پنج شنبه ۰۶ ارد ۱۳۹۷

تنظیم حقوقی قرارداد ازدواج

پنج شنبه ۰۶ ارد ۱۳۹۷

تنظیم حقوقی قرارداد ازدواج

  تنظیم حقوقی قرارداد ازدواج   بله ازدواج یک قرارداد است. ازدواج هم یک چهره آسمانی و عبادی دارد و […]