پنج شنبه ۰۶ ارد ۱۳۹۷

نمونه لایحه دفاعیه در دعوای ابطال فروش سهام

پنج شنبه ۰۶ ارد ۱۳۹۷

نمونه لایحه دفاعیه در دعوای ابطال فروش سهام

نمونه لایحه دفاعیه در دعوای ابطال فروش سهام ریاست محترم شعبه ۱۰۷ دادگاه عمومی حقوقی تهران با سلام؛ احتراماً به وکالت […]