نکات حقوقی قراردادها

پنج شنبه ۰۶ ارد ۱۳۹۷

نکات مواد ۴۵۴ و ۴۵۵ قانون مدنی

پنج شنبه ۰۶ ارد ۱۳۹۷

نکات مواد ۴۵۴ و ۴۵۵ قانون مدنی

نکات مواد ۴۵۴ و ۴۵۵ قانون مدنی مواد ۴۵۴ و ۴۵۵ قانون مدنی، مهم ترین مستندات قانونی در بحث تاثیر […]

پنج شنبه ۰۶ ارد ۱۳۹۷

تفاوت خسارت تاخیر تادیه با خسارت تاخیر در انجام تعهد

پنج شنبه ۰۶ ارد ۱۳۹۷

تفاوت خسارت تاخیر تادیه با خسارت تاخیر در انجام تعهد

تفاوت خسارت تاخیر تادیه با خسارت تاخیر در انجام تعهد خسارت تاخیر تادیه و خسارت تاخیر در انجام تعهد، دو […]

پنج شنبه ۰۶ ارد ۱۳۹۷

قرارداد مشارکت در ساخت

پنج شنبه ۰۶ ارد ۱۳۹۷

قرارداد مشارکت در ساخت

قرارداد مشارکت در ساخت (قرارداد مشارکت در ساخت) یکی از پرکاربرد ترین و در عین حال پیچیده ترین قراردادها است. […]