وکیل امور قراردادها

نکات حقوقی قراردادها

تفاوت وجه التزام با ضمانت حسن انجام تعهد
سه شنبه ۰۶ خرد ۱۳۹۹

تفاوت وجه التزام با ضمانت حسن انجام تعهد

سه شنبه ۰۶ خرد ۱۳۹۹

تفاوت وجه التزام با ضمانت حسن انجام تعهد

تفاوت وجه التزام با ضمانت حسن انجام تعهد   وجه التزام و ضمانت حسن انجام تعهد در برخی از قراردادها […]

بررسی شرط وجه التزام گزاف
سه شنبه ۰۶ خرد ۱۳۹۹

بررسی شرط وجه التزام گزاف

سه شنبه ۰۶ خرد ۱۳۹۹

بررسی شرط وجه التزام گزاف

بررسی شرط وجه التزام گزاف   وجه التزام در تنظیم قراردادها یک شرط مجازات حقوقی برای طرف متخلف از تعهدات […]

خواسته های مرتبط در دعاوی حقوقی
سه شنبه ۰۶ خرد ۱۳۹۹

خواسته های مرتبط در دعاوی حقوقی

سه شنبه ۰۶ خرد ۱۳۹۹

خواسته های مرتبط در دعاوی حقوقی

خواسته های مرتبط در دعاوی حقوقی   در دادگاه ها و محاکم دادگستری صرف محق بودن از حیث ماهوی کافی […]

شهادت کذب
سه شنبه ۰۶ خرد ۱۳۹۹

نحوه ی دفاع در برابر شهادت کذب

سه شنبه ۰۶ خرد ۱۳۹۹

نحوه ی دفاع در برابر شهادت کذب

نحوه ی دفاع در برابر شهادت کذب   در حقوق ایران شهادت شهود به عنوان بینه شرعی و دلیل قانونی […]

سه شنبه ۰۶ خرد ۱۳۹۹

تفاوت مدت قرارداد و مدت تعهد در قراردادها

سه شنبه ۰۶ خرد ۱۳۹۹

تفاوت مدت قرارداد و مدت تعهد در قراردادها

تفاوت مدت قرارداد و مدت تعهد در قراردادها   در بسیاری از قراردادها عبارت (مدت قرارداد) ذکر شده است که […]

سه شنبه ۰۶ خرد ۱۳۹۹

تفسیر شرط ( معامله فسخ خواهد شد ) در قراردادها

سه شنبه ۰۶ خرد ۱۳۹۹

تفسیر شرط ( معامله فسخ خواهد شد ) در قراردادها

تفسیر شرط ( معامله فسخ خواهد شد ) در قراردادها در برخی مبایعه نامه های عامیانه و غیر حرفه ای […]

نکات ماده 454 و 455 قانون مدنی
سه شنبه ۰۶ خرد ۱۳۹۹

نکات مواد ۴۵۴ و ۴۵۵ قانون مدنی

سه شنبه ۰۶ خرد ۱۳۹۹

نکات مواد ۴۵۴ و ۴۵۵ قانون مدنی

نکات مواد ۴۵۴ و ۴۵۵ قانون مدنی مواد ۴۵۴ و ۴۵۵ قانون مدنی ، مهم ترین مستندات قانونی در بحث […]

سه شنبه ۰۶ خرد ۱۳۹۹

تفاوت خسارت تاخیر تادیه با خسارت تاخیر در انجام تعهد

سه شنبه ۰۶ خرد ۱۳۹۹

تفاوت خسارت تاخیر تادیه با خسارت تاخیر در انجام تعهد

تفاوت خسارت تاخیر تادیه با خسارت تاخیر در انجام تعهد   خسارت تاخیر تادیه با خسارت تاخیر در انجام تعهد […]

© 1397 - کلیه حقوق متعلق به وب سایت ایران قرارداد می باشد.