۸:۴۸ بعد از ظهر
  Permalink

  سلام خسته نباشین بنده از یک نفر چک گرفتم برگشت خورده بعد طرف بهم گفته شاهد دارم که وجه چک ودادم در حالی که هیچ پولی نداده چه باید کرد ممنون

  Reply
  • ۱۳۹۴-۰۳-۲۹ at ۶:۳۹ قبل از ظهر
   Permalink

   با سلام؛
   برگشت خوردن چک دلیل بر بدهی صادر کننده است ولی اثبات پرداخت با ۲ شاهد امکان دارد. شما باید با سوالات فنی از شهود به طور جداگانه در دادگاه مثل زمان پرداخت صبح عصر شب و مکان پرداخت خانه مغازه خیابان نوع پول نقد ۱۰ هزار تومانی ۵ هزار تومانی نحوه نشستن در جلسه شروع جلسه با آمدن کی بود و جلسه آن روز با رفتن کی تموم شد و سوالاتی از این قبیل تعارض در شهادت شهود با یکدیگر را اثبات و نهایتاً دروغ گویی شهود را آشکار کنید.

   Reply
   • ۱۳۹۴-۰۴-۱۵ at ۴:۲۳ بعد از ظهر
    Permalink

    سوالات فنی عالیه:-)

    Reply
    • ۱۳۹۴-۰۴-۱۵ at ۴:۵۲ بعد از ظهر
     Permalink

     با سلام؛
     ممنون و تشکر

     Reply
 • ۱۳۹۴-۰۲-۲۴ at ۹:۰۰ بعد از ظهر
  Permalink

  سلام من چند ماه پیش دچار سرقت شدم همان شب بعد از مراجعه به کلانتری و درخواست شکایت ابتدای صبح دادگاه و ارائه دادخواست تقاضای بسته شدن چکهای مسروقه خود را کردم نامه را به بانک برده و چکهایم را مسدود کردم الان چند تا از آن چکها به بانک رفته و برگشت خورده آیا مشکلی برای من پیش می آید؟چون حتی امضای چکهای من را نتوانسته اند جعل کنند.

  Reply
  • ۱۳۹۴-۰۲-۲۵ at ۵:۴۷ بعد از ظهر
   Permalink

   با سلام؛
   از بانک استعلام کنید چه کسی برگشت زده و به عنوان مطلع یا متهم از او شکایت کنید و یا منتظر باشید که چه کسی از شما شکایت میکند سپس شما شکایت روی شکایت او بگذارید.

   Reply
   • ۱۳۹۴-۰۳-۰۵ at ۱۲:۴۹ بعد از ظهر
    Permalink

    مشکلی یا عوارضی که برای من نداره؟در صورت شکایت طرف مقابل و با وجود شکایت من که مشکلی برای من پیش نمیاد؟گفتم حتی امضام رو هم نتونسته جعل کنه

    Reply
    • ۱۳۹۴-۰۳-۰۵ at ۳:۵۵ بعد از ظهر
     Permalink

     با سلام؛
     نه ان شاء اله…

     Reply
     • ۱۳۹۴-۰۳-۱۹ at ۳:۴۰ بعد از ظهر
      Permalink

      با سلام و تشکر از لطف شما، در مورد امضاء ضامن در پشت چک چگونه می‌توان از اصالت آن اطمینان پیدا کرد. آیا امکان زدن اثر انگشت ضامن وجود دارد؟ با تشکر فراوان

      Reply
      • ۱۳۹۴-۰۳-۲۰ at ۷:۳۹ قبل از ظهر
       Permalink

       با سلام؛
       اگر ضامن امضای خود را انکار کند دادگاه با کارشناسی امضاء این موضوع را بررسی میکند. اثر انگشت ضامن پشت چک با امضاء درست است. اگر خودتان میخواهید مطمئن شوید از ضامن روی کپی چک اقرار بگیرید که امضای پشت چک متعلق به اوست و قبول دارد.

       Reply
 • ۱۳۹۴-۰۲-۰۱ at ۱۲:۳۸ بعد از ظهر
  Permalink

  سلام بنده۷ فقره چک به یک نفر دادم و یک چک ضمانتی جدا به اندازه کل مبلغ چک ها از بنده گرفت بعد از پاس کردن یک فقره چک به مشکل برخوردیم و قرار شد چک ضمانتی رو بیاره تا من بقیه چک ها رو سر تاریخ پاس کنم و تا وقتی نیاورده هیچ چکی رو بانک نبره بعد از گذشت چند ماه یک احضاریه واسه من اومد که ایشون چکها رو داده به کسی و اونطرف فرم زده و شکایت کرده که چک ها در وجه طرف اول هست و بنده ۴ چک رو پاس کردم ولی به داگاه مراجعه نکردم بخاطر حرفهای که طرفم زد که پرونده رو پیگیری نمیکنه ولی و قرار شد آخر این برج من دوتا چک بعدی روپاس کنم و چک ضمانت رو بگیرم و احضاریه برج ۹ به دست من رسید و من ۲۰ برج ۱۰ به زندان رفتم به علت درگیری و تا قبل اون زمان ۴ چک رو پاس کرده بودم و حالا یک حکم اومده که. به یکسال حبس محکوم شدم و بالای برگه زده تاریخ تنظیم ۲۸ برج ۱۰ آیا الان با استفاده از زندان بودنم دز تاریخ تنظیم حکم و داشتن برگه که چک ضمانتی رو تحویل دادم و ذکر شده بابت ضمانت و امضا و اثر انگشت زدشده میتونم حکم رو لغو کنم و پرونده رو به جریان بندازم که حکم از اعتبار بیفته چون میگن چک ضمانتی دست ما نیست و رو این حساب که چک ضمانتی رو نمیدن حکم لغو بشه و پرونده به جریان بیفته از اول

  Reply
  • ۱۳۹۴-۰۲-۰۱ at ۵:۵۶ بعد از ظهر
   Permalink

   با سلام؛
   چک ضمانتی جنبه کیفری ندارد ولی سایر چک ها جنبه کیفری دارد مگر موعددار بودن آن ها را بتوانید اثبات کنید. اگر شما بخاطر آن چک ضمانتی محکوم شدید و در زندان هستید، ادله ضمانتی بودن را ارائه دهید و برائت حاصل کنید.

   Reply
 • ۱۳۹۴-۰۱-۲۲ at ۳:۳۶ بعد از ظهر
  Permalink

  با سلام.
  بنده در ۲۳ فوریه ۲۰۱۵ یک پیام برای حضرتعالی ارسال کردم . نظر جنابعالی را جویا شدم. پرونده بنده به هیئت کارشناسی ۳ نفره رفت و در آنجا هم رای به ضرر اینجانب صادر شد و کارشناسان محترم نظر بر این دارند که امضا ها قطعا متعلق به پدر بنده نیست!! در صورتی که در حضور بنده آنها توسط خودشان امضا شد.از سوی دیگر دوتن از ورثه ها نیز از بنده شکایت کیفری کرده که بدلیل کارشناسی به تعویق افتاد.با رای کنونی شکایت آنها دوباره جریان خواهد گرفت.از آنجایی که امضا ها توسط اینجانب زده نشده و قطعا متعلق به پدرم میباشد چنانچه نتوانند ثابت نمایند که امضا متعلق به بنده است احتمال رد دعوی زیاد است ولی حق بنده چگونه وصول خواهد شد؟ آیا اینکه شاهد بالاتر از نظر کارشناسی است به صراحت در قانون ذکر شده؟ از محبت حضرتعالی بسیار سپاسگذارم.

  Reply
  • ۱۳۹۴-۰۱-۲۲ at ۵:۲۹ بعد از ظهر
   Permalink

   با سلام؛
   پاسخ شما در همان زمان مبسوط و مشروح داده شد. انتساب امضا به پدر مرحوم خود را با شاهد اثبات کنید و شاهد بالاتر از کارشناسی است و این قاعده از مسلمات قانونی است.
   جالب آن که اگر پدر مرحوم شما در قید حیات بود به اتهام صدور چک بلا محل تعقیب کیفری میشد حال چگونه شما متهم به جعل باشید؟؟!!

   Reply
 • ۱۳۹۴-۰۱-۲۲ at ۸:۱۹ قبل از ظهر
  Permalink

  چون من فردا مرخصی که گرفتم تمام هست و باید به زندان برگردم اگر این پرونده در در حال تجدید تظر خواهی یا واخواهی باشه از اونطرف من آزادی مشروط زدم و سابقه کیفری ندارم ممکنه تا این پرونده چک بسته نشده باشه آزاد نشم? یا اون آزادی مشروط ربطی به پرونده که رفته واسه تجدید نظر نداره ممکنه نگه دارن تا زمانی که پرونده چک مشخص بشه?

  Reply
  • ۱۳۹۴-۰۱-۲۲ at ۱۱:۴۵ قبل از ظهر
   Permalink

   حکم چک قطعی نشده است و برای منع شدن از آزادی مشروط حکم قطعی ملاک هست. شما به آنچه قبلاً گفتم عمل کنید.

   Reply
 • ۱۳۹۴-۰۱-۲۱ at ۲:۲۴ بعد از ظهر
  Permalink

  با تشکر از ارجوابهای خوب و راهنماییهای درست و و عالی آقای وکیل خسرو صالحی

  Reply
 • ۱۳۹۴-۰۱-۲۰ at ۱:۴۹ بعد از ظهر
  Permalink

  سلام من بخاطر درگیر به یکسال حبس و دیه محکوم شدم حالا ۴ ماه از حبس را گذرانده ام حال در مرخصی هستم و دیه رو هم کامل به صندوق دادگاه واریز کردم ی الان یک حکم اومده بخاطر چک بی محل ۲ سال حبس اون چک رو پرداخت کردم و شاکی چک حاضر به رضایت هست و بدهی ندارم قبل حکم صادر بشه من بدهی رو دادم فقط چون دنبالش نرفتم موقعی که احضاریه اومده بود به دادن پول وگرفتن چک اکتفا کردم حالا میخوام اعتراض بزنم رو حکم چون غیابی بوده و از اونطرف میخوام واسه اون یکسال حبس از یک سوم استفاده کنم که دیگه نخوام به زندان برم این پرونده جدید سد راهم نمیشه چون هنوز حکم قطعی نشده

  Reply
  • ۱۳۹۴-۰۱-۲۲ at ۷:۲۱ قبل از ظهر
   Permalink

   با سلام؛
   شما با در دست داشتن اصل چک می توانید پرونده چک را مختومه کنید فلذا واخواهی یا تجدیدنظرخواهی حسب مورد آن نمایید و به وجود اصل چک در تصرف خود استناد کنید که دلیل بر رضایت شاکی است. اگر بتوانید رضایت شاکی را هم در دفترخانه بگیرید بهتر است. پرونده چک مانع آزادی مشروط پرونده درگیری نمیشود البته اگر موقوفی تعقیب صادر شود.

   Reply
 • ۱۳۹۴-۰۱-۱۸ at ۶:۴۱ بعد از ظهر
  Permalink

  باسلام و وقت بخیر
  من چند ماه پیش بخاطر مشکلات همسرم مجبور شدم یک شرکت به نام خودم ثبت کنم و همسرم مسولیت اداره شرکت را بر عهده بگیرد و بخاطر مسائل کاری نیز دسته چک گرفتم و متاسفانه ایشون از اعتماد من سوءاستفاده کرده و امضای من رو جعل کرده و چک سفید امضا داده و طرفی که چک دستش رسیده مبلغ۲۰۰میلیون تومان نوشته و من کاملا از تمام این اتفاقات بی خبر بودم!لطفا راهنماییم کنید چطوری می توانم جعل امضا رو اثبات کنم و نمی خواهم زندگیم لطمه بخورد و مجازات شوهرم چه می شود؟

  Reply
  • ۱۳۹۴-۰۱-۱۹ at ۷:۰۵ قبل از ظهر
   Permalink

   با سلام؛
   باید شکایت کیفری خیانت در امانت و جعل امضای چک علیه شوهرتان مطرح کنید و با جلب نظر کارشناسی بتوانید عدم تطابق امضا را اثبات کنید. البته ملاحظات خانوادگی هم در پرونده شما وجود دارد که باید با همکاری شوهرتان این مسئله را با مصالحه با دارنده چک حل و فصل کنید. البته شکایت سوء استفاده از سفید امضا هم می توان فقط علیه دارنده چک مطرح کرد اگر شرایط آن وجود داشته باشد که در این صورت مسیر پرونده عوض می شود و شکایت متوجه فقط دارنده است نه شوهر شما. در نهایت باید با مشاوره با یک وکیل و بررسی مدارک یکی از این دو راه حل انتخاب شود.

   Reply
 • ۱۳۹۴-۰۱-۱۶ at ۱:۱۳ بعد از ظهر
  Permalink

  با سلام
  آقای صالحی این حساب حواله بطور اتوماتیک توسط بانک بعلت کارنکردن حساب و نداشتن برگشتی در سال ۹۰ بسته شده است حالا این به نفع من تمام می شود یا نه
  این شخص هم برگشت نزده است چکی که برگشت نخورده می شود اقدام کرد
  کلا چگونه می تونم از این مشکل خلاص شوم

  Reply
  • ۱۳۹۴-۰۱-۱۶ at ۶:۱۶ بعد از ظهر
   Permalink

   با سلام؛
   حواله چک به هر حال سند بدهی شما محسوب می شود و بسته شدن حساب بانکی مانع آن نیست. لکن چک اصولاً در صورت برگشت زدن (واخواست) قابل اقدام در دادگاه است و اگر قابل برگشت زدن نباشد به هر حال به عنوان یک سند مدنی کاشف از بدهی و دین شماست. با مصالحه این موضوع را حل و فصل کنید.

   Reply
 • ۱۳۹۴-۰۱-۱۲ at ۱۰:۰۳ قبل از ظهر
  Permalink

  با سلام خدمت آقای وکیل
  آقای وکیل در سال ۸۸ بنده حواله بسیجیان داشتم و با ان کار می کردم که از سال ۸۸ تا کنون دیگر از ان استفاده نکردم بودم مدتی است فهمیدم این چکها گم شده چکهایی بود که به بعضی ها داده بودم و آورده بودند و پول شان را گرفته و رفته بودند و من نیز امضای آنها را پاره کرده بودم و تا حدی گوشهای امضا مونده بوده ود راین چکها چک خالی بدون امضا بود
  الان در سال ۹۳ شخصی به من زنگ زده و می گوید که شخصی این چک حواله را به مبلغ یک میلیون و دویست هزار تومان به اون داده و می گوید که شما این مبلغ را به من باید بدهی
  من از اون تاریخ تا حالا اصلا این چکها را کار نکردم و یک سری از این چکها را گم کرده بودم رفتم و در دادگاه مفقودی اون تعداد چک را زدم
  این شخص هنوز برگشت این حواله را نزده و فقط امضای مرا بطور حرفه ای جعل کرده و فکر می کنم در مغازه بنده اومده و فاکتورهایی که به مشتری می دادم امضای مرا دیده و با امضاهای اون چکها که نصفه بوده تطابق داده و جعل کرده ولی نوشته روی چک بسیجیان خط من نیست آقای وکیل ایشان هنوز شکایت نکرده من باید چکار کنم با تشکر

  Reply
  • ۱۳۹۴-۰۱-۱۲ at ۲:۰۳ بعد از ظهر
   Permalink

   با سلام؛
   اگر بر اساس آن چک جعلی علیه شما طرح دعوا شد، ادعای جعل نمایید و با اثبات آن از مسئولیت مبرا می شوید. البته از جعل مطمئن شوید تا اتهام افترا و نشر اکاذیب متوجه شما نشود.

   Reply
   • ۱۳۹۴-۰۱-۱۴ at ۴:۱۱ بعد از ظهر
    Permalink

    با تشکر از آقای وکیل
    ۱- آقای صالحی از سال ۸۸ تا کنون چک را برگشت نزده اند گذر زمان حواله بسیجیان را منحل نمی کند
    ۲- من کاسبم حالا نمی دونم واقعا امضا شده گم شده و یا اآنرا جعل کرده اند شاید هم امضایش را پاره نکردم ولی خط نوشتاری مبلغ چک به خط من نیست البته چک نیست حواله بسیجیان است آیا از قانون چک طبعیت می کند با تشکر

    Reply
    • ۱۳۹۴-۰۱-۱۴ at ۶:۳۳ بعد از ظهر
     Permalink

     با سلام؛
     خط چک ملاک نیست بلکه تطابق امضاء برای مسئولیت شما کافی است.
     حواله صندوق بسیجیان از قانون صدور چک پیروی نمی کند فلذا به طور مثال جنبه کیفری ندارد.

     Reply
 • ۱۳۹۴-۰۱-۱۰ at ۱۱:۰۰ قبل از ظهر
  Permalink

  موقوفی حکم یعنی چی?

  Reply
  • ۱۳۹۴-۰۱-۱۰ at ۵:۴۶ بعد از ظهر
   Permalink

   با سلام؛
   یعنی اجرای حکم مجازات متوقف می گردد.

   Reply
 • ۱۳۹۴-۰۱-۰۲ at ۲:۰۸ بعد از ظهر
  Permalink

  سلام وقتی یک حکم صادر میشه غیابی و رضایت شاکی رو پرونده باشه بخاطر چک بی محل و چک ها هم پاس شده اگر وقت تجدید نظر خواهی گذشته باشه واخواهی بزارم حکم زندانی که گذاشته شده برداشته میشه ? یا فقط باید موقع تجدید نظر اعترامیزاشتم?

  Reply
  • ۱۳۹۴-۰۱-۰۳ at ۲:۵۷ قبل از ظهر
   Permalink

   با سلام؛
   اگر حکم قطعی هم که شده باشه بازهم می تونید تقاضای موقوفی اجرای حکم کنید.

   Reply
 • ۱۳۹۳-۱۲-۲۷ at ۲:۳۹ بعد از ظهر
  Permalink

  ممنون از راهنمایی های دقیق و صبر و حوصله زیادی که به خرج میدید

  Reply
  • ۱۳۹۳-۱۲-۲۹ at ۷:۴۴ قبل از ظهر
   Permalink

   خواهش میکنم لطف دارید.

   Reply
 • ۱۳۹۳-۱۲-۲۷ at ۲:۲۶ بعد از ظهر
  Permalink

  یعنی اگر رضایت باشه تجدید نظر خواهی بشه و قرار موقوفی تعقیب پرونده بسته میشه?

  Reply
  • ۱۳۹۳-۱۲-۲۷ at ۲:۳۵ بعد از ظهر
   Permalink

   بله

   Reply
 • ۱۳۹۳-۱۲-۲۷ at ۱:۴۴ بعد از ظهر
  Permalink

  حکم قطعی نشده و هنوز بهم ابلاغ نشده ممکنه مجبور بشم به زندان برم ? با این که قبل از حکم ۴ چک رو پاس کردم و یک چک دست شاکی بوده والله اعلام رضایت کرده یک هفته بعد از احضاریه ۲ چک رو پاس کردم ۱ ماه بعد ۲ چک دیگه رو پاس کردم و حالا چک ۵ ولی امروز حکم به شاکی ابلاغ شده و ایشون خودشون با من تماس گرفتن و رضایت گذاشتن رو پرونده زندان تعزیری یعنی چی?ح

  Reply
  • ۱۳۹۳-۱۲-۲۷ at ۱:۵۷ بعد از ظهر
   Permalink

   با سلام؛
   اگر مطمئن به رضایت شاکی هستید از حکم تجدیدنظرخواهی کنید و تقاضای قرار موقوفی تعقیب. زندان تعزیری یعنی همان زندان.

   Reply
 • ۱۳۹۳-۱۲-۲۷ at ۱۱:۰۳ قبل از ظهر
  Permalink

  سلام چند فقره چک دادم به کسی پاس نشده بعد از چند روز شکایت کرده و من واسه دفاع از خودم حاضر نشدم تو دادگاه تو این مدت هم ۴ فقره چک رو پاس کردم ولی الان یک حکم اومده واسم که ۲ سال حبس تعزیری با محرومیت از داشتن دست چک حالا چک پنجم هم پاس کردم و شاکی رضایت گذاشته رو پرونده این دو سال چی میشه خودش لغو میشه یا باید اعتراض بزارم

  Reply
  • ۱۳۹۳-۱۲-۲۷ at ۱:۰۹ بعد از ظهر
   Permalink

   با سلام؛
   اگر حکم قطعی شده است، باید به استناد رضایت شاکی خصوصی و اسناد پرداخت وجه چک و ماده ۱۲ قانون صدور چک، تقاضای موقوفی اجرای حکم نمایید و پرداخت یک سوم جزای نقدی مقرر در حکم ولی اگر حکم قطعی نشده باشد، تجدید نظر خواهی کنید و تقاضای قرار موقوفی تعقیب.

   Reply
 • ۱۳۹۳-۱۲-۲۰ at ۸:۲۶ بعد از ظهر
  Permalink

  سلام یک چک رو جای صاحب چک امضا کردم حالا گیرنده چک برگشت زده چک رو و صاحب دسته چک ادعای جعل امضا کرده ولی تو قرارداد که با.گیرنده چک نوشتم صاحب دسته چک به عنوان شاهد امضا کرده تو بنگاه ولی الان ادعا کرده اصلا حضور نداشته و در اون زمان که چک برگشت خورده به شورا حل اختلاف مراجعه کرده و بخاطر همین چک از خودش دفاع کرده ولی اسم از جعل نیورده ولی حالا بعد چند سال این ادعا رو کرده حالا پرداخت چک با من هست یا خود صاحب چک میتونه پرداخت چک رو به قبول نکنه و به گردن من بندازه

  Reply
  • ۱۳۹۳-۱۲-۲۱ at ۴:۱۲ بعد از ظهر
   Permalink

   با سلام؛
   تا زمانی که جعل اثبات نشده است، مسئولیت پرداخت با صاحب حساب چک است. مضافاً اگر صاحب حساب چک قرارداد را حتی اگر به عنوان شاهد امضا کرده باشد، ادعای جعل بعید است چون حداقل رضایت به امضای چک توسط شما داشته است ظاهراً و اله اعلم…

   Reply
 • ۱۳۹۳-۱۲-۲۰ at ۱:۱۷ بعد از ظهر
  Permalink

  جعل حقوقی هست یا کیفری?

  Reply
  • ۱۳۹۳-۱۲-۲۰ at ۴:۱۰ بعد از ظهر
   Permalink

   هم جنبه حقوقی دارد و هم کیفری یعنی دادگاه حقوقی و کیفری هر دو می توانند به جعل رسیدگی کنند فقط دادگاه حقوقی حکم مجازات نمی دهد.

   Reply
 • ۱۳۹۳-۱۲-۲۰ at ۱۱:۳۴ قبل از ظهر
  Permalink

  سلام واسه جعل میشه از همون روز اوا وکیل حضور داشته باشه بدون حضور متهم

  Reply
  • ۱۳۹۳-۱۲-۲۰ at ۱:۰۸ بعد از ظهر
   Permalink

   با سلام؛
   خیر

   Reply
 • ۱۳۹۳-۱۲-۲۰ at ۶:۳۹ قبل از ظهر
  Permalink

  سلام بقول دوست عزیزمون عباس آقا میشه واسه همچین مواردی وکیل به دادگاه بره و حضور خوانده الزامی هست?

  Reply
  • ۱۳۹۳-۱۲-۲۰ at ۱:۰۷ بعد از ظهر
   Permalink

   حضور خوانده در دادگاه حقوقی الزامی نیست مگر در موارد خاصی دادگاه حضور شخص موکل را لازم بداند یا برای قسم خوردن.

   Reply
 • ۱۳۹۳-۱۲-۱۹ at ۶:۲۶ بعد از ظهر
  Permalink

  سلام من بخاطر درگیری به یکسال حبس وپرداخت دیه محکوم شدم دیه رو پرداخت کردم و به مدت ۴ ماه زندان بودم الان به مرخصی اومدم ویک نفر بخاطر جعل امضا از من شکایت کرده وحکم جلب گرفته ایا وقتی برگردم زندان وبخوام از ازادی مشروط استفاده کنم این حکم جلب سد راه ازادی میشه چون اون طرف خبر نداره من زندان هستم لطفا راهنمای کنی

  Reply
  • ۱۳۹۳-۱۲-۲۰ at ۶:۱۶ قبل از ظهر
   Permalink

   با سلام؛
   تا زمانی که حکم قطعی علیه شما صادر نشده است بی گناه فرض می شوید و هیچ تاثیری ندارد.

   Reply
 • ۱۳۹۳-۱۲-۱۹ at ۲:۳۸ بعد از ظهر
  Permalink

  خیلی خیلی ممنون از راهنمایی و وقتی که گذاشتید

  Reply
 • ۱۳۹۳-۱۲-۱۹ at ۱:۳۹ بعد از ظهر
  Permalink

  ببخشید میشه راجع به سفید امضا و کارشناسی جوهر که گفتید بیشتر توضیح بدید حداقل چقدر تفاوت امضا شدن برگه و نوشتن مطلب تو کارشناسی مشخص میشه چون بنده مغازه دار هستم و خیلی وقتها مشتری رسید سفید میگیرم و بعد از ۲ یا ۳ روز داخلش متن رو مینویسیم البته مشتری های که قدیمی هستن و بهم اعتماد داریم رسید سفید میدن بهمون

  Reply
  • ۱۳۹۳-۱۲-۱۹ at ۲:۰۲ بعد از ظهر
   Permalink

   فقط بحث قدمت جوهر و نفوذ آن در کاغذ ملاک نیست ممکن است کارشناس از نحوه جایگیری جملات و فاصله امضا با آخرین خط و… سفید امضاء بودن را احراز کند حتی اگر امروز نوشته شده باشد.
   البته رسید سفید امضا لزوماً بی اعتبار نیست بلکه اگر طرف بتواند خیانت در پر کردن و سوء استفاده را اثبات کند سند از اعتبار قانونی میافتد و جرم هم هست.

   Reply
 • ۱۳۹۳-۱۲-۱۹ at ۹:۲۳ قبل از ظهر
  Permalink

  سلام من مبلغ ۹ میلیون به یک نفر قرض دادم و یک رسید گرفتم با دست خط خودم نوشتم که اینجانب آقای فلانی مبلغ ۹ میلیون تومان از آقای سعید به عنوان قرض الحسنه دریافت کردم و در تاریخ ۲۰ برج ۱۲ سال ۹۳ اصل پول را بدون هیچ عذر و بهانه‌ای بر گردانم امضا و اثر انگشت زده ولی الان زده زیر حرفش و میگه چون دست خط خودت هست هیچ پولی نمیدم میتونی بگیری برو شکایت کن به نظر شما چیکار کنم میتونم پولموبگیرم?

  Reply
  • ۱۳۹۳-۱۲-۱۹ at ۱۲:۲۹ بعد از ظهر
   Permalink

   با سلام؛
   دست خط مهم نیست همین که امضاء و اثر انگشت زده است برای اثبات قرض کافی است. البته ممکن است ادعای سفید امضاء کند یعنی اول امضاء زده است و بعداً شما مطالبی را در کاغذ نوشته ای که در این صورت با کارشناسی قدمت و تاریخ جوهر خودکار صحت و سقم آن اثبات می شود.

   Reply
 • ۱۳۹۳-۱۲-۱۹ at ۴:۰۷ قبل از ظهر
  Permalink

  سلام من یک جوان ۲۸ ساله هستم ۵ سال پیش با یک خانم آشنا شدم و صیغه محرمیت خوانده شد و برای شروع کار به اسم ایشون دسته چک گرفتیم و مغازه ای زدیم ولی امضا که روی برگه بانک زده شد امضا بنده هست وقرارداد مغازه به اسم بنده هست ایشون به عنوان شاهد امضا کرده و یک فقره چک ۳۵ میلیونی. به صاحب مغازه دادیم که در همون قرارداد هست حالا ایشون رفتن ادعا کردن دسته چک من دست نامردم بوده و جعل کرده امضا من رو و اون طرف که چک دستش هست حکم جلب خانم نه بخاطر مغایرت امضا بخاطر کسری موجودی گرفته و حالا این خانم ادعا داره ۵ میلیون از بنده میگیره تا رضایت بده و مبلغ چک رو هم که ۳۵ میلیون هست رو من پاس کنم و ادعا داره چندتا چک هاش دسته منه و هیچ مدرکی نداره. واسه این ادعاش حالا دادگاه حکم جلب منم صادر کرده اول راهنمایی کنید بعدم اگر وکیل بگیرم میتونم خودم در دادگاه نباشم ممنون

  Reply
  • ۱۳۹۳-۱۲-۱۹ at ۵:۴۴ قبل از ظهر
   Permalink

   با سلام؛
   دادگاه با صدور قرار کارشناسی جعل امضاء رو احراز می کند و اگر خود خانم امضا زده باشد اثبات می شود. با توجه به این که خانم در جریان قرارداد اجاره بوده و امضا کرده است ادعای جعل پذیرفته نیست.

   Reply
 • ۱۳۹۳-۱۲-۰۵ at ۹:۱۸ قبل از ظهر
  Permalink

  با سلام
  با تشکر از مطالب خوبتون.
  طی یک پرونده از بنده به جرم جعل امضاء چک شکایت کیفری گردید و بنده با نظر کارشناسی در دادگاه محکوم شدم و پس از مدتی در دادگاه تجدید نظر با آوردن شاهد و کارشناسی سه نفره تبرئه گردیدم.
  حال سوال بنده این است که بنده میتوانم اعاده حیثیت نموده و از ایشان شکایت کنم؟ ایشان چندین مرتبه با گرفتن حکم جلب موجبات آبروریزی و صدمه به موقعیت شغلی بنده نموده اند؟ این شکایت را بایستی تحت چه عنوانی و از چه مرجعی پیگیری کنم؟
  با کمال تشکر

  Reply
  • ۱۳۹۳-۱۲-۰۵ at ۱۲:۰۰ بعد از ظهر
   Permalink

   با سلام؛
   معمولاً حتی اگر شکایت به نتیجه نرسد، شاکی به عنوان مفتری محسوب نمی شود ولی اگر شکایت جعل به وضوح واهی بوده باشد و سوء نیت شاکی را در طرح شکایت بتوانید اثبات کنید، در این صورت می توانید در دادسرای محل طرح شکایت جعل، شکایت افترا و نشر اکاذیب مطرح کنید. در کل این شکایت توصیه نمی شود.

   Reply
 • ۱۳۹۳-۱۲-۰۵ at ۸:۰۴ قبل از ظهر
  Permalink

  با سلام و عرض ادب
  بنده چکی از برادرم به مبلغ ۷۰ هزار تومان دریافت کردم و برادر بنده که شریک بنده نیز بودند فوت نمودند و بنده این چک را پس از فوت ایشان نقد کردم.امضای برادرم در حضور متصدی بانک زده شده بود،همسر برادرم پس از فوت بدلیل برخی مشکلات از بنده به جرم جعل کلاهبرداری کردند و چند چک آخر برادرم از بانک وصول و به کارشناس ارجاع شد و فقط یک چک (چک مورد نظر ) از نظر کارشناس به امضای بنده شباهت دارد!!!
  حال سوال بنده اینست که بنده اگر متصدی بانک را یافته و به عنوان شاهد به دادگاه بیاورم و قسم نیز یاد کنم میتوانم از این اتهام مبرا شوم؟ و در صورت مجرم شناخته شدن بنده حکم دادگاه برای این مبلغ و این جرم چه میزان است؟بنده سابقه ی کیفری ندارم و دارای حسن شهرت نیز میباشم. ممنون میشوم به سوال بنده جواب فرمایید.

  Reply
  • ۱۳۹۳-۱۲-۰۵ at ۸:۱۴ قبل از ظهر
   Permalink

   با سلام؛
   شهادت از کارشناسی بالاتر است. شما می توانید برای اثبات انتساب امضای درج شده در چک به شهادت شاهد عینی (متصدی بانک) استناد کنید. مضافاً برای اثبات طلب خود از برادر مرحومتان هم اگر شاهد داریداستناد کنید و قسم هم بخورید تا اصل طلب شما برای دادگاه احراز شود و در نظر قاضی تاثیر مثبت دارد.
   مضافاً صرف عدم تطابق امضای چک با امضای صاحب حساب به معنی جعل نیست و این امکان وجود دارد که خود صاحب حساب چک امضای خود را عمداً کج زده است و این موضوع شایع است. پس چرا در ماده ۳ قانون صدور چک عدم تطابق امضا برای خود صاحب حساب چک جرم دانسته شده است؟؟ در زمان حیات آن مرحوم حتی شما می توانستید از او شاکی شوید که چک به دلیل عدم تطابق امضا برگشت خورده است و بلامحل محسوب می شود!!
   بنابراین شکایت وارث بر اساس حدس و گمان است و با شکایت جعل از طرف خود صاحب حساب چک که زنده است قابل مقایسه نیست. اگر از ورثه بپرسند که آیا دیده اید که صاحب حساب امضاء نزده است مسلماً می گویند که خیر فقط از عدم تطابق امضا حدس میزنیم و نتیجه میگیریم که چک جعل شده است!! یعنی شکایت ورثه بر اساس استنتاج است نه محسوسات در حالی که خود صاحب حساب زنده می تواند به نحوه جزمی و یقینی و محسوسات خود شکایت جعل کند چون خودش از حال خودش مطلع فرض می شود. فلذا هرچند که قانوناً ورثه می توانند از طرف مورث متوفی شکایت کیفری علیه مجرم کنند ولی به شرطی که شکایت جرم صورت گرفته روی فرد متوفی، جزمی باشد.
   فعلاً فکر خود را درگیر مجازات نکنید و به برائت خود فکر کنید ان شاء ا…

   Reply
 • ۱۳۹۳-۱۲-۰۴ at ۱۲:۴۹ بعد از ظهر
  Permalink

  با سلام.
  بنده در اسفند ۹۱ از پدرم دو فقره چک به مبالغ ده و سی و پنج میلیون تومان دریافت کردم(جمعا ۴۵ م) که از بابت تعهدی بود که پدر به بنده کرده بودند که ظرف یکسال اگر موفق به انجام آن نشدند بصورت عادی چند قطعه زمین به صورت عادی به بنده بدهند تا سندها آماده شوند.(چکها از قبل امضا شده بودند و پدر از آن چکها استفاده نمود و به بنده دادند و اختلاف زمانی نوشته و امضا قطعا قابل اثبات است و مبین این مطلب خواهد بود که چکها پس از فوت ایشان صادر (جعل) نگردیده است.ولی مطمئن نیستم که این مطلب کمکی به بنده میکند یا ممکن است مشکل ساز گردد؟)
  در فروردین سال ۹۲ پدر فوت شدند و بنده نیز چکها را در تقسیم ترکه عنوان کردم که ادعای جعل از طرف برادران و خواهران ناتنی خود که اصلا نیز در جریان این امور نبودند مطرح شد و کارشناس اولیه نیز پس از نظر اولیه که نتوانسته بود صحت یا عدم صحت امضاها را مشخص کند مطرح شد و با پیگیری وکیل بنده در نهایت نظر به عدم تطابق دادند و بنده در مرحله دوم درخواست کارشناسی سه نفره کرده ام.چک ها به دست خط بنده تنظیم گردیده و چکها بصورت ظهر نوسی و پشت نویس دارای امضا میباشند. حال امروز متوجه شدم که برادرم از بنده به جرم جعل در آگاهی شکایتی کیفری تنظیم نموده است.و فردا نیز قرار دادگاه دارم.مانده ام که چرا شکایت کرده اند.وکیل بنده به من گفتند که طلب چکهارا نقدی عنوان کنم و از گفتن اصل مطلب خوداری کنم زیرا احتمال لطمه زدن به پرونده وجود دارد.حال مانده ام که چه میشود؟ چرا وقتی بنده اعتراض داده ام آنها سریعا شکایت کیفری مطرح کرده اند؟ در شکایت آمده بود که بنده چون در منزل پدری زندگی میکردم به چکها دسترسی داشته ام!!! از نظر قانونی چه چیزی را میخواهند بدست بیاورند که در ادامه به دردشان بخورد. وکیلشان آدم زرنگی است و با اینکه وکیل بنده گفت نگران چیزی نباشم ولی میترسم ورق را با بازجویی از بنده به نفع خود برگردانند.ممنون میشوم در صورت مشاهده این پیام سریعتر و قبل از دادگاه جواب را بنده ارسال کنید.
  تشکر از زحمات جنابعالی

  Reply
  • ۱۳۹۳-۱۲-۰۴ at ۴:۱۱ بعد از ظهر
   Permalink

   با سلام؛
   شما طبق راهنمایی وکیل خود عمل کنید. آنچه مسلم است این که دست خط چک ملاک جعل نیست بلکه امضای چک ملاک است که شما می فرمایید امضای چک منتسب به پدر مرحوم شماست و دادسرا هم در این خصوص قرار کارشناسی صادر می کند. مضافاً علاوه بر بررسی انتساب امضاء باید بررسی قدمت جوهر امضاء هم از کارشناس درخواست شود تا مشخص شود که تاریخ جوهر امضا مربوط به قبل از تاریخ فوت پدر هست و همین حداقل یک اماره به نفع شماست که چک را خود پدرتان صادر نموده است.
   مضافاً می توانید اگر وکیلتان تایید کرد این موضوع هم در آخر کار مطرح کنید که به فرض محال هم که امضای شما باشد، در جعل ورود ضرر شرط هست اگر روی چک دعوا مطرح نکردید و برگشت نزدید و ادعای خود را از چک ساقط کنید، ورود ضرر به ورثه متصور نیست خصوصاً که خودتان هم به عنوان یکی از ورثه مالک مشاعی چک هستید.

   Reply
 • ۱۳۹۳-۱۱-۱۵ at ۶:۵۱ بعد از ظهر
  Permalink

  سلام آقای وکیل
  دوست بنده با شریکش کار می کردن به علت ورشکستگی همه چک های اونا برگشت می خوره. شریک دوستم ادعای جعل چک میکنه و میگه تمام چک ها رو دوست من جعل کرده. دوست من با قرار یک میلیارد به زندان راهی می کنن. دوستم درخواست کارشناسی خط و امضا می ده و کارشناس سه نفره می گن که امضای روی چک ها برای دوست من نبوده و شخص ثالثی اونارو امضا کرده. سوال من اینجاست با این اوصاف باید دوست بنده برائت بشه دیگه. اما هنوز خبری نیست. خواهش می کنم راهنماییمون کنید برای رضای خدا.

  Reply
  • ۱۳۹۳-۱۱-۱۶ at ۳:۲۱ قبل از ظهر
   Permalink

   با سلام؛
   صرف این که کارشناسان گفتن امضا و خط منتسب به دوست شما نمی شود کافی برای برائت نیست چون ممکن است متهم به معاونت در جعل یا شراکت در کلاهبرداری شده باشد. در هر صورت شما باید مسئولیت چک را متوجه صاحب حساب چک ها یعنی شریک دوستتان کنید چه بسا خود شریک دوستتان برای فرار از مسئولیت چک ها عمداً چک ها را با خط و امضای دیگری پر کرده باشد و این موضوع بسیار شایع است.

   Reply
 • ۱۳۹۳-۱۱-۱۲ at ۱:۴۰ بعد از ظهر
  Permalink

  سلام؛
  آیا اگر صادر کننده ادعای سفید امضاء کند و تقاضای ارجاع به کارشناس خط کند قاضی باید ارجاع به کارشناس کند؟ و در صورتیکه کارشناس خط درج مبلغ را منتسب به صادر کننده چک نداند تصمیم دادگاه چه خواهد بود؟

  Reply
  • ۱۳۹۳-۱۱-۱۳ at ۲:۵۷ قبل از ظهر
   Permalink

   با سلام؛
   صرف ادعای سفید امضاء بودن چک مجوز صدور قرار کارشناسی نیست چرا که صدور چک سفید امضاء کاملاً معتبر و متعارف است بر اساس نظریه اعطای نمایندگی به دارنده در پر کردن متن چک و قاعده فقهی اذن در شی اذن در لوازم آن است.
   فلذا به فرض هم که کارشناس مبلغ و متن و تاریخ را به خط صادر کننده نداند (به شرطی که امضای چک مشکلی نداشته باشد) تاثیری ندارد و ارجاع به کارشناسی عملی بیهوده و ناشیانه و عبس می باشد.
   بله اگر صادر کننده ادعای خیانت و سوء استفاده از سفید امضاء مطرح کند (مثلاً بگوید قرار بود ۳ میلیون پر کند ولی ۳۰ میلیون پر کرده است) در این صورت قابل ترتیب اثر است ولی نه صرف ادعای صدور چک سفید امضاء.
   در خصوص جنبه اثباتی موضوع نیز دو نظریه وجود دارد : این که رعایت امانت را در پر کردن چک، دارنده و خواهان باید اثبات کند و نظر دیگر این که سوء استفاده و خیانت در پر کردن چک را باید صادر کننده و خوانده اثبات کند یعنی خوانده که مدعی خیانت است باید خیانت یا اشتباه در پر کردن را اثبات کند آن هم عموماً در دادگاه کیفری طبق ماده ۶۷۳ و ۶۷۴ قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات.
   ضمناً صرف تفاوت دست خط به معنای سفید امضا بودن نیست بلکه تفاوت نفوذ جوهر امضاء با جوهر سایر متن چک موید آن است.

   Reply
 • ۱۳۹۳-۱۰-۲۳ at ۶:۳۱ بعد از ظهر
  Permalink

  با سلام و تشکر از سایت شما؛
  بنده برادر خانم … عبدی هستم. یک برگ از دسته چک خواهرم را دامادمان برداشته ایشان با یک نفر مشکل داشتند و طرف سوء استفاده کرده اقدام به نوشتن مبلغ چهار صد میلیون تومان و با جعل امضاء و با صورتجلسه جعلی در تاریخ ۹۱/۱۰/۱۲ سررسید چک را درست کرده و با حکم غیابی شکایت کرده و الان بعد گذشت چند سال خواهر بنده را با طفل شیر خوار گرفتند و در زندان است. با توجه اینکه خواهرم در دادگاه گفته این چک جعل شده و خیانت در امانت شده و خبری ندارم و قاضی با آوردن شاهدهای طرف که به قرآن قسم بخورند دو نفر از شاهدها قسم نخوردند. جناب وکیل ما الان چیکار کنیم و ثابت کنیم تا خواهر و بچه آزاد شود. در ضمن قاضی در حکم خود شانزده ماه زندان نوشته در شعبه ۱۰۵ دادگاه عمومی تبریز.

  Reply
  • ۱۳۹۳-۱۰-۲۳ at ۸:۰۷ بعد از ظهر
   Permalink

   با سلام؛
   پاسخ شما تلفنی اعلام می گردد.

   Reply
 • ۱۳۹۳-۰۹-۲۴ at ۱۱:۱۱ بعد از ظهر
  Permalink

  با سلام؛
  یک شخصی یکسال قبل بابت پولی که مشارکتی بهش داده بودم با توجه به درخواست من مبلغ رو مسترد نکرد و وقتی بابتش چکی رو ازش مطالبه کردم عنوان کرد دسته چکم تموم شده و به ناچار یک چک هفتصد تومانی رو که داشت خط زد و به من داد تا مبلغ مورد نظر رو پشت نویسی کنم و بعد از نوشتن با یه خودکار دیگه چک رو امضا کرد.
  شباهت امضای پشت و روی چک بحدی بود که حتی بانک متوجه نشد. فقط یه شاهد دارم که دیده چک رو امضا کرده و به من داده و کارشناس خط هم در استان سمنان چک رو بررسی کرد اظهار میکنه امضا جعلیه اما صاحب چک خودش عمدا چک رو جعلی امضا کرده بود. این که میگن با دستگاه شناسایی میشه چیه و چطور میتونم پیگیری کنم. لطفا راهنمایی کنید. متشکرم

  Reply
  • ۱۳۹۳-۰۹-۲۵ at ۲:۵۸ قبل از ظهر
   Permalink

   با سلام
   سوال شما خیلی کلی مطرح شده است و جزئیات موضوع را عنوان نکردید مثلا این که شکایت حقوقی است یا کیفری و مضافاً کارشناس فقط در خصوص تطابق امضا و انتساب امضا یا عدم آن اظهار نظر می کند و نمی گوید جعلیه.
   به هر حال شما با توجه به یک شاهدی که دارید و صدور امضا را از ناحیه آن شخص دیده است، می توانید طبق بند ب ماده ۲۳۰ قانون آیین دادرسی مدنی، با سوگند تکمیلی دعوای مالی خود را اثبات کنید. چرا که یک شاهد و سوگند تکمیلی شما دلیل شرعی است ولی نظر کارشناس اماره است.
   به هر حال طرف با توجه سوء نیتی که داشته، مخصوصاً با عوض کردن خودکار و… زمینه را برای ادعای جعل آماده کرده بود.

   Reply
 • ۱۳۹۳-۰۹-۱۰ at ۴:۲۰ بعد از ظهر
  Permalink

  درود بر شما
  بنده با اعتماد به کارفرمای خود دسته چکم رو در اختیارش گذاشتم و ایشون هم بدون این که به من بگه چک کشیده و حالا برگشت خورده. به نظر شما من میتونم با شکایت ازش کاری از پیش ببرم؟ ممنون میشم جواب بدین

  Reply
  • ۱۳۹۳-۰۹-۱۰ at ۶:۰۳ بعد از ظهر
   Permalink

   با سلام؛
   از کارفرمای خود شکایت کیفری جعل و خیانت در امانت مطرح کنید. اگر حکم کیفری به نفع شما صادر شود، در مقابل اشخاص ثالث قابل استناد است و مسئولیتی در برابر دارندگان چک ندارید. فقط باید بتوانید شکایت خود را با شاهد و کارشناسی خط و امضاء و سایر قرائن و ادله اثبات کنید.

   Reply
 • ۱۳۹۳-۰۷-۲۹ at ۴:۵۸ بعد از ظهر
  Permalink

  با سلام و عرض ادب
  دختری هستم ۳۵ ساله مهندس ارشد کامپیوتر حدود ۷ سال پیش با یکی از مشتریان شرکتم که پزشک بود آشنا شدم و از همون روزای اول بهم پیشنهاد ازدواج داد و قرار شد برای شناخت بیشتر مدتی با هم ارتباط داشته باشیم ایشون مادرشون آلزایمر داشت و حدود ۲۰ سال بود که با مادرشون تنها زندگی می‌کرد برادر سه شهید بود و این برای اطمینان من کافی بود که خیال کنم مردی متدین و باخداست و بهم خیانت نمی‌کنه!! واونقدر گرفتار کار و مادرش بود که نمی‌تونستم بهش فشار وارد کنم و ازش بخام که تکلیفمو مشخص کنه!!تمام زندگی و دارو ندارمو و جوونیمو به پاش ریختم در این مدت خودش صیغه عقد رو خوند و با توافق من به هم محرم شدیم و مهریه رو ۵۵۰ میلیون تومان تعیین کرد و چک آنرا به من داد و اصلا متوجه گذشت زمان نشدیم که ۵ سال گذشت و ما هنوز بلاتکلیف بودیم! تا اینکه حدود ۲ سال پیش مادرش فوت کرد و ازم خاست تا سال مادرش صبر کنم بعد ازدواج دائم کنیم و بریم سر زندگیمون!! بعد از سال مادرش بهش یادآوری کردم ارتباطشو باهام قطع کرد و دیگه جوابمو نداد!! من هم طبق قرارمون بعد از دو ماه چک رو تاریخ زدم و بردم بانک و برگشت زدم!! در دادگاه کیفری محکوم شد و با وعده و وعید توخالی رضایت دادم!! در دادگاه حقوقی قاضی قرار اناطه صادر کرد که باید من اثبات زوجیت می‌کردم و ایشون طرح دعوی خیانت در امانت یا سوء استفاده را مطرح می‌کرد چون ایشون ادعا کرد که چک سفید امضاء بوده و دسته چکمو گم کردم و ایشان (یعنی من) آنرا برداشتم و مبلغ نوشتم!!! در دادگاه سو‌استفاده از سفید امضاء کارشناس جعل امضاء ایشان را پای چک تأیید کرد ولی گفتند متن چک توسط شخص دیگری (نه من و نه همسرم) نوشته شده و به نظر می‌رسد که چک سفید امضاء بوده است!!! و با این نظر زندگی من نابود شد
  سئوال من از شما وکیل محترم اینه که آیا نوشته شدن متن چک توسط شخصی دیگر غیر از صاحب چک تأثیری در موضوع دارد؟ و یا آیا می‌توان تشخیص داد که چک سفید امضاء بوده و بعد از مدت زمان دیگری متن آن تنظیم شده باشد؟ (خواهش می کنم به من زودتر جواب بدین چون فقط ۷ روز فرصت دارم اگر ممکنه جوابمو داخل ایمیلم بفرستید)

  Reply
  • ۱۳۹۳-۰۷-۳۰ at ۱۲:۱۶ بعد از ظهر
   Permalink

   با سلام
   نوشته شدن چک توسط فردی غیر از صاحب حساب و صادر کننده چک تاثیری در صحت و اصالت چک ندارد و ملاک امضاء است.
   چک سفید امضاء یا سفید تاریخ معتبر است مگر این که دارنده چک سوء استفاده یا خیانت در حدود اختیار پر کردن نموده باشد. اثبات آن هم با صادر کننده چک است نه دارنده ای که تاریخ یا متن را بعداً بر روی چک نوشته است.
   چک سفید امضا یا سفید تاریخ معمولاً با کارشناسی قدمت جوهر قابل تشخیص است.

   Reply
 • ۱۳۹۳-۰۷-۲۷ at ۰:۱۶ قبل از ظهر
  Permalink

  با سلام
  خرید بکاب به قیمت ۱۰۵۰ تومان با هدف ۱۴۰۰ را چطور ارزیابی میکنید؟

  Reply
  • ۱۳۹۳-۰۷-۲۷ at ۴:۳۳ بعد از ظهر
   Permalink

   با سلام
   سوال شما واضح نیست.

   Reply
 • ۱۳۹۳-۰۷-۲۶ at ۸:۱۳ بعد از ظهر
  Permalink

  با سلام و عرض ادب خدمت استاد گرامی
  بنده یک واحد آپارتمان به متراژ ۹۰ متر پیش خرید کرده ام که پس از صدور سند مشخص شد که ۸۳ متر می باشد
  کل پول ۹۰ متر را هم پرداخت کرده بودم حالا طبق قولنامه فروشنده باید ۷ متر کسری آپارتمان را به من پرداخت می کرد ولی به بهانه های واهی امروز و فردا می کرد و پس از گذشت ۱ سال بنده از ایشان شکایت کردم که بعلت عدم حضور ایشان در دادگاه محکوم به پرداخت وجه شد.
  حالا احضاریه برای من آمده که طرف رسیدی از من دارد که من هیچ گونه طلبی بابت خرید آپارتمان ندارم رسید چاپی است و زیر آن امضای بنده زده شده در صورتی که بنده چنین رسیدی را امضا نکرده ام ولی حتی خودم هم باورم نمیشه که امضا مال من نیست جلسه دادگاه یک ماه دیگه برگزار میشه لطف کنید بنده را راهنمایی کنید برای اثبات این عمل چکار باید بکنم آیا قبل از جلسه دادگاه باید کاری انجام بدم. اگر در دادگاه نتوانستم ثابت کنم امضا مال من نیست چه؟
  با سپاس از وقتی برای این حقیر می گذارید.

  Reply
  • ۱۳۹۳-۰۷-۲۷ at ۴:۳۲ بعد از ظهر
   Permalink

   با سلام
   دوست گرامی
   شما ابتدا باید مطمئن شوید که آیا امضا شما هست یا نه ؟
   اگر امضای شما نباشد شما کافی است در دادگاه امضای خود را انکار کنید. در این صورت بار اثبات اصالت امضاء به عهده طرف مقابل است نه شما. یعنی طرف باید با جلب نظر کارشناس خط و امضا بتواند انتساب امضا به شما را اثبات کند.
   و اما اگر امضای شما باشد در این صورت به احتمال زیاد از شما در یک برگ سفید امضا گرفته است و متعاقباً بر روی آن متن را تایپ کرده است که احتمالاً همین طور است چون آدم های حرفه ای برای مشخص نشدن سفید امضا و تاریخ جوهر امضا با جوهر نوشته، متن رسید را تایپ می کنند تا قابل تشخیص نباشد. در این صورت شما باید شکایت کیفری خیانت در سفید امضاء مطرح کنید یا در همان دادگاه حقوقی به سفید امضا بودن برگ رسید و مورد توافق نبودن مفاد نوشته استناد کنید در این حالت بار اثبات به دوش شماست ولی در حالت اول بار اثبات به عهده طرف مقابل است.
   پس تکلیف امضای خود را مشخص کنید!! یا باید بگویید امضای من نیست یا باید بگویید امضای من هست ولی سفید امضا بوده است.

   Reply
 • ۱۳۹۳-۰۷-۱۹ at ۸:۴۲ بعد از ظهر
  Permalink

  سلام. در مورد ضامن چک هم همین موارد صادقه؟

  Reply
  • ۱۳۹۳-۰۷-۲۰ at ۱۲:۴۸ بعد از ظهر
   Permalink

   با سلام
   دوست گرامی
   خیر ؛ شخصی که به عنوان ضامن یک چک علیه او طرح دعوا شده است، می تواند امضای خود را در پشت چک انکار نماید و دادگاه باید با کارشناس خط و امضاء اصالت امضای ضامن را احراز نماید. فقط صادر کننده چک و صاحب حساب نمی تواند امضای خود را انکار نماید.
   موفق باشید…

   Reply
 • ۱۳۹۳-۰۶-۲۴ at ۱۱:۰۳ قبل از ظهر
  Permalink

  ممنون از همفکری شما . حال دفاعیاتم را انجام می دهم
  باشد که قبول افتد
  به امید فردایی روشن
  مشتاق همکاری در یزد…

  Reply
 • ۱۳۹۳-۰۶-۲۳ at ۲:۴۳ بعد از ظهر
  Permalink

  سلام جناب صالحی
  بنده از همکارانتون در یزد هستم . پرونده ای در خصوص این موضوع دارم که قاضی مراتب انکار در اسناد عادی رو به چک هم تسری داده و بنده در مقام اثبات قرار گرفتم . نظر من هم دقیقا مانند شماست و معتقدم حساب چک از مابقی اسناد تجاری مانند سفته سواست چون از حساب شخصی ایشان اصدار یافته است.
  در خصوص این مقاله رای وحدت رویه و یا نظریه مشورتی و یا رای دیگری وجود دارد؟!

  Reply
  • ۱۳۹۳-۰۶-۲۴ at ۷:۳۰ قبل از ظهر
   Permalink

   با سلام
   همکار گرامی
   رای وحدت رویه یا نظریه مشورتی وجود نداره ولی عقل سالم همین رو میگه
   واقعا قابل تصور است که کسی ۵۰۰ میلیون چک صادر کند و با عوض کردن یا کج زدن امضای خود در دادگاه چک را انکار کند و سپس قرار کارشناسی صادر شود و عدم تطابق امضا اثبات شود و دعوای خواهان رد شود؟؟!!
   امضای چک توسط صادر کننده به هر شکل و شمایلی مفروض قانونگذار است. پس چرا ماده ۳ قانون صدور چک حتی عدم تطابق امضا رو هم جرم دونسته؟؟ یقین سابق بر تصرف داشتن کاغذ چک در نزد صادر کننده وجود دارد و صادرکننده باید با شکایت کیفری خارج شدن مجرمانه چک از دستش را اثبات کند نه خواهان!!
   آیا به این نکته ساده فکر نمی کنند؟؟ هر گردی گردو نیست … درسته که چک سند عادی است ولی اماره تنظیم چک توسط خود صادرکننده علیه صادرکننده وجود دارد و دیگر نوبت به اثبات امضای چک توسط خواهان نمی رسد…

   Reply
   • ۱۳۹۸-۰۳-۱۰ at ۴:۱۳ قبل از ظهر
    Permalink

    سلام و عرض ادب
    من ی چک داداشم و که خودش حظور نداشت گفت خودت بجام امضاء بزن. بعدش من رفتم مشهد خرید لباس کردم برای مغازه ام. بعد از ۲ ماه دیدم نمیچرخه مغازه همه جتساش و پس دادم ولی طرف ۳۰۰ هزار تومان از من طلبکار شد منم گفتم الان ندارم. بعدش رفته چک ۷ میلیونی داداشم و برگشت زده.
    الان این چی میشه اون میتونه کاری کنه. داداشم میگه من میام دادگاه میگم این چک و داداشم و بهش داده بدون امضاء یعنی امانی تا من که رفتم مشهد امضاء بزنم. حالا طرف گرفته هم خودش نوشته و هم امضاء زده. میشه این ادعا رو کرد.
    ممنون میشم کامل راهنمایم کنین

    Reply
    • ۱۳۹۸-۰۳-۱۱ at ۱۲:۲۸ بعد از ظهر
     Permalink

     با سلام؛
     ادعای غیر واقع که نمیتوان کرد. شما و برادرتان دعاوی تایید اقاله معامله لباس و استرداد چک مطرح کنید.

     Reply