وکیل امور قراردادها

نکات حقوقی قراردادها

تفاوت وجه التزام با ضمانت حسن انجام تعهد
دوشنبه ۲۲ مهر ۱۳۹۸

تفاوت وجه التزام با ضمانت حسن انجام تعهد

دوشنبه ۲۲ مهر ۱۳۹۸

تفاوت وجه التزام با ضمانت حسن انجام تعهد

تفاوت وجه التزام با ضمانت حسن انجام تعهد   وجه التزام و ضمانت حسن انجام تعهد در برخی از قراردادها […]

بررسی شرط وجه التزام گزاف
دوشنبه ۲۲ مهر ۱۳۹۸

بررسی شرط وجه التزام گزاف

دوشنبه ۲۲ مهر ۱۳۹۸

بررسی شرط وجه التزام گزاف

بررسی شرط وجه التزام گزاف   وجه التزام در تنظیم قراردادها یک شرط مجازات حقوقی برای طرف متخلف از تعهدات […]

خواسته های مرتبط در دعاوی حقوقی
دوشنبه ۲۲ مهر ۱۳۹۸

خواسته های مرتبط در دعاوی حقوقی

دوشنبه ۲۲ مهر ۱۳۹۸

خواسته های مرتبط در دعاوی حقوقی

خواسته های مرتبط در دعاوی حقوقی   در دادگاه ها و محاکم دادگستری صرف محق بودن از حیث ماهوی کافی […]

شهادت کذب
دوشنبه ۲۲ مهر ۱۳۹۸

نحوه ی دفاع در برابر شهادت کذب

دوشنبه ۲۲ مهر ۱۳۹۸

نحوه ی دفاع در برابر شهادت کذب

نحوه ی دفاع در برابر شهادت کذب   در حقوق ایران شهادت شهود به عنوان بینه شرعی و دلیل قانونی […]

دوشنبه ۲۲ مهر ۱۳۹۸

تفاوت مدت قرارداد و مدت تعهد در قراردادها

دوشنبه ۲۲ مهر ۱۳۹۸

تفاوت مدت قرارداد و مدت تعهد در قراردادها

تفاوت مدت قرارداد و مدت تعهد در قراردادها   در بسیاری از قراردادها عبارت (مدت قرارداد) ذکر شده است که […]

دوشنبه ۲۲ مهر ۱۳۹۸

تفسیر شرط ( معامله فسخ خواهد شد ) در قراردادها

دوشنبه ۲۲ مهر ۱۳۹۸

تفسیر شرط ( معامله فسخ خواهد شد ) در قراردادها

تفسیر شرط ( معامله فسخ خواهد شد ) در قراردادها در برخی مبایعه نامه های عامیانه و غیر حرفه ای […]

نکات ماده 454 و 455 قانون مدنی
دوشنبه ۲۲ مهر ۱۳۹۸

نکات مواد ۴۵۴ و ۴۵۵ قانون مدنی

دوشنبه ۲۲ مهر ۱۳۹۸

نکات مواد ۴۵۴ و ۴۵۵ قانون مدنی

نکات مواد ۴۵۴ و ۴۵۵ قانون مدنی مواد ۴۵۴ و ۴۵۵ قانون مدنی ، مهم ترین مستندات قانونی در بحث […]

دوشنبه ۲۲ مهر ۱۳۹۸

تفاوت خسارت تاخیر تادیه با خسارت تاخیر در انجام تعهد

دوشنبه ۲۲ مهر ۱۳۹۸

تفاوت خسارت تاخیر تادیه با خسارت تاخیر در انجام تعهد

تفاوت خسارت تاخیر تادیه با خسارت تاخیر در انجام تعهد   خسارت تاخیر تادیه با خسارت تاخیر در انجام تعهد […]

© 1397 - کلیه حقوق متعلق به وب سایت ایران قرارداد می باشد.

طراحی و اجرا : coderoom.ir