آیا امضای چک قابل انکار است؟

4.1/5 - (47 امتیاز)
۴.۱/۵ - (۴۷ امتیاز)

چک به عنوان یک سند تجاری معتبر در نظام اقتصادی نقش مهم و اساسی دارد و به همین دلیل قوانین خاص و اصول تجاری بر این سند حاکم است از جمله موضوع انکار امضای چک.

قانون انکار امضای چک

طبق قانون آیین دادرسی مدنی، خوانده دعوا می تواند امضای خود را در سند عادی که علیه او استناد شده، مورد انکار قرار دهد و در این صورت خواهان (طلبکار) باید انتساب سند به خوانده و اصالت سند را اثبات کند و بار اثبات به عهده خواهان است. به این نحوه که با تعیین کارشناس باید مشخص گردد که امضای مندرج در سند عادی (مبایعه نامه، رسید طلب و…) با امضای خوانده در اسناد مسلم الصدور وی همچون عقدنامه ازدواج و سند مالکیت تطابق اساسی دارد یا ندارد.

انکار امضای چک

حال اگر تطابق نداشته باشد، از آنجا که امکان دارد خوانده چند امضائه باشد، خواهان باید با دلایل دیگر همچون اقرار و شاهد و … اثبات نماید که خوانده (بدهکار) ذیل سند عادی را به همین شکل و شمایل فعلی با دستش امضاء زده است حال چه امضای همیشگی خوانده باشد یا نباشد.

گاهی اشخاص ذیل قرارداد را با امضای اصلی خود امضاء نمی کنند و طرف دیگر قرارداد به خیال خودش از طرف مقابل امضاء گرفته است!! بعداً در دادگاه به راحتی می گوید امضای من نیست و انکار می کنم و کارشناس نیز با توجه به نمونه امضاهای قبلی شخص انکار کننده در اسناد مسلم الصدورش، این انکار را تایید می کند. یعنی به همین راحتی طرف از زیر بار قرارداد شانه خالی می کند!! به همین خاطر باید حتماً طرفین در تمام صفحات قرارداد، نام و نام خانوادگی را با خط خود بنویسند و اثر انگشت هم بزنند.

نتیجتاً خوانده دعوا می تواند سند عادی را انکار نماید و صرف انکار هم کافی است و هیچ دلیلی هم نباید بر انکار خود ارائه دهد بلکه در این حالت خواهان باید انتساب امضای سند به خوانده و اصالت سند را از طریق اقرار و شاهد و امارات و قرائن و … اثبات نماید. انتساب امضاء به خوانده یعنی اینکه خوانده با دست خودش سند را امضاء زده است حال چه شکل و شمایل امضاء ذیل سند با نمونه امضای قبلی خوانده تطابق بنماید یا ننماید.

آیا صاحب حساب می تواند امضای خود را در چک انکار کند؟

اکنون این سوال پیش می آید که در عین حال که چک یک سند عادی است، آیا صاحب حساب می تواند امضای خود را در چک انکار کند؟؟ به فرض هم که انکار امضاء از جانب صاحب حساب قابل قبول و مسموع باشد، آیا صرف انکار کافی است و صاحب حساب همچون انکار سایر اسناد عادی هیچ دلیلی بر انکار امضای خود لازم نیست ارائه نماید؟

به طور مثال شما علیه صاحب حساب چک طرح دعوا می کنید و صاحب حساب در دادگاه در یک جمله بگوید امضای مندرج در چک امضای من نیست و انکار می کنم!! و بعد از این شما مجبور شوید با نظر کارشناسی انتساب امضاء را به صاحب حساب اثبات کنید و در نهایت هم کارشناس تایید کند که امضای روی چک با نمونه امضای موجود در بانک یا نمونه امضای صاحب حساب در سند مالکیت خونه اش تطابق ندارد و نتیجتاً حکم به رد دعوای شما و بی مسئولیتی صاحب حساب صادر شود. آیا چنین فرض خنده دار و احمقانه ای در دنیای تجارت قابل تصور است؟

با قاطعیت باید گفت : خیر. در واقع هرچند چک سند عادی است ولی به دلیل اصول تجاری و قوانین خاص، امضای روی چک توسط صاحب حساب چک قابل انکار نیست و مضافاً برای اثبات ادعای عدم انتساب امضاء، صاحب حساب چک باید تحصیل مجرمانه چک را توسط دارنده فعلی چک با شکایت کیفری اثبات نماید و صرف انکار امضای چک و اعلام عدم تطابق امضای چک با نظریه ی کارشناسی کافی نیست. اکنون هر دو فرض را بررسی می کنیم :

انکار امضای چک

۱ – عدم امکان انکار امضای چک

تفاوت مهمی که بین چک با سایر اسناد عادی مثل سفته و مبایعه نامه وجود دارد این است که یقیناً کاغذ چک در یک دسته چک در ابتدا در مالکیت انحصاری و تصرف خود صاحب حساب چک بوده است و متعاقباً در تصرف دارنده فعلی چک قرار گرفته است ولی در مورد سایر اسناد عادی مثل سفته هیچ یقین سابقی وجود ندارد که کاغذ سفته سابقاً در تصرف خود صادرکننده سفته بوده است. این تفاوت بین چک با سایر اسناد عادی آنچنان مهم و اساسی است که حکم انکار امضاء را در چک با سایر اسناد عادی متفاوت می سازد.

قانون گذار در ماده ۳ قانون صدور چک حتی عدم تطابق امضای چک را نیز از موارد جرم صدور چک بلامحل و مسئولیت صاحب حساب می داند. فلذا تعلق امضای روی چک به صاحب حساب مفروض قانون گذار است. قانون گذار فرض نموده که وقتی کاغذ چک در سابق یقیناً در تصرف صاحب حساب چک بوده است و متعاقباً در تصرف دارنده فعلی قرار گرفته است، چک با رضایت صاحب حساب از تصرف سابق او به تصرف فعلی دارنده درآمده است و صرف وجود اصل چک در تصرف مالکانه دارنده فعلی چک، فرض بر مالکیت دارنده بر چک است هرچند که امضای روی چک متفاوت با امضای صادرکننده باشد.

نتیجتاً با توجه به دلالت التزامی ماده ۳ قانون صدور چک، مغایرت امضاء در چک و یا عدم تطابق امضای چک مانع انتساب صدور چک به صاحب حساب آن نمی شود و صدور چک توسط شخص صاحب حساب در قالب هر شکل امضایی، مفروض قانون گذار است. در واقع این اماره یا فرض قانونی علیه صاحب حساب وجود دارد که عدم تطابق امضای چک ناشی از تنظیم عمدی آن توسط خود صادر کننده چک است و خود او با کج زدن امضای خود و یا با درج امضای غیر مشابه یا امضای اشتباه در چک موجب عدم وصول چک شده است. فلذا بر این اساس امضای مندرج در چک از جانب صاحب حساب قابل انکار نیست و ترتیب اثر دادن به انکار صاحب حساب (تنظیم کننده چک) و انداختن بار اثبات انتساب به دارنده چک (شاکی) وجاهت قانونی ندارد.

مبنا و فرض ماده ۳ قانون صدور چک فقط در خصوص شکایت کیفری نیست بلکه در دعاوی حقوقی هم به طریق اولی وجود دارد. یعنی وقتی صادر کننده چک در مقام متهم جرم صدور چک بلامحل ولو در حالت عدم تطابق امضاء در پرونده کیفری باید از خود دفاع نماید به طریق اولی خوانده دعوای حقوقی نیز در حالت عدم تطابق امضاء باید از خود دفاع کند و صرف انکار کافی نیست.

قانون گذار در ماده ۱۷ قانون صدور چک وجود اصل چک را در دست صادر کننده دلیل پرداخت وجه چک و مالکیت مجدد صادرکننده بر چک خود میداند مگر خلاف آن اثبات گردد که یک اماره قانونی است. منتها در مورد این که وجود چک در دست دارنده فعلی چک دلیل بر انتقال رضایتمندانه چک به دارنده فعلی تحت هر شکل امضایی است، حکم صریح ندارد ولی از دلالت التزامی ماده ۳ قانون صدور چک قابل برداشت است.

انکار امضاء در قانون صدور چک

اماره ید (ماده ۳۵ قانون مدنی) هم به فرض قانونی مستفاد از ماده ۳ قانون صدور چک کمک می کند. اماره ید حتی در حالت مشخص بودن سابقه متصرف و مالک مال منقول نیز جاری است و تصرف کنونی مقدم بر تصرف سابق است. خصوصاً این موضوع در مورد چک بیشتر مطرح می شود چرا که سند تجاری و اساساً فلسفه وجودی آن وسیله پرداخت بودن است و حقوق آن معد برای انتقال یافتن است و با سایر اموال منقول مثل طلا و دوچرخه تفاوت دارد.

مثلاً ممکن است که در مورد یک ساعت طلا که یقیناً در سابق متعلق به شخص الف بوده و اکنون که در تصرف شخص ب است و شخص ب برای مالکیت خود به اماره تصرف استناد می کند، از شخص ب سبب و علت تصرف را بخواهیم ولی در مورد چک قطعاً تصرف کنونی دارنده فعلی مقدم بر تصرف سابق صاحب حساب بر روی کاغذ چک است به دلیل اصولی تجاری و اینکه اساساً فلسفه چک برای خرج کردن به دیگران است بر خلاف یک ساعت طلا و سایر اموال منقول. جالب این که حتی در سایر اموال منقول نیز طبق نظریات برخی حقوقدانان و فقهاء، تصرف فعلی مقدم بر تصرف سابق است و متصرف فعلی می تواند برای اثبات مالکیت خود به صرف تصرف فعلی خود (اماره ید) استناد نماید که در این صورت به طریق اولی در مورد چک تصرف فعلی دارنده مقدم بر تصرف سابق صاحب حساب بر کاغذ چک است.

انکار امضا در سایر اسناد عادی

اما در مورد سایر اسناد عادی و حتی سایر اسناد تجاری (سفته و برات) این طور نیست. چرا که قانون خاص در مورد آن ها نظیر ماده ۳ قانون صدور چک وجود ندارد و مضافاً وجود اصل سند در تصرف دارنده (خواهان) اماره ید به نفع او علیه خوانده ایجاد نمی کند و ملازمه با صدور سند توسط خوانده ندارد. چرا که مالکیت انحصاری و تصرف سابق خوانده دعوا بر کاغذ آن اسناد قابل اثبات نیست و نتیجتاً انتقال فیزیکی آن سند از بدهکار به شاکی نیز قابل اثبات نیست که اماره و قرینه بر اصدار و تنظیم آن توسط خوانده به هر شکل امضایی باشد. خصوصاً که اکثر اسناد عادی مثل رسید طلب واجد حقوق قابل انتقال نیستند که انتقال فیزیکی آن موجب انتقال حقوقی آن شود و خواهان وجود اصل سند را نزد خود اماره انتقال حقوق سند به خود بداند.

فلذا طلبکار نمی تواند با استناد به وجود اصل آن سند نزد خود از اماره انتقال حقوقی و یا اصدار و تنظیم سند از ناحیه خوانده استفاده کند. بنابراین با انکار امضاء توسط خوانده، خواهان باید تنظیم و اصدار سند از ناحیه خوانده را اثبات نماید.

فلذا تردیدی نیست که دارنده چک از فرض یا اماره قانونی ماده ۳ قانون صدور چک برخوردار است و دلالت بر انتقال رضایتمندانه فیزیکی اصل چک از تصرف صاحب حساب به دست دارنده فعلی دارد و انتقال فیزیکی چک نیز ملازمه با انتقال حقوق چک از صاحب حساب به دارنده چک دارد صرف نظر از این که چه شکل امضایی در متن چک منقوش شده باشد.

بنابراین با وجود فرض یا اماره قانونی مذکور در ماده ۳ قانون صدور چک و لحاظ نمودن اماره ی ید، دیگر اصلاً نوبت به فرصت انکار امضای چک توسط صاحب حساب و انداختن بار اثبات انتساب امضاء به عهده دارنده چک با کارشناسی تطابق امضاء نمی رسد و لاجرم این صاحب حساب چک است که باید نامشروع بودن تصرف فعلی دارنده و تحصیل مجرمانه چک را اثبات نماید.

اما اگر بخواهیم همچنان خود را مقید به این قواعد عمومی آیین دادرسی کنیم که اسناد عادی قابل انکار است و چک هم سند عادی است و در نتیجه چک هم قابل انکار است، لذا حداقل در این شرایط باید به توجه به استدلالات فوق الذکر قائل شد که انکار چک در واقع یک ادعای خلاف فرض قانونگذار است و انکار کننده باید دلیل انکار خود ارائه دهد. یعنی به فرض هم که امضای روی چک ( نه امضای پشت چک ) قابل انکار باشد، صرف انکار کافی نیست و صاحب حساب بر خلاف انکار سایر اسناد عادی، باید دلیل بر انکار ارائه نمابد که این دلیل هم در مطلب بعدی بررسی شده است.

۲- اثبات تحصیل مجرمانه چک

گفتیم فرض بر این است که امضای روی چک ( نه امضای پشت چک ) در هر حال و به هر شکل متعلق به صادر کننده است. حال اگر صادر کننده بخواهد خلاف این فرض قانونی را اثبات کند، فقط باید طبق ماده ۱۴ قانون صدور چک، تحصیل مجرمانه را با شکایت کیفری (سرقت و جعل، کلاهبرداری و جعل، خیانت در امانت و جعل، مفقودی و جعل) اثبات نماید و صرف ادعای جعل حقوقی و حتی صرف ادعای جعل کیفری هم کافی نیست چرا که صرف ادعای جعل حقوقی و یا شکایت کیفری جعل به تنهایی بازهم فرض قانونگذار را کنار نمی زند و خروج مجرمانه چک از دست صاحب حساب به دست دارنده فعلی را اثبات نمی کند.

بلکه صاحب حساب چک فقط باید اثبات نماید که چک به سبب سرقت یا کلاهبرداری یا خیانت در امانت مجرمانه از دست صاحب حساب خارج و توسط دارنده به طور مجرمانه تحصیل شده و سپس در چک جعل هم صورت گرفته است. چرا که جعل امضای صاحب حساب چک ملازمه با سرقت یا خیانت در امانت یا کلاهبرداری یا سوء استفاده از چک کاملاً سفید مفقود شده دارد.

ادعای جعل حقوقی و یا شکایت جعل کیفری نهایتاً اثبات می کند که امضای چک مطابق نمونه امضای موجود در بانک و یا مطابق نمونه امضاهای قبلی صاحب حساب در اسناد مسلم الصدورش نیست ولی گفتیم این به معنای عدم تنظیم و اصدار چک از ناحیه صاحب حساب نیست و خلاف فرض قانونی را اثبات نمی کند و دوباره میرسیم همان خانه اول.

شکایت واهی جعل چک

وقتی میبینم در برخی دادگاه ها طرف شکایت کیفری جعل امضای چک به تنهایی مطرح کرده و هیچ ادعای سرقت و خیانت در امانت و کلاهبرداری در کنار جعل مطرح نمی کند و قاضی هم قرار کارشناسی صادر می کند و در نهایت به دلیل عدم تطابق امضاء، دارنده چک محکوم به جرم جعل و استفاده از سند مجعول هم می گردد، دیوانه کننده است. واقعاً جک حقوقی این است که بدهکار چک را صادر کند و امضایش را غلط و غلوط بزند و بعد در دادگاه حقوقی امضا را انکار کند و دعوا دارنده (طلبکار) رد گردد و بعدش تازه شکایت کیفری جعل و استفاده از سند مجعول هم علیه طلبکار مطرح کند و حکم یکسال حبس طلبکار را هم بگیرد!!

نتیجه این که چک سند تجاری است و قانونگذار جهت ثبات بازار و معاملات تجاری در ماده ۳ قانون صدور چک، حتی عدم تطابق امضای چک را نافی مسئولیت صاحب حساب و صادر کننده ندانسته است. امضای منقوش در چک به هر شکلی که باشد به عنوان امضای صادرکننده، مفروض قانونگذار است و فقط تحت شرایط ماده ۱۴ قانون صدور چک می توان خلاف فرض قانون گذار را اثبات کرد. به این معنی که با توجه به قرینه لفظی “شکایت” در ماده مذکور، صاحب حساب تنها با ارائه حکم کیفری می تواند عدم انتساب امضای چک به خود را اثبات کند.

لذا به فرض هم که کارشناس به عدم تطابق امضای صاحب حساب با امضای روی چک اظهار نظر نماید، مؤثر در مقام نمی باشد و دردی را دوا نمی کند. قانونگذار اجازه نداده است که صاحب حساب و صادر کننده با تغییر در امضای خود و سپس انکار آن!! ثبات بازار و معاملات تجاری را به هم ریزد و خود را از مسئولیت تجاری رها سازد.

سوالات متداول
 • keyboard_arrow_down آیا انکار امضای چک موجب سلب مسئولیت از صاحب حساب می شود ؟
  خیر . چرا که فرض قانونگذار انتساب امضای چک به هر شکلی به صادر کننده است مگر با حکم کیفری تحصیل مجرمانه چک از ید صادر کننده اثبات شود.
 • keyboard_arrow_down آیا حکم انکار امضای چک با سفته متفاوت است ؟
  بله در مورد چک قانون خاص داریم و انکار سفته مشمول عمومات قوانین انکار اسناد عادی است.
 • keyboard_arrow_down آیا صرف ادعای جعل چک، موجب سلب مسئولیت صادر کننده می شود ؟
  خیر . چرا که ادعای جعل به تنهایی خروج مجرمانه چک از ید صادر کننده را اثبات نمی کند و باید توام با ادعای سرقت و یا کلاهبرداری یا خیانت در امانت باشد.
دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

275 دیدگاه در “آیا امضای چک قابل انکار است؟
 • ۱۳۹۷-۰۸-۲۲ at ۱۲:۳۳ بعد از ظهر
  Permalink

  سلام وقت بخیر
  من حدود ۱۰ سال پیش با شخصی رابطه کاری داشتم و از ایشون چک گرفتم به همون تاریخ، الان که چک رو‌منتقل کردم و شخص ثالث برده بانک و پاس نشده، صاحب حساب میخواد علیه من دعوی جعل و سرقت و تحصیل مال نامشروع کنه، شخص ثالث چک رو برگه هم نزده. صاحب حساب فقط باستناد یه کپی از چک که بانک در اختیارش گذاشته میخواد این دعاوی رو‌مطرح کنه، آیا بدون اصل چک و اینکه هنوز چک در ید ثالث هست و قصد تحویل دادن و برگه زدن رو هم نداره، صاحب حساب میتونه جعل یا سرقت رو اثبات کنه؟ مگه نه اینکه برا اثبات جعل اصل سند لازمه؟؟

  Reply
  • ۱۳۹۷-۰۸-۲۳ at ۷:۴۶ قبل از ظهر
   Permalink

   با سلام؛
   دادگاه به دارنده چک اخطار میکند که اصل چک رو تحویل دادگاه دهد.

   Reply
 • ۱۳۹۷-۰۳-۰۱ at ۹:۲۴ بعد از ظهر
  Permalink

  با سلام برادرم دست چکش را به من داد که خرج کنم و من هم امضا زدم و خرج کردم به دلیل اینکه ایشان بعدا متوجه شدم خودش چک برگشتی داشته نمیتوانستم پول به حساب ایشان بریزم زیرا سایر طلب کاران ایشان برداشت میکردند من تمام چک هایی که کشیدم و امضاس من بود را جمع کرده و پول را پرداخت کردم و تماما چک هایش را به ایشان همراه با پول رفع سوی اثر را دادم در حال حاضر ایشان به جرم خیانت در امانت و جعل امضا از من شکایت کرده در صورتی که من شاهد دارم که در معازه من خود ایشان دست چکش را اورد و گفت خودت امضا بزن خرج کن حال به نطرتان چه بلایی سر من می اید؟

  Reply
  • ۱۳۹۷-۰۳-۰۲ at ۱۲:۴۷ بعد از ظهر
   Permalink

   با سلام؛
   خب اگر بتوانید با آن شاهد اثبات نمایید که امضاء و خرج کردن چک ها با اذن برادرتون بوده است، مسلماً جرمی انجام ندادید. مضافاً چون همه چک ها را جمع آوری کردید، شاکی نداشتن برادرتون از بابت چک هایی که شما به جاش امضاء زدید، نکته مثبت پرونده ی شما است.

   Reply
 • ۱۳۹۷-۰۲-۲۶ at ۱:۳۴ بعد از ظهر
  Permalink

  سلام اگر کسی چک سفید امضا از کسی بدزده و هر مبلغی بخواد روش بنویسه آیا میشه کاری کرد یا دیگه کار تمام شده است .انکار امضا یا سرقت چک و…

  Reply
  • ۱۳۹۷-۰۲-۲۶ at ۷:۰۷ بعد از ظهر
   Permalink

   با سلام
   از موارد جرم سوء استفاده از سفید امضاء است و در صورت اثبات مبلغ چک قابل مطالبه نیست.

   Reply
 • ۱۳۹۷-۰۲-۲۶ at ۱۱:۱۱ قبل از ظهر
  Permalink

  با سلام بنده ٣ سال است که پیگیر برگشت چک ١٠٠ میلیونی هستم که به من داده شده و ملک طرف و از دادگاه توقیف کردم و نزدیک به مرحله مزایده هستم
  و با توجه به به حکم جلبی که داشتم طرف و دیروز گرفتم و الان فرستادنش اوین ولی روی حکم غیابی بنده واخواهی کرد و گفت امضا برای من نیست کارشناس میگیرم ببینید که پسر من کلاه برداری کرده و چکهای منو داده به همه الانم از ایران فرار کرده (پدر پسر با هم هماهنگ بودن و من خیلی احتمال میدم که چک و خود پسرش امضا کرده باشه و امضا خودش نباشه)در زمان بردنش به زندان چون سند نداشت که بزاره داداشش اومد پشت چک منو امضا کرد و نوشت که من این چک را ضمانت میکنم و انگشت زد که شاید من رضایت بدم ولی رضایت ندادم حالا دست من به کجا بنده؟الان اگه ثابت کنه چک امضا خودش نیست برادرش باید پاسخ بده که ضمانت کرده یا خیر؟و اینکه کسی که میگه چک امضا من نیست نباید تا الان میرفته از گم شدن چکش یه شکایت به یجا میکرده به همین راحتی میشه از زیر چک در بره با یه امضای الکی؟

  Reply
  • ۱۳۹۷-۰۲-۲۶ at ۷:۱۱ بعد از ظهر
   Permalink

   با سلام
   همان طور که در مقاله توضیح دادم صرف انکار امضای چک مسموع نیست و باید شکایت کیفری سرقت علیه پسرش مطرح کنه و حکم بگیره.

   Reply
 • ۱۳۹۷-۰۲-۲۳ at ۶:۲۳ قبل از ظهر
  Permalink

  سلام.وقت بخیر
  به یک نفر چک به مبلغ ۵ میلیون تومان دادم و ایشون مبلغ رو ۱۵ میلیون کرده و امضای منو جعل کرده و برگشت زده و شکایت کرده.من رفتم کپی چک رو نشون رییس بانک دادم و گفته که امضای پشت چک مال شما نیست و کارمندی که چک رو برگشت زده الان بازنشست شدن و برگشت چک رو هم.ریاست بانک امضا نکرده.ضمنا من مبلغ ۵ میلیون رو به حساب ایشون زدم و چک من پیش ایشون امانت بود.حالا من چیکار کنم

  Reply
  • ۱۳۹۷-۰۲-۲۶ at ۵:۵۳ قبل از ظهر
   Permalink

   با سلام
   باید شکایت کیفری جعل و استفاده از سند مجعول و خیانت در امانت مطرح نمایید.

   Reply
 • ۱۳۹۷-۰۲-۱۹ at ۳:۵۹ بعد از ظهر
  Permalink

  سلام اگر کسی به زور از کسی چک بگیره با امضا و اثر انگشت آیا میشه ثابت کرد که به زور بوده و آنرا انکار کرد و همینطور درباره سفته .مرسی

  Reply
  • ۱۳۹۷-۰۲-۲۲ at ۲:۱۶ بعد از ظهر
   Permalink

   با سلام؛
   اگر ادعا شود که به زور گرفته شده به معنی پذیرش امضاء و اثر انگشت است و با انکار قابل جمع نیست. اثبات زور و اکراه در امضای سفته و چک هم مشکل است.

   Reply
 • ۱۳۹۷-۰۲-۰۴ at ۸:۳۸ بعد از ظهر
  Permalink

  با سلام و خسته نباشید برادرشوهرم دو سه فقره چک سفید بدون امضا که از دوستانش بوده به همسرم داده و گفته چکها رو خرج کن مشکلی نیست و به دروغ گفته بابت طلبم هست همسرم هم امضا کرده الان صاحب چک میتواند از همسرم نیز شاکی شود

  Reply
  • ۱۳۹۷-۰۲-۰۶ at ۳:۰۳ بعد از ظهر
   Permalink

   با سلام
   بله احتمالا به اتهام های مشارکت در سوء استفاده از سفید امضاء و یا جعل و یا سرقت و …

   Reply
 • ۱۳۹۷-۰۲-۰۱ at ۵:۰۲ قبل از ظهر
  Permalink

  باسلام من باکسی معامله کردم وازش چک در وجه خودم بوده وامضا نداشته رو گرفتم بعدا همون چک که امضا نداشت خرج شده ولی پشت چک رو امضا نکردم وچک رو شخص دیگری جعل کرده ووصول شده حالاازم شکایت شده آیا من جرمی مرتکب شدم

  Reply
  • ۱۳۹۷-۰۲-۰۲ at ۱:۵۰ بعد از ظهر
   Permalink

   با سلام؛
   وقتی که چک فرد دیگری که امضاء نشده در دستتان بود، نباید اون چک رو به دیگری منتقل می کردید.

   Reply
 • ۱۳۹۷-۰۱-۲۹ at ۴:۲۵ بعد از ظهر
  Permalink

  سلام و عرض ادب

  چند روز پیش (عید نوروز) بنده مسافرت بودم و تنها یکی از فامیل توی خونه بود شخصی میاد پیش این فامیلمون که سر یک سهل انگاری فامیل دست چک بنده رو سرقت میکنه در کنار دسته چک یک چک باطله بوده که امضا بنده توی اون بود و این شخص امضا بنده را جعل کرده و از فروشندگان متعددی جنس خریداری کرده .

  بنده تمامی شماره چک ها را به عنوان سرقتی نزد بانک مسدود کردم و حکم سرقتی از طرف داد سرا را به بانک ارئه کردم و شماره چک ها رو قبل از این که چکی بره بانک و به بانک ارئه بشه مسدود کردم و از شخص سارق نیز شکایت سرقت و جعل و کلاهبرداری کردم و عکس از شخص سارق روی پرونده هستش و پرنده توی کلانتری هستش ، اشخاصی هم که از این شخص چک گرفتند اون رو میشناسند

  خواستم بدونم این اشخاص میتوند علیه بنده اقدامی کنند ؟ چکاری باید انجام بدم ؟

  Reply
  • ۱۳۹۷-۰۱-۳۱ at ۱:۵۲ بعد از ظهر
   Permalink

   با سلام؛
   اگر حکم کیفری سرقت و جعل چک را بتوانید تحصیل کنید، در این صورت این حکم در برابر دارنده چک شخص ثالث ولو با حسن نیت هم قابل استناد است.

   Reply
 • ۱۳۹۶-۱۱-۰۴ at ۱۱:۵۱ قبل از ظهر
  Permalink

  با سلام و خسته نباشید خدمت شما مرسی از اینکه برای همه وقت میزارید بنده مدتی بود کارت ملی خودمو گم کرده بودم امروز صبح شخصی به منزل بنده اومد و به من گفت شما چند روز پیش چکی به مبلغ یک میلیون تومان را از حساب بنده دریافت کردی ولی اون چکو من ننوشتم حتی امضا هم جعل شده و پول از حسابم کسر شده ولی من الان یک ماهی هم هست اصلآ به بانکی مراجعه نکردم ومطمئنآ هرکسی بود با کارت ملی بنده اون چک را نقد کرد الان من به صاحب چک گفتم من روحمم خبر نداره ولی صاحب چک اصلا قبول نداره حرفمو فقط میگه چکو از کجا و کی گرفتی اگر نگی از دستت شکایت میکنم بهم بگو کی بهت داد تا کار به دادگاه و آبروریزی نکشه منم موندم چیکارکنم خواهشمندم جواب این بنده حقیر را زودتر بدهدی باسپاس فراوان

  Reply
  • ۱۳۹۶-۱۱-۰۴ at ۳:۲۹ بعد از ظهر
   Permalink

   با سلام
   شما فعلا اقدام در جهت المثنی کارت ملی خود بنمایید. البته اگر با طرف همین جا مصالحه کنید بهتره یک میلیون ارزش نداره.

   Reply
 • ۱۳۹۶-۱۰-۲۲ at ۳:۱۴ بعد از ظهر
  Permalink

  سلام
  واقعا متن فوق بسیار برای من مهم بود خیلی ممنونم از اینکه چنین توضیحاتی قرار دادید
  تا جایی که متوجه شدم به خاطر راهنمایی اشتباه وکیلم راه را اشتباه رفتم و نتیجه نگرفتم

  من با شریک سابقم یک چک مشترک داشتیم که بلااستفاده بود فرصت نکرده بودیم چک را ببنیدیم در این زمان چک که در اختیار شریکم بود در یک معامله غیر مرتبط بدون اطلاع من استفاده می شود و در تاریخ مقرر چک به خاطر نبود موجودی برگشت خورد و از طریق دادگاه علیه فقط من شکایت می شود.
  من این چک مشترک را امضا نکرده ام و هیچ معامله ای نداشتم اما به خاطر مشاوره اشتباه در نهایت من محکوم به پرداخت شدم ، حتی من مجبور شدم درخواست اعسار بدم که با توجه به مبلغ ۴۲ میلیون تومانی چک قرار شده ۱۵ میلیون پیش قسط و ماهیانه ۵۰۰ تومان قسط بدم این در حالی است که شریکم میگوید من حاضرم در دادگاه تمام بدهی ۴۲ میلیون تومان را گردن بگیرم
  اینکه آیا راهی هست الان که رای قطعی صادر شده و حتی بعد از بازداشت اینجانب بخاطر پیش قسط ۱۵ میلیون تومانی مجبور شدم خودرو برادرم را برای قیمت گذاری تحویل دادگاه بدهم ؟
  من حتی شکایت جعل امضا بدون مدرک اثبات در پرونده ای جداگانه ارائه دادم که در نهایت بدون نتیجه آن پرونده مختومه و بایگانی شد ، کارشناس گفته بود که امضا نه برای من است نه برای دارنده چک !
  حتی شریکم حاضر است که علیه وی شکایت کنم تا دادگاه فقط یقه او را بگیرد و من خلاص بشوم اما با توجه به زمان نمیدانم اول کدام کار را بکنم
  متشکرم

  Reply
  • ۱۳۹۶-۱۰-۲۴ at ۱۲:۳۷ بعد از ظهر
   Permalink

   با سلام
   با توجه به اینکه الان رای شما قطعی شده است، عملاً کار خاصی نمیشه کرد مگر این که شکایت کیفری خیانت در امانت علیه شریک مطرح کنید و سپس با اخذ حکم قطعی کیفری هر وجه پرداختی به محکوم له را از شریک خائن مطالبه نمایید.

   Reply
 • ۱۳۹۶-۱۰-۱۹ at ۷:۲۰ بعد از ظهر
  Permalink

  سلام خسته نباشید
  بنده خودرو اقساطی را فروختم. بعد از چند روز بنگاهی که با طرف آشنا بود من را صدا زد و یک فقره چک بکل مبلغ قرارداد از من گرفت و روزانه ۲۰۰هزار تومان خسارت گذاشت اگر تا برج ۲ سند را نزنم پرداخت کنم و من بهش تماس گرفتم که بیا من برم تسویه کنم و سندا بزنم گفت من ندارم الان ۶ میلیون تو را بدم حال طرف هم روی چک اقدام کرده هم خسارت روزانه و هم باید اقساط را بدم 🙄با توجه به اینکه خریدار میدونسته خودرو اقساطی و تا ۹۷ قسط داره نوشتن من اردیبهشت ۹۴ سند بزنم
  لطفاً راهنمایی بفرمایید با تشکر

  Reply
  • ۱۳۹۶-۱۰-۲۰ at ۳:۲۳ بعد از ظهر
   Permalink

   با سلام؛
   صرف این که خودرو تا ۹۷ قسط داره دلیل بر باطل بودن تعهد شما به تنظیم سند زودتر نیست چون ممکنه این طور برداشت بشه که به طور ضمنی متعهد به تسویه زودتر اقساط شده اید. ولی این که هم روی چک اقدام کرده و هم روی خسارت روزانه ۲۰۰ هزار تومان این مشکل داره چون قابل جمع نیست.

   Reply
 • ۱۳۹۶-۱۰-۱۰ at ۱۰:۵۸ قبل از ظهر
  Permalink

  اگر چکی در وجه “آقای عزیزی” صادر شده باشد و حواله کرد خط نخورده باشد (صد هزار تا آقای عزیزی داریم) آیا میشه پشتش دو تا امضای مشابه زد و نقدش کرد؟ مشکلی پیش میاد؟ این چک رو بابت طلبی از کسی گرفتم و گفت که نصف کارهای چک همینجوری انجام میشه

  Reply
  • ۱۳۹۶-۱۰-۱۱ at ۱:۴۱ بعد از ظهر
   Permalink

   با سلام
   اصولا در عمل و عرف چک مشکلی پیش نمیاد ولی احتمال هم داره که مثلا یه عزیزی نامی مدعی بشه که چک رو از من سرقت کرده و …

   Reply
   • ۱۳۹۶-۱۰-۱۶ at ۵:۰۹ بعد از ظهر
    Permalink

    سلام خوبین اقای صالحی ازشخصی مبلغ ۱۲ میلیون طلبکار بودم ایشان تشریف اوردن تهران ۴ فقره چک دادن که موقعه وصول چک هاهم حسابشون مسدودبود هم نمونه امضا مغایرت داشت و هم حسابشون خالی بود بنظرشما چطوری شکایت کنم ،خیلی از وقتی که میزارید ممنون هستم

    Reply
    • ۱۳۹۶-۱۰-۱۷ at ۱۲:۵۱ بعد از ظهر
     Permalink

     با سلام؛
     عدم تطابق امضاء خودش یکی از موارد صدور چک بلامحل است. فلذا شکایت حقوقی و یا کیفری حسب مورد آن مطرح نمایید.

     Reply
 • ۱۳۹۶-۰۸-۱۲ at ۳:۵۸ بعد از ظهر
  Permalink

  سلام بنده ۴تومان چک کشیدم احساس میکنم امضامو اشتباه زدم وچک رو هم فروختن ایا چه بلای سر چک میاد ممنونم راهنمایم کنید

  Reply
  • ۱۳۹۶-۰۸-۱۴ at ۶:۵۲ قبل از ظهر
   Permalink

   سلام
   اگر ان شاء اله وجه چک رو پرداخت نمایید هیچ بلایی سر هیچ کسی نمیاد.

   Reply
 • ۱۳۹۶-۰۷-۳۰ at ۱۰:۱۹ بعد از ظهر
  Permalink

  باسلام،بنده برای اجاره خانه قبل از آماده شدن به صاحبخانه پول دادم ،یعنی به حساب ایشان واریز کردم و قرار بود دوماه بعد خانه را تحویل دهد و بابت واریز پول قرار بود قرارداد بنویسیم و چک بدهد اما زیر قرار زد و بعد از پنج ماه اعلام کرد که ورشکسته شده و پولی ندارد که بدهد،البته بابت این موضوع شاهد دارم.
  تقاضا دارم راهنمایی بفرمائید.

  Reply
  • ۱۳۹۶-۰۸-۰۱ at ۲:۵۹ بعد از ظهر
   Permalink

   با سلام
   با توجه به اینکه قرارداد اجاره تنظیم و منعقد نگردید، لاجرم دعوای استرداد وجه و خسارت تاخیر تادیه مطرح نمایید.

   Reply
 • ۱۳۹۶-۰۷-۲۱ at ۸:۰۳ بعد از ظهر
  Permalink

  سلام
  بنده سه فقره چک دست کسی دارم،که قرار شد پس از تکمیل قرارداد فی مابین به بانک مراجعه نماید.اما قرارداد نصفه نیمه ماند،و ایشان حاضر به استرداد چکها نیست.چه کنمـ تا چکها پاس نشوند؟آیا میتوانم موجودی ام را صفر کنم؟در زمان اخڌ چکها ایشان در رسید امضا نمودند که در ازای تکمیل قرارداد.

  Reply
  • ۱۳۹۶-۰۷-۲۲ at ۶:۴۷ قبل از ظهر
   Permalink

   با سلام
   اگر امکان فسخ قرارداد باشد، میتوانید اظهارنامه فسخ بفرستید و سپس دعوای تایید فسخ و استرداد چک ها را مطرح کنید.

   Reply
 • ۱۳۹۶-۰۷-۰۷ at ۱۰:۴۸ قبل از ظهر
  Permalink

  سلام . بابت باقیمانده ثمن معامله یک فقره چک بدون تاریخ به بایع تحویل دادم و در مبایعه نامه ذکر شد که بعد از وصول چک مدیر نمایشگاه متعهد است سند مبیع را بنام مشتری انتقال نماید . طی چندین مرحله مبلغ چک را به بایع پرداخت نمودم و سند خودرو بنام اینجانب زده شد . ولیکن چک نزد بایع ماند . مدتی بعد جهت عیب خودرو اظهارنامه فسخ برای بایع ارسال نمودم روزی که اظهارنامه به وی ابلاغ گردید فردای همان روز چک را تاریخ میزند و برگشت میزند . البته مدعی ۲۸ تومن شد و ناچارا در قبال دادن ۲۰ میلیون از وی رضایت گرفتم و پرونده مختومه شد در رضایت نامه ذکر گردید که قرار شد چک مسترد گردد ولیکن اکنون دو سال است که چک را مسترد نمیکند و شرط مسترد کردن چک را اعلام رضایت دادن بنده نسبت به پرونده های فی مابین میکند . ایا جرم خیانت در امانت مرتکب شده است ؟؟ با توجه به رسیدی که صراحتا در ان قید شده که مقرر شد چک مسترد گردد ؟؟؟

  Reply
  • ۱۳۹۶-۰۷-۱۱ at ۲:۵۴ بعد از ظهر
   Permalink

   با سلام؛
   اگر واقعاً استرداد چک بلاقید و شرط است، ابتدا اظهارنامه استرداد چک امانی ارسال نمایید و چنانچه مثلاً ظرف ۱۰ روز مسترد نکرد، شکایت قابل طرح است.

   Reply
 • ۱۳۹۶-۰۶-۱۴ at ۸:۰۰ بعد از ظهر
  Permalink

  با سلام و خسته نباشید
  بنده از سال ۹۲ تا ۹۵ با شخصی بصورت شراکتی خرید و فروش ماشین داشتیم چون مغازه برا پدر ایشون بود و من تا ظهر سر کار بودم خرید و فروش ها رو شریکم انجام میداد و من مبالغ ماشین رو دستی یا واریز به حساب میدادم و ایشون هم مبالغی به حساب من واریز میکرد و هیچ گونه قراردادی بین ما نبود ۹ تا چک از پدرش گرفت و بابت الباقی طلب به من داد تاریخ اخرین چک یک سال پیش بوده و تو این یک سال کمتر از ده درصد از بدهی رو داده من چک ها رو برگشت زدم و حالا ادعا میکنه که وجه چک ها رو از ۹۲ واریز کرده و یا واریز مبالغ بابت ربا هست فقط یک برگ دست نوشته دارم که ایشون توش به خرید و فروش ماشین با من از سال ۹۲ اشاره کرده و تمام چک ها رو با سریال و مبلغ نوشته که بابت بدهی به من داده و امضا و انگشت زده .
  به نظر شما حالا من از صاحب چک شکایت کنم (پدرش ) یا شریکم ؟ اگه ادعا هایی رو که مکنه تو دادگاه مطرح کنه دست نوشته من ملاک و معتبر خواهد بود ؟ ممنون

  Reply
  • ۱۳۹۶-۰۶-۲۰ at ۷:۴۶ بعد از ظهر
   Permalink

   با سلام
   از هر دو شکایت کنید. اون نوشته سندی میتونه باشه برای اثبات شراکت و این که وجوه دریافتی شما بابت سایر امور مالی بوده است. مضافا وجوه دریافتی قبل از سررسید چک و یا خصوصا قبل از تاریخ صدور واقعی چک نمی تواند اصولا برای تسویه چک تلقی گردد.

   Reply
 • ۱۳۹۶-۰۶-۱۳ at ۲:۱۳ بعد از ظهر
  Permalink

  باسلام اینجانب چکم به مبلغ ۵۰/۰۰۰/۰۰۰ریال بدلیل اختلاف باشخصی وازطرف همان شخص برگشت خورد ومحکوم شدم وآن رانیز پرداخت کردم دوباره مدعی شده از همون چک ضرروزیان میگیرم آیا دوباره میتونه بعدازوصول ،شکایت کنه

  Reply
  • ۱۳۹۶-۰۶-۲۰ at ۷:۵۵ بعد از ظهر
   Permalink

   با سلام
   خسارت عدم پرداخت چک، صرفا خسارت تاخیر تادیه تورم بانک مرکزی است و در رویه قضایی ایران مد نیست که مازاد آن نیز خسارت تعیین کنند مثل این که شخصی ادعا کند بخاطر برگشت خوردن چک از سود فلان پروژه یا مزایده بازموندم و خسارت آن را میخام.

   Reply
 • ۱۳۹۶-۰۳-۲۴ at ۹:۴۷ قبل از ظهر
  Permalink

  سلام وقت بخیر
  بنده در اسفند ماه سال گذشته بابت بخشی از بستانکاری خودم از طرف حسابم چکی رو دریافت کردم که به گفته ایشان چک متعلق به پدر و با رضایت ایشان بوده. اما بعد از مدتی و در تاریخ سررسید چک متوجه شدم که چک توسط خود ایشان امضا شده و پدرشان ادعا می کنند که دسته چک مفقود شده و به بانک اعلام مفقودی کردند و هیچ چکی به دخترشان جهت پرداخت به من ندادند. بنده در تاریخ سررسید چک رو به حساب خواباندم اما به دلیل مغایرت امضا چک وصول نشد. من چکار می تونم انجام بدم تا پولم رو نقد کنم؟ ممنون میشم اگر راهنماییم کنید.

  Reply
  • ۱۳۹۶-۰۳-۲۶ at ۱۱:۰۹ قبل از ظهر
   Permalink

   با سلام
   بر اساس چک و گواهی عدم پرداخت آن علیه صاحب حساب و طرف حسابتان طرح دعوا کنید.

   Reply
 • ۱۳۹۶-۰۲-۲۴ at ۸:۱۰ بعد از ظهر
  Permalink

  با عرض سلام و پوزش بابت اینکه مصدع اوقات شما میشوم ، از محضر حضرتعالی سوالی دارم ؛ قرارداد پیش خرید آپارتمانی را انجام دادم . چکهای مربوطه را صادر کردم ، پس از امضای طرفین نسخه خود را تحویل گرفته و مشاور املاک را ترک نمودم تا کنون ۶ چک را پاس نموده ام . در قرارداد پیش خرید ذکر شد که چکها تحویل فروشنده که سازنده ملک است گردید . منتها سازنده ملک پس از چند ماه ادعا میکند که ۴ فقره از چکها را تحویل نگرفته ، مشاور املاک هم ادعا میکند که آن چهار فقره را تحویل سازنده داده . در پشت قرارداد بایگانی شده در مشاور املاک امضای تحویل همه چکها بجز آن چهار فقره از سازنده گرفته شده . موعد آن چهار فقره هنوز نرسیده . سازنده به عنوان ذینفع چک (در چکها ذکر نام سازنده به عنوان گیرنده چک وشماره قرارداد، شده است)از مسدود کردن چکها خودداری میکند و نگران مسولیتهای پس از آن است . مشاور املاک هم از مسولیت شانه خالی میکند . تکلیف اینجانب چیست ؟ اگر اینجانب چکها را مسدود کنم ، در آینده چه عواقبی برای اینکار من قابل پیشبینی است ؟ همچون برگشت خوردن چک توسط شخص ثالث و مشکلاتی که به طبع آن پیش می آید . توصیه حضرتعالی در این زمینه برای بنده بسیار با ارزش میباشد

  Reply
  • ۱۳۹۶-۰۲-۳۱ at ۲:۳۷ قبل از ظهر
   Permalink

   با سلام
   اگر در متن قرارداد به دریافت کلیه چک ها اقرار کرده است فلذا انکار بعدی تحویل گرفتن ۴ چک مقبول نیست.

   Reply
 • ۱۳۹۵-۱۲-۲۴ at ۲:۵۵ بعد از ظهر
  Permalink

  سلام بر آقای صالحی عزیز.بسیار مقاله مفیدی بود.سپاسگزارم
  سوال:
  فردی از دسته چک متعلق به پدر خویش،چکی را با امضاء مشابه پدرصادر و به ثالث تحویل می نمایدولیکن چک بدلیل کسر موجودی و عدم تطابق امضابرگشت می خورد.دارنده چک علیه پسر اقدام به شکایت جعل نموده که بدلیل اعلام پدر(صاحب حساب)مبنی براینکه کلیه چکهای متعلق به حساب مذکور، با اجازه پدر و با امضای پسرصادر گردیده ومسئولیت ناشی از آنها مورد پذیرش پدر میباشد، حکم برائت پسرصادرمیگردد.حال؛ ۱-آیامیتوان وجه چک را درقالب ماده ۱۹ ق.صدورچک،از دادگاه حقوقی مطالبه کرد؟(درواقع باتوجه به ادعای پدر،میتوان پسر راوکیل پدردر صدورچک دانست؟) ۲-درصورت منفی بودن جواب به سوال فوق الذکر،پیشنهادجنابعالی درخصوص مطالبه وجه مذکورچیست؟

  Reply
  • ۱۳۹۶-۰۱-۲۷ at ۷:۴۳ بعد از ظهر
   Permalink

   با سلام؛
   طرح دعوا علیه پدر و پسر و استناد به ماده ۱۹ بلامانع است لکن باید در کنار خواسته مطالبه وجه چک، خواسته ی اثبات نمایندگی و وکالت پسر از پدر را هم در دادخواست درج نمود.

   Reply
 • ۱۳۹۵-۱۱-۲۹ at ۳:۴۳ بعد از ظهر
  Permalink

  با سلام مجدد متشکرم بابت راهنماییتان.سارق دسته چک بازداشت شده است.آیا منظور شما از مسئولیت حقوقی این است که شاکی می تواند پول از دست رفته خود را از کارمند بگیرد؟

  Reply
  • ۱۳۹۵-۱۱-۲۹ at ۸:۱۵ بعد از ظهر
   Permalink

   سلام؛
   بله از کارمند یا بانک حسب شرایط قرارداد افتتاح حساب. البته اگر خود سارق پول را مسترد نماید خسارت به میزان اصل پول منتفی است. در واقع سارق مسئولیت مدنی و غیر قراردادی دارد و بانک مسئولیت قراردادی. اما این که کارمند مسئولیت قراردادی دارد یا مدنی باید موضوع بررسی بیشتر شود.

   Reply
 • ۱۳۹۵-۱۱-۲۷ at ۷:۴۶ بعد از ظهر
  Permalink

  سلام من کارمند بانک هستم دو فقره چک با امضای جعلی پاس کردم چک دو امضا داشت که یکی از لحاظ عرف بانکداری مطابقت دارد ولی دیگری خیر.چهار نفر از همکارانم نیز چکهای دیگر از این حساب با این امضاها پاس کردند .چک سرقتی بوده وصاحب حساب از کارمندان بانک شکایت کرده.در ضمن در پرونده صاحب حساب ذکر کرده چک با یک امضا قابل پرداخت است.اگر امکان دارد من را راهنمایی کنید.با تشکر

  Reply
  • ۱۳۹۵-۱۱-۲۷ at ۸:۵۸ بعد از ظهر
   Permalink

   با سلام؛
   اگر در امضاء حدود عرف بانکداری نبوده است دست کم مسئولیت حقوقی دارید. البته در اصل مشتری باید از بانک هم شکایت کند چون رابطه قراردادی با بانک دارد.

   Reply
 • ۱۳۹۵-۱۱-۲۳ at ۶:۴۳ بعد از ظهر
  Permalink

  سلام به همه دوستان من ۱۶ سال دارم و کارت ملی ام رو هم گرفتم آیا من میتونم چک بانکی را نقد کنم

  Reply
  • ۱۳۹۵-۱۱-۲۴ at ۸:۰۰ بعد از ظهر
   Permalink

   سلام
   شما چون ۱۸ سال تمام نشده اید باید حکم رشد را از دادگاه بگیرید. البته فی الواقع رشید هستید ولی تایید دادگاه هم لازم است. برای بانک ها ۱۸ سال ملاک است.

   Reply
 • ۱۳۹۵-۱۱-۰۲ at ۱۲:۲۱ بعد از ظهر
  Permalink

  با سلام
  ۱۵ سال پیش خانه ام را فروختم و پولش را به شخصی دادم و بابت آن چکی به بنده داد ،بعد از چند سال که درخواست پول را کردم در کمال ناباوری منکر گردید ،بنده نیز چک ها را برگشت زده و توقیف اموال و سپس صادر کننده چک را در دادگاه محکوم کردم و ملک نامبرده به مزایده رسید تا بتوانم پولم را پس بگیرم،در آن زمان ایشان منکر گردید که پولی از بنده گرفته است، بنده نیز به بانک مراجعه کردم و پرینت شماره ایران چک هایی که به حساب ایشان واریز شده بود را گرفتم و جالب اینکه تمام ایران چک های واریزی با شماره ایران چک هایی که در قولنامه ی فروش ملکم فروخته بودم و از خریدار در همان زمان گرفته بودم یکی بود و ادعای ایشان مبنی بر اینکه پولی از من نگرفته بود رد شد،سوال بنده این است که ایشان بعد از ۱۲ سال مجددا شکایتی مبنی بر اینکه چک ها سرقتی بوده و امضا متعلق به ایشان نبوده مطرح نموده است ،ایا بنده باید چکار کنم،خسته شدم از اینکه هر سال در شعب مختلف دادگاه اقدام به شکایتی جدید می کند و همین ادعا را میکند و همه ی دادگاه ها هم تشکیل پرونده میدهد و مرا احضار می کند ،هر چند در نهایت حکم به نفع بنده صادر می شود و از آنجایی که آدرس مرا نمی داند ،احضاریه های دادگاه های مختلف را گویا در روزنامه رسمی هم آگهی کرده است و جدیدا از دوستان هم شنیده ام برای بنده حکم جلب گرفته است تا به دادگاه مراجعه کنم ،لطفا مرا راهنمایی کنید؟

  Reply
  • ۱۳۹۵-۱۱-۰۳ at ۱۰:۴۷ قبل از ظهر
   Permalink

   با سلام؛
   حکم های سابق را استناد نمایید تا شکایت مسروقه بودن رد گردد مضافا به احتمال زیاد شکایت سرقت مشمول مرور زمان ۱۰ ساله شده است.

   Reply
 • ۱۳۹۵-۱۰-۲۸ at ۳:۵۹ بعد از ظهر
  Permalink

  سلام.من یک چک دارم از سال ۸۹ که به دلیل عدم موجودی پاس نمیشد.امروز ک ب بانک مراجعه کردم موجودی کافی بود اما امضا مطابقت نداشت و من برگشت زدم.حال من میتوانم علاوه بر شکایت مدعی خسارت،تادیه و هزینه دادرسی بشم؟؟ باسپاس.

  Reply
  • ۱۳۹۵-۱۰-۲۸ at ۶:۳۵ بعد از ظهر
   Permalink

   سلام؛
   بله منتها ممکن است خسارت تاخیر را از سال ۸۹ نتوانید بگیرید.

   Reply
 • ۱۳۹۵-۰۸-۲۶ at ۱۰:۳۹ قبل از ظهر
  Permalink

  باعرض سلام و خسته نباشید. ۵سال پیش پدرم چون خودش چک نداشته چکی سفید امضا از من گرفته و به دلیل بدهی که حدود ۱۵ تومان بوده به همان مبلغ به شخصی داده و پس از اینکه دسته چک خودش را از بانک گرفته چکی از خودش را به آن فرد داده تا چک من را بگیرد اما شخص چک پدرم را گرفته و چک من را هم نداده از آن سال هر ماه پدرم را تهدید میکرده که ماهیانه مبلغی را به حسابش بریزد وگرنه چک پسرت را به اجرا میزارم و پدرم هم از ترس اینکه از من شکایت نکند تا الان جمعا مبلغ ۲۳ تومان را که رسیدهایش موجود است به حسابش واریز می کرده است و الان آن شخص چک من را به اجرا گذاشته است و در دادگاه به دروغ گفته که برای چک من مبلغی بصورت دستی به من داده و چک پدرم برای طلب دیگری است و الان روی هر دو چک مدعی می باشد. لطفا من را راهنمایی کنید آیا ما می توانیم پس از اینکه پول چک رو دادیم و پروندمون بسته شد ازش شکایت کنیم یانه؟ متشکرم از شما

  Reply
  • ۱۳۹۵-۰۸-۲۸ at ۴:۳۶ بعد از ظهر
   Permalink

   با سلام
   اگر پول چک را بدهید که دیگر شکایت بعدی مسموع نیست.

   Reply
 • ۱۳۹۵-۰۸-۱۱ at ۷:۴۲ بعد از ظهر
  Permalink

  باسلام .اقای صالحی اگه جواب بدید کلی کمکم کردین . صاحبخانه بنده مبلغ ۹ میلیون تومان بابت رهن بنده دروجه حامل داده که از تاریخش سه چهارروز گذشته و میگه پول ندارم منم برگشت زدم امروز ولی همه میگن کاش نمیزدی چون خیلی دیر میرسی به پولت .لطفا راهنماییم کنید

  Reply
  • ۱۳۹۵-۰۸-۱۲ at ۸:۳۷ بعد از ظهر
   Permalink

   با سلام
   چک وسیله پرداخت است و به معنی تبدیل تعهد نیست یعنی همچنان میتوانید تحویل را منوط به دریافت ودیعه کنید. البته نباید از منزل استیفاء ببرید.

   Reply
 • ۱۳۹۵-۰۸-۰۱ at ۱۱:۳۹ قبل از ظهر
  Permalink

  با سلام واحترام؛
  اگر چک در وجه دو نفر حقیقی نوشته شده باشد وحواله کرد هم خط نخورده باشد و یک نفر از آن دو پشت چک را امضا نکند آیا چک قابلیت نقد شدن را دارد و یا اینکه حتما هردو باید امضا نمایند.
  با تشکر از شما

  Reply
  • ۱۳۹۵-۰۸-۰۲ at ۷:۲۸ قبل از ظهر
   Permalink

   با سلام؛
   باید هر دو نفر امضاء نمایند. در واقع هر چند یک شریک می تواند حق خود را به تنهایی واگذار نماید ولکن هر دو نفر مالکیت مشاعی بر عین اصل چک دارند یعنی بانک نمی تواند نصف وجه چک را به یک شریک پرداخت نماید. فلذا بانک قبول نمی نماید.

   Reply
 • ۱۳۹۵-۰۷-۳۰ at ۷:۱۳ قبل از ظهر
  Permalink

  با سلام و تشکر
  من در شرایطی وخیم ۲۰ میلیون بدهی داشتم و پیگیر گرفتن وام بودم که یکی از دوستان گفتن نیازی به گرفتن وام نیست با دادن یک فقره چک به مبلغ ۲۰ میلیون به من، من به شما پول رو میدم و نیازی به وام نیست و از اونجایی که من بهش اعتماد داشتم چک رو نوشتم ولی نه با امضای اصلی و قرار شد همون شب پول رو به من بده تا اینکه بعد ازگذشت ۱۰ روز چک من برگشت خورد و متوجه شدم ایشون چک من رو خرج کرده و شرایطم از قبل هم بدتر شد چون حسابم خراب شد و وام هم نمیتونم بگیرم به نظر شما میتونم در دادگاه ادعای دعوی کنم و اگر میتونم با چه عنوانی و یا اینکه آیا اصلا احتمال موفقیت هست یا نه…
  ممنونم

  Reply
  • ۱۳۹۵-۰۸-۰۱ at ۱۱:۲۴ قبل از ظهر
   Permalink

   با سلام؛
   باید دعوای استرداد چک علیه دوستتان مطرح کنید. البته به شخص ثالثی که چک را برگشت زده ارتباطی ندارد مگر شرخر باشد.

   Reply
 • ۱۳۹۵-۰۷-۲۹ at ۶:۵۸ قبل از ظهر
  Permalink

  سلام جناب صالحی

  من در دادگاه حقوقی به خواسته مطالبه وجه چک طرح دعوی کردم چنانچه جنابعالی فرمودید اگر صادر کننده چک(صاحب حساب) بتواند سرقت, جعل , کلاهبرداری را در دادگاه کیفری ثابت نماید و به استناد حکم کیفری چک خالی از وجه شناخته بشه,

  با توجه به اینکه دعوی من رد میشه و صادرکننده چک هم مسولیتی نداره,
  من طلبم را باید از کی وصول کنم
  من برای وصول طلبم باید به محکوم علیه کیفری رجوع کنم؟
  تحت چه عنوان حقوقی؟
  شکایت من از محکوم علیه کیفری میشه یا حقوقی؟

  از وقتی که برای پاسخ میگذارید سپاسگذارم

  Reply
  • ۱۳۹۵-۰۷-۲۹ at ۱۰:۱۲ قبل از ظهر
   Permalink

   با سلام
   شما بدون توجه به چک، صرفا بر اسای رابطه قراردادی که مستقیما با هر فردی داشتید علیه او طرح دعوا می کنید.

   Reply
 • ۱۳۹۵-۰۷-۲۹ at ۵:۵۹ قبل از ظهر
  Permalink

  ممنون از مقاله مفیدتون

  پاینده باشید

  Reply
  • ۱۳۹۵-۰۷-۲۹ at ۱۰:۱۳ قبل از ظهر
   Permalink

   سلام
   تشکر و ممنون

   Reply
 • ۱۳۹۵-۰۷-۲۲ at ۱۱:۵۸ قبل از ظهر
  Permalink

  سلام بسیار ممنون از اینکه برای مخاطبینتون وقت میگذارید. خواهر من میخواست ازدواج کنه با توجه به اینکه میخواستن با همسرشون به خارج از کشور برن به جای جهیزیه پدر من یه چک به مبلغ بیست میلیون تومان در وجه اسم و فامیل خواهرم بابت خرید جهزیه به خواهرم داد و حواله کرد رو هم خط نزدیم وسر عقد هدیه به خواهرم داد ولی بعد از چند روز از ازدواج با توجه به مشکلات پیش اومده قصد جدایی داره و این چک رو هم خانواده همسرش گرفتن و به ما پس نمیدن . سوالم اینه که آیا با توجه به اینکه خواهر پشت چک رو امضا نکرده آیا خانواده داماد میتونن چک رو ببرند بانک و برگشت بزنند و وجهش رو طلب کنن؟ . ضمنا ما رفتیم دادگاه و چک رو اعلام مفقودی کردیم . تاریخ چک هم برای پنج ماه دیگه است. مجددا از راهنمایی هاتون سپاسگزارم.

  Reply
  • ۱۳۹۵-۰۷-۲۳ at ۱:۰۵ بعد از ظهر
   Permalink

   با سلام
   خیر چون ظهرنویسی نشده است.

   Reply
 • ۱۳۹۵-۰۷-۱۰ at ۷:۴۴ بعد از ظهر
  Permalink

  در ازای مبلغی به عنوان قرض تصمیم دارم از طرف مقابلم چند فقره چک دریافت کنم به چه مواردی باید توجه کنم؟
  ممنون از توجه تون

  Reply
  • ۱۳۹۵-۰۷-۱۱ at ۸:۵۹ بعد از ظهر
   Permalink

   با سلام؛
   چک خودش باشد و ظهر آن را شخص معتبر به عنوان ضامن امضا و اثر انگشت بزند. چک ها در حضور شما تکمیل و امضاء گردد.

   Reply
 • ۱۳۹۵-۰۶-۱۱ at ۵:۲۴ بعد از ظهر
  Permalink

  باسلام
  پدراینجانب سال قبل دسته چکشون را مفقود کردن و اعلان مفقودی هم کردیم ونامه دادگاه را به بانک تحویل دادیم حال دوفقره برگ چک برگشت خورده که امضای اون هم مطابق باامضای پدر اینجانب نبوده وماهم از دارنده چک شکایت تحصیل مال نامشروع و سواستفاده ازاسناد تجاری کردیم تابه جاعل اصلی برسیم چون امکان این رادادیم که خود خانم جاعل امضا نبوده وبعدا اعاده حیثیت کنه.میخواستم ببینم اگه جعل امضاشکایت میکردیم بهترنبود؟اگه خانم اقرار نکنن به اینکه چک را از کی گرفتن میتونیم ازخود ایشون به عنوان جاعل شکایت کنیم؟

  Reply
  • ۱۳۹۵-۰۶-۱۲ at ۱۲:۴۶ بعد از ظهر
   Permalink

   با سلام؛
   به هر حال طرح شکایت جعل ضروری است والا بدون اثبات جعل جرم تحصیل مال نامشروع هم منتفی است. یعنی پایه اصلی شکایت شما جعل است. شاید اتهام خانم استفاده از سند مجعول باشه یا معاونت در جعل در صورت آگاهی از جعل.

   Reply
 • ۱۳۹۵-۰۶-۱۰ at ۱۱:۲۶ قبل از ظهر
  Permalink

  سلام
  ببخشید اگه شخصی ۱۱ فقره چکش را به صورت سفید امضا به مبلغ ۲ میلیون بفروشد و شخصی که چک را خریده مبلغ را بنویسد حال برای صاحب چک این تعهد وجود دارد که چک را پاس کند ؟؟ و جرمی برای او مبنی بر اینکه چک را فروخته دادگاه در نظر میگیرد؟؟
  ممنون

  Reply
  • ۱۳۹۵-۰۶-۱۰ at ۴:۲۳ بعد از ظهر
   Permalink

   با سلام؛
   صاحب چک در هر صورت در برابر دارنده چک مسئولیت کیفری و حقوقی دارد.

   Reply
 • ۱۳۹۵-۰۶-۰۸ at ۱۲:۵۷ بعد از ظهر
  Permalink

  سلام. حقیر بابت طلب ۳۰ میلیونی که از بابک داشته ام یک فقره چک آقای علی که در وجه محمد صادر شده بوده را دریافت نمودم و پس از ارایه به بانک به دلیل دستور قضایی و عدم تطبیق امضا «به نظر کارمند بانک در حدود ۲۰درصد مغایرت امضا دارد» چک را برگشت زدم و الان حدود یک سال است که از این جریان میگذرد و صاحب حساب هیچ اقدامی نکرده نه وجه چک را پرداخت مینماید و نه پیگیر دستور قضایی که گرفته بوده شده .حال با توجه به توضیحات ذکر شده شما استاد بزرگوار چه اقدامی را پیشنهاد مینمایید. اگه لطف کنین راهنمایی کنین ممنون میشم

  Reply
  • ۱۳۹۵-۰۶-۰۸ at ۵:۵۷ بعد از ظهر
   Permalink

   با سلام
   طرح دعوای حقوقی مطالبه وجه چک علیه صاحب حساب و ظهرنویس.

   Reply
 • ۱۳۹۵-۰۶-۰۶ at ۴:۰۳ بعد از ظهر
  Permalink

  سلام ببخشید اگر یک صاحب چک چکی را امضاء کند و کس دیگری مبلغ را بنویسد و چک دست طلبکار باشد و صاحب چک این ادعا را داشته باشد که چک سفید امضا است در این صورت طلبکار باید وصول طلبش را از چه کسی بخواهد صاحب چک یا کسی که مبلغ را نوشته؟؟
  ممنون

  Reply
  • ۱۳۹۵-۰۶-۰۶ at ۶:۴۰ بعد از ظهر
   Permalink

   با سلام؛
   چک سفید امضاء معتبر و تعهد آور برای صاحب حساب است مگر سوء استفاده و خیانت در پر کردن مبلغ اثبات شود.

   Reply
 • ۱۳۹۵-۰۶-۰۵ at ۹:۳۴ بعد از ظهر
  Permalink

  باعرض سلام
  پسرخاله بنده یک فقره از چک بندرو بدون اطلاع به من به مبلغه ۵میلیون تومان صادر کرده باامضا جعلی وبا دست خطه خودش نوشته وامضا کرده لطفا راهنمایم کنید

  Reply
  • ۱۳۹۵-۰۶-۰۶ at ۴:۵۴ قبل از ظهر
   Permalink

   با سلام؛
   شکایت کیفری جعل مطرح نمایید.

   Reply
   • ۱۳۹۷-۰۳-۱۳ at ۵:۳۲ بعد از ظهر
    Permalink

    سلام
    چک من به سرقت رفت کجای قانون هست که من خونه من به سرقت رفت که چکم بودند وسیله منزل هم بردند که شکایت کردم. اداره آگاهی و کلانتری هم صورت جلسه کردند. بعد ۴ ماه چک من آمد توی بازار به مبلغ ۶ میلیارد. بعد دزد پیدا کردم الان سه سال هست من گرفتارم هنوز هیچ کاری دادگاه برای ما نکرد رفتیم کارشناسی خط امضا که کارشناس گفت این امضا خط چک جعل شود هنوز دزد آزاد هست. دردم به چه کسی بگم. ای خدا

    Reply
    • ۱۳۹۷-۰۳-۱۵ at ۱:۵۳ بعد از ظهر
     Permalink

     با سلام؛
     شما باید صبورانه شکایت کیفری جعل امضاء چک و استفاده از سند مجعول و سرقت را علیه سارق در دادگاه پیگیر باشید تا ان شاء اله به نتیجه برسد و بتوانید با حکم کیفری در برابر دارنده چک دفاع نمایید.

     Reply
 • ۱۳۹۵-۰۶-۰۵ at ۸:۲۳ بعد از ظهر
  Permalink

  سلام شریک مابا ارایه چک وامضاجعل ازبانک وام گرفته بعدامتوجه شدیم حالابانک علیه مم مدیرعامل وشرکت شکایت کرده بنظرشماقاضی چه حکمی میده؟؟؟

  Reply
  • ۱۳۹۵-۰۶-۰۶ at ۴:۵۶ قبل از ظهر
   Permalink

   با سلام؛
   اگر جعل را اثبات نکنید، مسلما مدیر عامل و شرکت متضامنا محکوم به پرداخت چک و خسارات می شوند.

   Reply
 • ۱۳۹۵-۰۵-۲۸ at ۸:۳۷ قبل از ظهر
  Permalink

  عالی بود, موفق و پیروز باشی

  Reply
  • ۱۳۹۵-۰۵-۲۸ at ۱۱:۳۴ قبل از ظهر
   Permalink

   سلام
   ممنون آقا مسعود عزیز…

   Reply
 • ۱۳۹۵-۰۵-۱۹ at ۱۰:۳۰ بعد از ظهر
  Permalink

  سلام حدود پنج سال پیش دسته چکم به سرقت رفت و آن را مسدود کردم تا اینکه از بانک باهام تماس گرفتند و فردی که یک برگ چک کشیده بود را دستگیر کردند .تا اینکه بعد از مدتی از بانک باهام تماس گرفتن که شما چک برگشتی داری و شخصی امضای بنده را جعل کرده و‌چکی را بنام دیگری کشیده حالا من هرچقدر به اون فرد میگم بیا تکلیف چک سرقتی منو مشخص کن میگه پول چک و بع من بده تا چکتو بهت بدم .درصورتی که من بابت این چکها قرانی بدهکار نیستم و امضای من جعل شده شمارا به خدا به من بگویید چکار کنم

  Reply
  • ۱۳۹۵-۰۵-۲۰ at ۱۰:۳۱ قبل از ظهر
   Permalink

   سلام
   شکایت سرقت و جعل مطرح کنید.

   Reply
 • ۱۳۹۵-۰۴-۳۱ at ۶:۴۸ قبل از ظهر
  Permalink

  با سلام مجدد اگر دارنده چک الان بعد از شکایت بنده و گذشت این مدت میتواند شکایت کیفری کند با توجه به اینکه همسر ایشان متواری میباشد و احتمال رای گرفتن ایشان در دادگاه کیفری هست در صورت بروز این اتفاق نظر جنابعالی چگونه است
  در ضمن از راهنمایی جنابعالی کمال تشکر را دارم

  Reply
 • ۱۳۹۵-۰۴-۲۱ at ۶:۲۴ قبل از ظهر
  Permalink

  با سلام
  اینجانب حدود ۵ سال پیش یک فقره چک از شخصی (که از دوستان نزدیک بنده بود) گرفتم بابت طلبم که چک به حساب جاری خانوم (همسر) ایشان تعلق داشت بنده پارسال پس از مراجعات مکرر و پس از متواری شدن این شخص بابت بدهی های متعدد چک را برگشت زده و اقدام کردم ولی در جلسه دادگاه این خانوم منکر امضاء چک شد و ادعا نموده که همسر ایشان بدون اطلاع ایشان چک را امضاء و خرج کرده و قاضی قرار کارشناسی صادر کرده لطفا بنده را جهت دفاع مناسب راهنمایی کنید

  Reply
  • ۱۳۹۵-۰۴-۲۱ at ۴:۵۵ بعد از ظهر
   Permalink

   با سلام؛
   صاحب حساب چک باید حکم کیفری قطعی جعل و خیانت در امانت در دادگاه حقوقی ارائه دهد و صرف انکار امضاء کفایت نمی کند. مقاله را خوب بخوانید و دفاع کنید.

   Reply
 • ۱۳۹۵-۰۴-۲۰ at ۹:۱۸ قبل از ظهر
  Permalink

  با سلام- اینجانب به خاطر طلبی یک چک (از آقای رسولی) دریافت کردم .ازامضا کننده ی پشت چک(رسولی) و نه صاحب چک شکایت حقوقی نمودم. به مرحله کارشناسی امضا رسیده. امضا و اسم و فامیل پشت چک متعلق به آقای رسولی میباشد و دو نفر شاهد هم شهادت داده
  اند . حال کارشناس در صورتی که امضا اصلی رسولی با امضایی که در این چک زده تفاوت داشته باشد ولی دست خط او عینا همان دست خط می باشد چه رایی صادر خواهد کرد ؟ چه عوامل و مدارک دیگری در این مورد می تواند به بنده کمک کند ؟ با تشکر

  Reply
  • ۱۳۹۵-۰۴-۲۰ at ۱:۲۵ بعد از ظهر
   Permalink

   با سلام؛
   شهادت شهود موجب اثبات شرعی انتساب امضاء به رسولی می گردد ولو این که کارشناس نظر به عدم تطابق امضاء پشت چک با امضائات قبلی رسولی بدهد. چون شهادت بالاتر از کارشناسی است. مضافاً دست خط هم کاشف از این است که امضاء متعلق به رسولی است هرچند که امضای همیشگی اش را نزده باشد.

   Reply
 • ۱۳۹۵-۰۲-۱۳ at ۱:۱۸ بعد از ظهر
  Permalink

  با سلام خدمت شما.
  بنده سال ۹۱ برای پیمانکار یک شرکت ساختمانی کار میکردم و یک روز برای تسویه حساب مصالح دو فقره چک داده یکی به مبلغ ۱ میلیون تومان و دیگری ۴۵۰هزار تومان.و برحسب اتفاق چک ۴۵۰هزارتومانی را فراموش کردم امضا کنم و گیرنده هم متوجه نشده و در زمان سررسید چک متوجه شده که بی امضا بوده.بنابراین به پیمانکار مراجعه کرده و چک را تحویل داده و مبلغ ان را دریافت کرده است.(چک هارو من صادر کردم و قرار شده بود که پیمانکار ان را پاس کند).من هم با توجه به فشار کاری و مرور زمان فراموش کردم چکم را از پیمانکار بگیرم.تا اینکه حدود دو سال پیش شخصی با بنده تماس گرفته و گفت که شما چکی دارید به مبلغ ۴۵۰ هزارتومان(همان چکی که بی امضا بوده)من به ایشان گفتم که چکم بی امضا بوده و ایشانرا ترساندم و به همین خاطر چک را به پیمانکار برگردانده بود.من هم به دادگاه مراجعه کرده و گفتم یک فقره چک با این مشخصات گم کردم و میخواهم مسدود کنم که با نامه دادگاه انرا مسدود کردم.و به پیمانکار زنگ زدم و گفتم چرا چک منو امضا کردی گفت که بچه هایم حواسشان نبوده الکی امضا کردن و خانمم هم نمیدانسته و ان را به شخص دیگری داده است.(پیمانکار از اقوام نزدیک بنده است و پدرم نمیخواستن کار به جای باریک بکشد بنابراین بیخیال شکایت شدم).تا اینکه یک ماه پیش دوباره چک را به دادگاه برده و از من شکایت کرده که به ایشان بدهکار بودم و عمدا چک را مسدود کردم.بنده هم به نزد پیمانکار رفتم و حساب و کتاب خودم را با ایشان تسویه کردم و ایشان قبول کرد که شکایت خود را پس بگیرن.(چون ترسیدم اگه تسویه حساب نکنم ایشان چک بدون امضای مرا پاره خواهند کرد.هرچند که شکایت خود را پس گرفته اند.چون من میخواستم که اصل چکم را از ایشان هر جور شده بگیرم و بعدا به عنوان جعل امضا شکایت کنم.)حال چکم را گرفتم و مردد هستم که ایا قانونا میتوان به جرم جعل امضا از ایشان شکایت کنم؟با توجه به اینکه طرفی که چک را به اسم ایشان صادر کردم میگه حاضرم شهادت بدم که چک بی امضا بوده و من اصل چک را به پیمانکار داده و مبلغ انرا دریافت کرده ام.و من هم مطمئن هستم که چکم از همان روز دست پیمانکار بوده و به علت اعتمادی که به ایشان داشتم انتظار چنین کاری را از ایشان نداشتم.حال مردد هستم که میتوان شکایت کنم یا نه و اگر شکایت کنم به جایی میرسم یا نه؟؟؟خواهش میکنم کمکم کنید.
  اگر جایی از حرفام اشکال داره بگین تا واضحتر توضیح بدم.
  با تشکر فراوان

  Reply
  • ۱۳۹۵-۰۲-۱۳ at ۲:۰۷ بعد از ظهر
   Permalink

   با سلام؛
   ارزش شکایت نداره.

   Reply
   • ۱۳۹۵-۰۲-۱۳ at ۲:۱۳ بعد از ظهر
    Permalink

    ممنون از جوابتون جناب صالحی.فقط میخوام بدونم که ایا میتوانم شکایت کنم یا نه؟؟؟و اگه بخوام شکایت کنم با چه عنوانی باید شکایت کنم>خیانت در امانت یا جعل امضا؟؟؟؟ممنون میشم اگه جواب قطعی خودتون رو بگین.
    این موضوع برای من خیلی ارزش داره که شکایت کنم.

    Reply
    • ۱۳۹۵-۰۲-۱۳ at ۶:۵۶ بعد از ظهر
     Permalink

     سلام
     این که خودتان وجه چک را داده اید و چک را گرفته اید به نوعی مصالحه است و حتی اقرار ضمنی بر عدم جعلیت چک. اصرار نداشته باشید. نمیگم ۱۰۰ درصد شکایت جعل رد میشه ولی با شرایط حاضر توصیه نمیشه. و الامر الیکم…

     Reply
   • ۱۳۹۵-۰۲-۱۳ at ۲:۵۲ بعد از ظهر
    Permalink

    اقای صالحی خیلی ممنون میشم که جواب روشنی به بنده بدید.بی صبرانه منتظر جواب حضرتعالی هستم.شما فرض کنید که من مصمم هستم اگه بشه شکایت کنم و خیلی برام مهمه.حتی اگه مبلغ چک هزارتومن میبود.

    Reply
    • ۱۳۹۵-۰۲-۱۳ at ۶:۵۷ بعد از ظهر
     Permalink

     سلام
     شکایت کیفری شمشیر دو لبه است اگر بگیره خوبه ولی اگر نگیره خطر شکایت افترا و نشر اکاذیب است. شما خودتان وجه چک را پرداخت کرده اید و این نکته منفی پرونده شما است.

     Reply
 • ۱۳۹۴-۱۲-۱۵ at ۸:۳۳ بعد از ظهر
  Permalink

  با سلام
  بنده یک حساب مشترک با یکی از دوستانم باز کردم . حال دوستم خودش بدون اطلاع من چک داده وامضا من را هم جعل کرده ومن اصلن ازاین موضوع اطلاعی نداشتم تا از بانک به من زنگ زدن و گفتن چک برگشتی داری . حال من نمیدونم باید چه کار کنم ممنون میشم اگه راهنمای کنید

  Reply
  • ۱۳۹۴-۱۲-۱۷ at ۱۰:۱۵ قبل از ظهر
   Permalink

   با سلام
   باید شکایت کیفری جعل مطرح و جاعل را مشخص کنید.

   Reply
 • ۱۳۹۴-۱۲-۱۴ at ۸:۱۳ بعد از ظهر
  Permalink

  با عرض سلام بنده با یک اقایی که فامیل ماست شریک شدم و قراردادی نوشتیم و حال ایشان ۴۰ ملیون بنده را پس نمیدهد و همه چیز را انکار میکند و میگوید قرارداد را من امضا نکردم و انگار امضای الکی کرده است اما در زیر قرار داد ۳ شاهد ازجمله دایی خودشان امضا کرده و شاهد میباشند ایا شهادت شهود ثابت میکند که ایشان امضا کرده؟

  Reply
  • ۱۳۹۴-۱۲-۱۵ at ۵:۳۴ قبل از ظهر
   Permalink

   با سلام؛
   با شهادت شهود مذکور در قرارداد می توانید انتساب امضاء به طرف را اثبات کنید هرچند که امضای خود را انکار نماید و کارشناس خط نیز این انکار را تایید کند.

   Reply
 • ۱۳۹۴-۱۰-۳۰ at ۵:۵۱ بعد از ظهر
  Permalink

  باسلام
  بنده بااعتمادی که به همکارم داشتم درقبال دوعدد گوشی همراه یه فقره چک بمن داده وخرج کن که در موعد جک فهمیدیم که جک سرقتی است وحالا ایشان سرکار نمیایید وهی وعده امروز فردا میدهد ومیگه من این جکو جای طلبم ازکسی گرفتم شما میفرمایید من جکارکنم بااین طرف

  Reply
  • ۱۳۹۴-۱۱-۰۲ at ۲:۲۴ بعد از ظهر
   Permalink

   با سلام
   فعلا شما بر اساس چک علیه صاحب حساب و ظهرنویس طرح دعوا نمایید. اگر حکم قطعی سرقت صادر شد علیه دوست خود شکایت کلاهبرداری مطرح کنید.

   Reply
   • ۱۳۹۸-۰۲-۰۴ at ۹:۵۲ قبل از ظهر
    Permalink

    محمود
    بنده سال۹۳چک سفید امضابابت طلبم از کسی گرفتم البته طرف ۲امضا هم پشت چک برام زدبرا اطمینان من!من همان سال برگشت زدم بانک گفت امضاش تطابق نداره! خلاصه در سال ۹۴ حکم غیابی گرفتم بد پولو تو سال ۹۵ داد!منم لاشه چکو بهش دادم!حالا در سال ۹۵شکایت سو استفاده از سفید امضاکرده گفته امضاروی چکو نزدم ولی امضا پشت چکو قبول کرده .کارشناس هم گفته امضا رو مال خودش نیست! من چیکار کنم؟ ممنون میشم.

    Reply
    • ۱۳۹۸-۰۲-۰۴ at ۳:۵۳ بعد از ظهر
     Permalink

     با سلام
     با توجه به استدلالات همین لایحه دفاع نمایید. مضافاً تسویه چک به معنی قبول تعهد چک است.

     Reply
     • ۱۳۹۸-۰۲-۰۷ at ۸:۲۰ قبل از ظهر
      Permalink

      با سلام
      اقای صالحی در خصوص سوال اول بنده چند سوال داشتم که مطرح کردم خواهشن جواب بدین!۱-با توجه به ۲تا امضا پشت چک میشه گفت چک کلا از طریق امضاظهر به من منتقل شده؟اصلا ۲امضا ظهر مبین مطلبی هستند؟و فایده ای در این قضیه دارند یا نه؟
      ۲- با توجه به ابلاغ اسناد دعوی مطالبه وجه چک !ایا طرف بنده میتونه بگه خبر نداشتم؟ واین قضیه با توجه به تاریخ برگشت چک(سال۹۳)و تاریخ اجراحکم (سال۹۵)و طرح شکایت کیفری ایشون در سال۹۷ایامشمول مرور زمان طرح شکایت نمیشود؟
      ۳-با توجه به اینکه بین ما رابطه مالی وجود داشته و چندین چک از ایشون دارم !این رابطه مالی در طرح شکایت ایشون تاثیری داره یا نه؟
      ۴-ایا بنده میتونم از ایشون به علت زدن امضا اشتباه که البته از نظر بنده با امضا خودش فرقی ندارهطرح شکایت کیفری کنم یا مرور زمان اجازه نمیده؟
      ۵-برادرم به هنگام زدن امضا شاهد بوده تو دادگاه شهادت ایشون رو قبول میکنن؟
      ۶-بنده چکو در شهر دیگه برگشت زدم ایا میشه نظر شعبه اصلی بانک حساب جاری رو در مورد امضا پرسید؟و این قضیه برای دادگاه دلیل محسوب میشه؟(پرونده در مرحله بازپرسیه) خواهشا خواهشا جواب بدین .ممنون میشم.با تشکر.

      Reply
      • ۱۳۹۸-۰۲-۰۸ at ۳:۰۲ بعد از ظهر
       Permalink

       با سلام
       امضای ظهر چک توسط خود صادرکننده و صاحب حساب لزوما به معنی تایید امضای روی چک نیست ولی اماره و قرینه بر انتساب امضای روی چک است و ماهیت ظهرنویسی ندارد. سابقه رابطه مالی هم در مسروقه نبودن چم تاثیر دارد و اماره و قرینه است. شهادت برادرتان به نفع شما قبول است. نظر کارشناس رسمی دادگستری ملاک است نه بانک.

       Reply