وکیل امور قراردادها

نکات حقوقی قراردادها

تفاوت وجه التزام با ضمانت حسن انجام تعهد
دوشنبه ۲۷ خرد ۱۳۹۸

تفاوت وجه التزام با ضمانت حسن انجام تعهد

دوشنبه ۲۷ خرد ۱۳۹۸

تفاوت وجه التزام با ضمانت حسن انجام تعهد

تفاوت وجه التزام با ضمانت حسن انجام تعهد   وجه التزام و ضمانت حسن انجام تعهد در برخی از قراردادها […]

بررسی شرط وجه التزام گزاف
دوشنبه ۲۷ خرد ۱۳۹۸

بررسی شرط وجه التزام گزاف

دوشنبه ۲۷ خرد ۱۳۹۸

بررسی شرط وجه التزام گزاف

بررسی شرط وجه التزام گزاف   وجه التزام در تنظیم قراردادها یک شرط مجازات حقوقی برای طرف متخلف از تعهدات […]

خواسته های مرتبط در دعاوی حقوقی
دوشنبه ۲۷ خرد ۱۳۹۸

خواسته های مرتبط در دعاوی حقوقی

دوشنبه ۲۷ خرد ۱۳۹۸

خواسته های مرتبط در دعاوی حقوقی

خواسته های مرتبط در دعاوی حقوقی   در دادگاه ها و محاکم دادگستری صرف محق بودن از حیث ماهوی کافی […]

شهادت کذب
دوشنبه ۲۷ خرد ۱۳۹۸

نحوه ی دفاع در برابر شهادت کذب

دوشنبه ۲۷ خرد ۱۳۹۸

نحوه ی دفاع در برابر شهادت کذب

نحوه ی دفاع در برابر شهادت کذب   در حقوق ایران شهادت شهود به عنوان بینه شرعی و دلیل قانونی […]

دوشنبه ۲۷ خرد ۱۳۹۸

تفاوت مدت قرارداد و مدت تعهد در قراردادها

دوشنبه ۲۷ خرد ۱۳۹۸

تفاوت مدت قرارداد و مدت تعهد در قراردادها

تفاوت مدت قرارداد و مدت تعهد در قراردادها   در بسیاری از قراردادها عبارت (مدت قرارداد) ذکر شده است که […]

دوشنبه ۲۷ خرد ۱۳۹۸

تفسیر شرط ( معامله فسخ خواهد شد ) در قراردادها

دوشنبه ۲۷ خرد ۱۳۹۸

تفسیر شرط ( معامله فسخ خواهد شد ) در قراردادها

تفسیر شرط ( معامله فسخ خواهد شد ) در قراردادها در برخی مبایعه نامه های عامیانه و غیر حرفه ای […]

نکات ماده 454 و 455 قانون مدنی
دوشنبه ۲۷ خرد ۱۳۹۸

نکات مواد ۴۵۴ و ۴۵۵ قانون مدنی

دوشنبه ۲۷ خرد ۱۳۹۸

نکات مواد ۴۵۴ و ۴۵۵ قانون مدنی

نکات مواد ۴۵۴ و ۴۵۵ قانون مدنی مواد ۴۵۴ و ۴۵۵ قانون مدنی ، مهم ترین مستندات قانونی در بحث […]

دوشنبه ۲۷ خرد ۱۳۹۸

تفاوت خسارت تاخیر تادیه با خسارت تاخیر در انجام تعهد

دوشنبه ۲۷ خرد ۱۳۹۸

تفاوت خسارت تاخیر تادیه با خسارت تاخیر در انجام تعهد

تفاوت خسارت تاخیر تادیه با خسارت تاخیر در انجام تعهد   خسارت تاخیر تادیه با خسارت تاخیر در انجام تعهد […]

© 1397 - کلیه حقوق متعلق به وب سایت ایران قرارداد می باشد.

طراحی و اجرا : coderoom.ir